ห้องนิเทศออนไลน์

ศน.ณฐกร รักษ์ธรรมผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
 • งานนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
 • งานประกันคุณภาพการศึกษา
 • IQA Award
 • เลขานุการ ก.ต.ป.น.

โทร >> 092 5424942
ศน.นลิน เล็กมาก
 • งานวัดและประเมินผลการศึกษา
 • งานสื่อนวัตกรรมการนิเทศทางการศึกษา
 • OBEC Content Center
 • DLTV
 • พัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิทยาการคำนวณ
 • พัฒนางานวิชาการเครือข่ายสถานศึกษาเกาะพะงัน
 • ผู้ช่วยเลขานุการ ก..ป.น.

โทร >> 081 3673134
ศน.นิภาพร ทิพย์แก้ว
 • พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย
 • บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยฯ ปฐมวัย
 • สะเต็มศึกษาระดับปฐมวัย
 • พัฒนางานวิชาการเครือข่ายสถานศึกษาขุนทะเล

โทร >> 083 3902608
ศน.เรณู สุทธินุ่น
 • พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย
 • พัฒนาห้องสมุด/ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
 • สื่อ 60 พรรษาฯ
 • การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT)
 • การวัดและประเมินผลระดับ นานาชาติ(PISA)
 • พัฒนางานวิชาการเครือข่ายสถานศึกษาดอนสัก

โทร >> 089 4727841
ศน.กัลยากร มุขนาค
 • สะเต็มศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • ส่งเสริมพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน
 • พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์
 • พัฒนางานวิชาการเครือข่ายสถานศึกษาปากแพรก

โทร >> 093 6694275
ศน.โสภิตา ปลอดภัย
 • พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม / ประวัติศาสตร์
 • โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
 • โรงเรียนวิถีพุทธ
 • สถานศึกษาพอเพียง
 • พัฒนางานวิชาการเครือข่ายสถานศึกษาบางกุ้ง

โทร >>0869535195
ศน.พจมาศ จันทราธรกุล
 • งานการศึกษาพิเศษ
 • โรงเรียนคุณภาพ
 • การทดสอบ O-NET
 • พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนสุขศึกษาและพลศึกษา
 • พัฒนางานวิชาการเครือข่ายสถานศึกษากรูดป่าร่อนคลองสระ

โทร >> 089 2871612
ศน.ธีรวุฒิ ชุมทองโด
 • พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • พัฒนาการจัดการเรียนการสอน Active Learning
 • งานอัจฉริยะเกษตรปราณีตในโรงเรียน
 • การขับเคลื่อนการสร้างองค์ความรู้ทางทะเลและมหาสมุทร ฯ
 • พัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3Rs8Cs)
 • พัฒนางานวิชาการเครือข่ายสถานศึกษาสมุย 1

โทร >> 093 5868628
ศน.ณิชาภัทร ธิปัตย์
 • โรงเรียน CONNEXT ED
 • โรงเรียนมาตรฐานสากล
 • พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ
 • พัฒนางานวิชาการเครือข่ายสถานศึกษากาญจนดิษฐ์

โทร >> 099 3197626
ศน.อรัญญา มูสีสุทธิ์
 • พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนศิลปะ
 • พัฒนางานวิชาการเครือข่ายสถานศึกษาสมุย 2
 • โรงเรียนสุจริต
 • โรงเรียนปลอดขยะ

โทร >> 083 3903562
ศน.วิมล แก้วประภาส
 • พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์
 • ค่ายเยาวชนรักษ์พงไพรเฉลิมพระเกียรติฯ
 • ระบบ School MIS/GPAX
 • วิทยาศาสตร์พลังสิบ
 • บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ระดับประถมศึกษา
 • พัฒนางานวิชาการเครือข่ายสถานศึกษาช้างคู่

โทร >> 0936230525
ศน.ภัทรภร อินทร์ยิ้ม
 • พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนการงานอาชีพ
 • กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 • การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้น ป.3
 • พัฒนาคุณภาพงานวิชาการเครือข่ายสถานศึกษาท่าทองอุแท

โทร >> 094 5914456

เอกสารประชาสัมพันธ์

website ที่เกี่ยวข้อง

เอกสารดาวน์โหลด

แนวทางการการประยุกต์ใช้เอกสารชุดความรู้ในการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

แผนนิเทศการศึกษา/รายงานผลการนิเทศการศึกษา

# แผนนิเทศการศึกษาปีงบประมาณ พ.ศ.2564

# รายงานผลการนิเทศการศึกษาปีงบประมาณ พ.ศ.2563

# แผนนิเทศการศึกษาปีงบประมาณ พ.ศ.2563


แผนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา/รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา

# รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา ปีการศึกษา2563

# แผนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา ปีการศึกษา2563

# รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา ปีการศึกษา2562

# แผนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา ปีการศึกษา2562


กิจกรรมส่งเสริมความดี R4R ลดปริมาณการใช้กระดาษ