ITA

ข้อมูลพื้นฐาน รายละเอียด ข้อมูลที่เผยแพร่

O1 โครงสร้างหน่วยงาน

O2 ข้อมูลผู้บริหาร

O3 อำนาจหน้าที่

O4 แผนพัฒนาหน่วยงาน

O5 ข้อมูลติดต่อ

O6 กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

การประชาสัมพันธ์

O7ข่าวประชาสัมพันธ์

    จดหมายข่าวโรงเรียน

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

O8 Q&A

     เรื่องร้องเรียน

O9 Social Network

แผนดำเนินงาน

O10 แผนปฏิบัติราชการประจำปี

O11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รายไตรมาส

O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

การปฏิบัติงาน

O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

การให้บริการ

O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

O17 E-SERVICE

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รายไตรมาส

O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

O21แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

O22ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการัดหาพัสดุประจำปี

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัยากรบุคคล

O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

O30 ่ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น เช่น Q&A , เรื่องร้องเรียน ,Social Network

O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี

O40 รายงานการกัำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตราย ไตรมาส

O41รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุริตภายในหน่วยงาน

O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน