ห้องนิเทศออนไลน์

ศน.ณฐกร  รักษ์ธรรมผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
 • งานนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
 • IQA Award
 • พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์
 • เลขานุการ ก.ต.ป.น.
 • พัฒนางานวิชาการเครือข่ายสถานศึกษาขุนทะเล

โทร >> 092 5424942
ศน.นลิน  เล็กมาก
โทร >> 081 3673134
ศน.นิภาพร  ทิพย์แก้ว
 • พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย
 • บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยฯ ปฐมวัย
 • สะเต็มศึกษาระดับปฐมวัย
 • พัฒนางานวิชาการเครือข่ายสถานศึกษาท่าทองอุแท

โทร >> 083 3902608
ศน.เรณู  สุทธินุ่น
 • พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย
 • พัฒนาห้องสมุด/ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
 • สื่อ 60 พรรษาฯ
 • การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT)
 • พัฒนางานวิชาการเครือข่ายสถานศึกษาบางกุ้ง

โทร >> 089 4727841
ศน.กัลยากร  มุขนาค
 • สถานศึกษาพอเพียง 
 • งานอัจฉริยะเกษตรปราณีตในโรงเรียน
 • การขับเคลื่อนการสร้างองค์ความรู้ทางทะเลและมหาสมุทร ฯ
 • กิจกรรมพัฒนาผุู้เรียน
 • พัฒนางานวิชาการเครือข่ายสถานศึกษาดอนสัก

โทร >> 093 6694275
ศน.โสภิตา  ปลอดภัย
 • พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม / ประวัติศาสตร์
 • โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
 • โรงเรียนวิถีพุทธ
 • พัฒนางานวิชาการเครือข่ายสถานศึกษาสมุย 2

โทร >>0869535195
ศน.พจมาศ  จันทราธรกุล
 • งานการศึกษาพิเศษ
 • หนึ่งอำเภอ หนึ่งโรงเรียนคุณภาพ 
 • การทดสอบ O-NET
 • พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนสุขศึกษาและพลศึกษา
 • พัฒนางานวิชาการเครือข่ายสถานศึกษาสมุย 1

โทร >> 089 2871612
ศน.ธีรวุฒิ  ชุมทองโด
 • พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • พัฒนาการจัดการเรียนการสอน Active Learning
 • พัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3Rs8Cs)
 • สะเต็มศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนการงานอาชีพ
 • ส่งเสริมพัฒนาการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน 
 • ผู้ช่วยเลขานุการ ก.ต.ป.น.
 • พัฒนางานวิชาการเครือข่ายสถานศึกษาเกาะพะงัน

โทร >> 093 5868628
ศน.อรัญญา  มูสีสุทธิ์
 • พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนศิลปะ
 • พัฒนางานวิชาการเครือข่ายสถานศึกษาสมุย 2
 • โรงเรียนสุจริต
 • โรงเรียนปลอดขยะ
 • ส่งเสริมพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์
โทร >> 083 3903562
ศน.วิมล  แก้วประภาส
 • พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์
 • ค่ายเยาวชนรักษ์พงไพรเฉลิมพระเกียรติฯ
 • ระบบ School MIS/GPAX
 • วิทยาศาสตร์พลังสิบ
 • บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ระดับประถมศึกษา
 • การวัดและประเมินผลระดับ นานาชาติ(PISA) 
 • พัฒนางานวิชาการเครือข่ายสถานศึกษาช้างคู่

โทร >> 0936230525
ศน.ณิชาภัทร  ธิปัตย์
 • โรงเรียน CONNEXT ED
 • โรงเรียนมาตรฐานสากล
 • พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ
 • การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
 • พัฒนางานวิชาการเครือข่ายสถานศึกษากาญจนดิษฐ์

โทร >> 099 3197626

เอกสารประชาสัมพันธ์

website ที่เกี่ยวข้อง

เอกสารดาวน์โหลด

แนวทางการการประยุกต์ใช้เอกสารชุดความรู้ในการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

รายงานผลการประเมิน

# รายงานผลการสอบ O-NET  ปีการศึกษา 2566 (์NEW)

# รายงานผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT)  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565  

# รายงานผลการสอบ O-NET  ปีการศึกษา 256

# รายงานผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565  

# รายงานผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT)  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564  

# รายงานผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564  

# รายงานผลการสอบ O-NET  ปีการศึกษา 2564  

# รายงานผล NT ปีการศึกษา 2563  

# รายงานผล RT ปีการศึกษา 2563  

# รายงาน NT ปีการศึกษา 2562 

#รายงานผล RT ปีการศึกษา 2562 

#รายงานผลการสอบ O- NET ปีการศึกษา 2562 

แผนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา/รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา

# รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา ปีการศึกษา2563 

# แผนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา ปีการศึกษา2563 

# รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา ปีการศึกษา2562

# แผนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา ปีการศึกษา2562 


กิจกรรมส่งเสริมความดี  R4R ลดปริมาณการใช้กระดาษ