แบบประเมิน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ

แบบประเมิน DLTV

หัวข้อ

แบบประเมิน DLTV (มาตรฐานระดับสถานศึกษา) สำหรับ ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นผู้ประเมิน

หัวข้อ

แบบประเมิน DLTV (มาตรฐานระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา) สำหรับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นผู้ประเมิน