Faculty and Staff (คณาจารย์และเจ้าหน้าที่) 
 • รองศาสตราจารย์ ดร. สาวิตรี วทัญญูไพศาล
  • ข้าราชการพลเรือนดีเด่น (ครุฑทองคำ) ประจำปี พุทธศักราช 2562
  • ผู้ปฏิบัติงานดีเด่นระดับส่วนงาน ประจำปี พ.ศ. 2552 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
  • รางวัลชมเชย กลุ่มงานวิจัย/พัฒนา รางวัลนวัตกรรมเทคโนโลยีประจำปีพ.ศ. 2543 เรื่อง การตรวจสอบเชื้อแบคทีเรียบนผิวโลหะด้วยเทคนิคการย้อมสารเรืองแสงแบบต่าง ๆ
  • รางวัลชมเชย กลุ่มงานวิจัย/พัฒนา รางวัลนวัตกรรมเทคโนโลยีประจำปีพ.ศ. 2542 เรื่อง การพัฒนาและการตรวจสอบชีวฟิล์มของเชื้อแบคทีเรียสายพันธุ์เดี่ยวและสายพันธุ์ผสมบนพื้นผิวเหล็กกล้าไร้สนิม
 • รองศาสตราจารย์ ดร. กิตติ โพธิปัทมะ
  • ข้าราชการพลเรือนดีเด่น (ครุฑทองคำ) ประจำปี พุทธศักราช 2556
  • ผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ระดับส่วนงาน ประจำปี 2556 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • ศาสตราจารย์ ดร. วิไล รังสาดทอง
  • รางวัลนวัตกรรมเทคโนโลยี ประเภทข้าราชการรางวัลที่ 2 เรื่อง “กระบวนการผลิต 2-อะซิทิล-1-ไพโรลีนซึ่งเป็นสารสำคัญที่ให้กลิ่นข้าวหอมมะลิโดยกระบวนการทางชีวภาพ”
  • ผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ระดับส่วนงาน ประจำปี พ.ศ. 2554 (คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์)
  • ผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. 2554 (Staff of the Year)
  • รางวัลนักวิจัยดีเด่นของมหาวิทยาลัยซึ่งมีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล ISI ซึ่งมีคะแนนรวม  impact factor สูงสุด ประจำปี พ.ศ. 2555 (รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1)
  • รางวัลนักวิจัยดีเด่นของมหาวิทยาลัยซึ่งได้รับการอ้างอิงผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล ISI สูงสุด ตามมาตรฐานการประเมินมหาวิทยาลัยโลกโดย THE  ประจำปี พ.ศ. 2556 (รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2)
  • Award for Outstanding Dissertation in the Field of Biotechnology “; Topic: “The production of 2-acetyl-1-pyroline, a major component of aromatic rice flavors, by Acremoniumnigricans”
  • Award for the Best Poster paper, 3rd Prize “Production  of  Fungal Chitosan and  Application  for  Apple Juice Clarification”
Student and Alumni (นักศึกษาและศิษย์เก่า) 
 • รางวัลชมเชย ประเภทนักศึกษา โครงการรางวัลนวัตกรรมเทคโนโลยี “การประยุกต์ใช้ไคโทซานจากเชื้อรา Absidiaglaucavar. paradoxa IFO 4007 ในการทำให้น้ำแอปเปิลใส” โดยนางสาวนิจรินทร์ วงษ์วัฒนกุล  นางสาวนิลดา  กองเพียร และนางสาวพัชรา โชติวรานนท์
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ ในการแข่งขัน “โครงการรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4” ในโครงการ “ผลิตภัณฑ์คล้ายเส้นสปาเกตตีจากแป้งข้าวเจ้าโดยกระบวนการเอ็กซทรูชัน” โดยนางสาวพรพิมล  เสรีวัฒน์  นางสาวศิริรัตน์ สุเมธลักษณ์ และนางสาวจันทร์กวี สุทธิพินิจธรรม 
 • รางวัลชมเชย ประเภทนักศึกษา ในโครงการรางวัลนวัตกรรมเทคโนโลยี โครงการ “การผลิตเส้นหมี่โดยกระบวนการเอ็กซทรูชัน” โดยนางสาวประภาศิริ รักวิโรจน์สุข และนางสาวเบญจวรรณ บุญธิมา
 • รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ รางวัลที่ 2 เรื่อง ผลของปัจจัยในการทอดและการผลิตเพลเลตโดยกระบวนการเอ็กซทรูชันต่อคุณสมบัติของขนมขบเคี้ยวหลังการทอด โดยนางสาววารวิชนี ลอปกุลเกียรติ
 • The Best Oral Presentation in Section 30: Energy and Environmental Engineering. โดยนางสาวพิมพ์ใจ นามศรี  เรื่อง Effect of Hydraulic Retention Time on Biogas Production from Pineapple Pulp and Peel in Plug-flow Reactor
 • น.ส. พิมพ์ใจ  นามศรี ได้รับได้รับรับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเยี่ยม สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพประจำปี 2554 วิทยานิพนธ์เรื่อง การผลิตก๊าซชีวภาพจากเปลือกและพัลล์สับปะรดเหลือทิ้งจากการแปรรูปโดยกระบวนการหมักไม่ใช้ออกซิเจนแบบท่อไหล
 • น.ส. โสภิดา ก่อเกิด ได้รับรางวัล ผลงานวิจัยดีเด่น ในงานสัมมนาโครงการภาคีบัณฑิตฯ ประจำปี 2555 วิทยานิพนธ์เรื่อง การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตขนมขบเคี้ยวผสมเส้นใยและสารแอนติออกซิแดนท์จากเศษผลไม้จากโรงงานแปรรูปอาหารโดยกระบวนการเอ็กซทรูชัน
 • น.ส. พิมพ์ใจ  นามศรี ได้รับได้รับรางวัลทะกุจิ วิทยานิพนธ์ดีเด่นระดับปริญญาโท ประจำปี 2555 วิทยานิพนธ์เรื่อง การผลิตก๊าซชีวภาพจากเปลือกและพัลล์สับปะรดเหลือทิ้งจากการแปรรูปโดยกระบวนการหมักไม่ใช้ออกซิเจนแบบท่อไหล
 • นางสาวโสภิดา ก่อเกิด รางวัลชมเชย การประกวดผลงานวิทยานิพนธ์ ประจำปี 2555ผลงานเรื่อง ผลของปัจจัยการผลิตด้วยกระบวนการเอกซทรูชันที่มีต่อสมบัติของขนมขบเคี้ยวที่เป็นแหล่งของไฟเบอร์
 • นางสาวอุษราพรรณ  พิธานธนกุล ได้รับรางวัลงานวิจัยระดับเหรียญทอง(Gold Medal) จากการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมนักศึกษาประจำปี 255ผลงานเรื่องการเตรียมอนุภาคซีนขนาดนาโนที่มีการกักเก็บสารแกมมาโอไรซานอลและการประยุกต์ใช้ในการผลิตเครื่องสำอาง