onze school

Op het Dorp van Nazareth bevindt zich onze gemengde basisschool.

Je komt de school binnen via Dorp 10 (= hek) of via Drapstraat 10 (= beveiligde toegang.)

De hoofdschool bevat zowel kleuter- als lager onderwijs.

De kleuterafdeling telt een peuterklas, twee groepen eerste kleuterklassers en 3 menggroepen 2de-3de kleuterklassers.

In de lagere afdeling bestaan alle leerjaren afzonderlijk.

Het team dat instaat voor het onderwijs aan en de opvoeding van de kinderen, bestaat:

 • voor de kleuterschool uit:

  • de kleuterleidsters

  • een zorgleerkracht kleuter

  • de kinderverzorgster

  • leermeesters bewegingsopvoeding

 • voor de lagere school uit:

  • de onderwijzers

  • de zorgleerkracht 1ste graad en de zorgcoördinator

  • leermeesters bewegingsopvoeding

Bovendien heeft de school een deeltijdse beleidsmedewerker, een deeltijdse ICT-coördinator en het administratief personeel.

We willen een teamschool zijn waar elk kind met veel warmte wordt opgevolgd en waar het kind dat leer- en/of ontwikkelingsbedreigd is, bijzondere aandacht krijgt. Ook leerlingen die extra uitdaging aankunnen blijven niet in de kou staan.

Als moderne basisschool willen wij ons richten op het kind in zijn totaliteit. Wij zoeken een evenwicht tussen de verstandelijke, de emotionele, de sociale en de motorische ontwikkeling van elk kind.

Onze aandacht gaat zeker uit naar:

 • beleefde en hartelijke omgangsvormen

 • goede werk- en leerattitudes

 • eerbied en zorg voor medemens, natuur en milieu

Iedere leerkracht verruimt vanuit eigen specifieke eigenschappen, aanleg en persoonlijkheid, de horizon van elk van onze kinderen.

We vinden sportbeoefening heel belangrijk omwille van de vormende waarde op lichamelijk, karakterieel en sociaal gebied.

Leerlinggegevens, observaties en toetsresultaten worden doorgegeven van klas tot klas, zodat elk kind optimaal wordt gevolgd doorheen de lagereschoolloopbaan.

>> geen inschrijvingsstop <<

>> iedereen kan nu reeds inschrijven <<

Uw peuter kan zijn eerste stapjes naar school zetten op de instapdatum volgend op de dag waarop hij of zij 2 jaar en 6 maand wordt.