แบบประเมิน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ

แบบประเมิน DLIT

หัวข้อ

แบบประเมิน DLIT (มาตรฐานระดับสถานศึกษา) สำหรับ ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นผู้ประเมิน

หัวข้อ

แบบประเมิน DLIT (มาตรฐานระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา) สำหรับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นผู้ประเมิน