web-สาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

http://www.englishforum.com/00/

เป็นเว็บไซต์สำหรับนักเรียนและครูผู้สอนภาษาอังกฤษ  เป็นภาษาต่างประเทศ (EFL/ESL) มีแบบฝึกหัด กระดานข้อความ ดิกชันนารี และแหล่งอ้างอิง หนังสือ ไดเร็คทอรี่

http://a4esl.org/

มีแบบฝึกหัดไวยากรณ์ คำศัพท์ แบบทดสอบ  การทดสอบ และปริศนา ที่ช่วยในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เป็นภาษาที่สอง (ESL)

http://www.britishcouncil.org/new/

เป็นองค์กรหลักที่ให้ความร่วมมือระหว่างประเทศอังกฤษและนานาประเทศในด้านการศึกษา วัฒนธรรมและวิทยาการต่างๆ ช่วยด้านการเรียนภาษาอังกฤษ มีการทดสอบและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ หลักสูตรที่หลากหลายช่วยด้านการสอนภาษาอังกฤษ นำคุณไปยังข้อมูลที่จำเป็น

คำแนะนำ ผู้เชี่ยวชาญ เคล็ดลับการสอน การอภิปราย สนับสนุน เครือข่าย ช่วยด้านการสอบ ด้านประสบการณ์ระหว่างประเทศสำหรับเด็ก ผู้นำเยาวชน นักเรียน นักศึกษา ที่สำเร็จการศึกษา ครู นักธุรกิจ และนายจ้าง ช่วยหาพันธมิตรและให้การสนับสนุนการพัฒนาตลอดชีวิต

http://www.britishcouncil.org/th/thailand.htm

ช่วยด้านการศึกษาต่อ ณ สหราชอาณาจักร นำเสนอข้อมูลทางด้านค่าใช้จ่าย ทุนการศึกษา หลักสูตรที่เหมาะสม  และข้อมูลการสมัคร มีหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาภาษาอังกฤษเพิ่มเติมและสำหรับพัฒนาขีดความสามารถของคณาจารย์ที่ทำหน้าที่ในการสอนภาษาอังกฤษ บริการการสอบโดยเป็นศูนย์การสอบที่ได้รับการอนุญาตสำหรับการสอบวัดผลภาษาอังกฤษและคุณสมบัติทางวิชาการประเภทต่างๆ มีเครือข่าย ชุมชนออนไลน์สำหรับครู

นักเรียน นักเรียนเก่าอังกฤษ นักวิชาชีพ และผู้สนใจทั่วไป  เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดและทำกิจกรรมร่วมกัน

http://www.britishcouncil.org/th/thailandexams-ielts.htm

IELTS คือ การทดสอบภาษาอังกฤษระดับนานาชาติ  ที่ได้รับการพัฒนาจนเหมาะเป็นตัวทดสอบที่ใช้ประเมินความสามารถทางภาษาอังกฤษ ของผู้สมัครทั่วโลก  ซึ่งประกอบด้วย ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน โดยการสอบ IELTS เป็นการทดสอบที่ได้รับ

การยอมรับอย่างกว้างขวางในฐานะที่เป็นหนึ่งในข้อกำหนดสำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาต่อในสหราชอาณาจักร หรือระดับอุดมศึกษา โดยสถาบันที่ร่วมมือกันพัฒนาและจัดสอบ ได้แก่

บริติช เคานซิล IDP : IELTS Australia และ the University of Cambridge ESOL Examinations

http://esl.about.com/

ใช้ช่วยในการเริ่มต้นการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ พื้นฐานภาษาอังกฤษ การสะกด ไวยากรณ์ แกรมมา ช่วยด้านคำศัพท์ และการฝึกภาษาอังกฤษด้วยการอ่าน การฟัง และการฝึกพูดบทสนทนา ทดสอบภาษาอังกฤษและแบบทดสอบออนไลน์ การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สองช่วยความเข้าใจและพัฒนาเทคนิคการสอน แผนการสอน คำแนะนำ  เอกสารประกอบแนะนำหนังสือและสื่อการสอน

http://www.englishclub.com/index.htm

เว็บไซต์ที่ช่วยในการเรียนภาษาอังกฤษแบบออนไลน์  ช่วยทดสอบระดับภาษาอังกฤษและด้านไวยากรณ์ ช่วยในการเรียนไวยากรณ์ ศัพท์ และการอ่านออกเสียง มีเกมภาษาอังกฤษและแบบทดสอบออนไลน์ สนทนาภาษาอังกฤษกับนักเรียนและครูอื่นๆ

http://www.usingenglish.com/

แหล่งสำหรับการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง (ESL) มีเครื่องมือ ข้อมูลสำหรับนักเรียน ครู ผู้เรียน และนักวิชาการ ด้านศัพท์ ไวยากรณ์ สำนวน บทความ เอกสารและคู่มือครู และสามารถค้นหาลิงค์และข้อมูลที่มีประโยชน์เกี่ยวกับภาษาอังกฤษ

http://www.englishgateway.com/

มีบทเรียนศัพท์ที่มีคุณภาพสำหรับผู้เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สองในระดับกลางและ

ระดับสูง มีบทเรียน  คำศัพท์ เสียง แบบฝึกหัด สำนวน คำกริยา วลี และอื่นๆ

http://www.eslprintables.com/

เว็บไซต์แหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของครูผู้สอนภาษาอังกฤษ มีทั้งแผ่นงาน แผนการสอน กิจกรรม และอื่นๆ  สำหรับเป็นแหล่งสอนหรือเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

http://www.everythingesl.net/

เนื้อหา แผนการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สองสำหรับผู้เรียนเริ่มต้นถึงระดับกลาง แนะนำสื่อและแหล่งเรียนรู้ในชั้นเรียน

http://learnenglish.britishcouncil.org/en/home

เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์จากเกม เรื่องราวการฟัง และแบบฝึกไวยากรณ์ มีแบบทดสอบ

ช่วยฝึก แนะนำช่วยเตรียมความพร้อมในการฟัง พูด อ่าน เขียน สำหรับการทดสอบ IELTS

http://www.reggie.net/teaching/

กิจกรรม เกมสนุกๆ สำหรับการสอนภาษาอังกฤษให้เด็ก ประกอบด้วย วิธีฝึกคำศัพท์และการสนทนา เกม UNO สอนคำบุพบท ส่วนเอกสารให้นักเรียนบันทึกรายละเอียดส่วนตัว การบ้าน แต้มเกม และความก้าวหน้าทางอังกฤษ ไอเดียสำหรับการสอนทักษะการอ่าน และคำศัพท์

http://www.eslgold-korea.com/thai/

สำหรับนักเรียน ESLgold.com ช่วยฝึกฝนทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ สามารถเริ่มต้นด้วยการศึกษาหน้าคำศัพท์ ช่วยเหลือเกี่ยวกับไวยากรณ์ การฟังหรือการอ่าน ฝึกฝนการสนทนา ช่วยเหลือเรื่อง TOEFL หรือ TOEIC ฝึกฝนการออกเสียงและสำนวน การพัฒนาทักษะการพูดและเขียนภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจ สื่อการสอนทั้งหมดที่ ESLgold.com  ให้ฟรีโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย และแบ่งหมวดหมู่ตามทักษะและระดับความรู้ และยังแนะนำตำรา ร้านหนังสือออนไลน์

และจุดแลกเปลี่ยนหนังสือ สำหรับซื้อขายหนังสือเก่าได้ และรายชื่อโรงเรียนในสหรัฐอเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย และที่อื่นๆ  หากต้องการค้นหาที่เรียนภาษาอังกฤษสำหรับครูผู้สอน เป็น

แหล่งไอเดียและสื่อการสอนสำหรับชั้นเรียน และนักเรียนสามารถค้นหาแผนการสอน เอกสารประกอบ หรือกิจกรรมใหม่ๆ เพื่อช่วยในกระบวนการเรียนรู้