web-ศิลปะ2

http://drawn.ca/

เว็บบล็อกรวมสำหรับนักวาดภาพประกอบ นักวาดการ์ตูน นักศิลปะ และทุกคนที่ชื่นชอบ

การวาดรูป

http://www.artgazine.com/

มีส่วนแกลลอรี่ที่เก็บรูปภาพมากมาย โดยแบ่งออกเป็นประเภท มีบทความศิลปะ บทความทั่วไป ข่าวศิลปะ  ข่าวประชาสัมพันธ์ นิทรรศการ

http://gardenofpraise.com/

เป็นเว็บไซต์ทางการศึกษา มีสื่อการสอน แบบทดสอบออนไลน์ จดหมายข่าว เกม และปริศนา ชื่นชมงานศิลปะสำหรับนักเรียน กิจกรรมสำหรับเด็ก 

http://www.bwthai.org/

ชมรมภาพถ่ายขาวดำแห่งประเทศไทย มีข่าวและประกาศต่างๆ หัวข้อเรื่องที่น่าสนใจ กิจกรรมชมรม นิทรรศการ บทความด้านการถ่ายภาพ คำศัพท์ด้านการถ่ายภาพ

http://www.watsomanas.com/painting/index.php

เว็บไซต์ของวัดโสมนัสราชวรวิหาร ในส่วนของภาพจิตรกรรม มีการรวบรวมรายการภาพจิตรกรรมของวัดเอาไว้  โดยสามารถคลิกชมภาพพร้อมคำอธิบายได้

http://witcombe.sbc.edu/ARTHLinks.html

เว็บไซต์ข้อมูลประวัติศาสตร์ศิลปะในยุคต่างๆ มีภาพและข้อมูลให้เข้าไปศึกษาเชื่อมโยงต่อได้อีกมากมาย

http://www.tcdc.or.th/

เว็บไซต์สำนักงานศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ ซึ่งมีเป้าหมายสนับสนุนคนไทยให้รู้คุณค่าของการนำดีไซน์มาใช้ในการสร้างมูลค่าให้กับสินค้าและบริการ และส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานดีไซน์ของนักออกแบบไทยให้เป็นที่รู้จักทั้งภายในและต่างประเทศ ในเว็บไซต์มีทั้งบทความ กิจกรรม นิทรรศการข่าวและประกาศ

http://www.salahlanna.com/

เผยแพร่ภูมิปัญญาพื้นบ้านล้านนา รวบรวมข้อมูล  และผลงานหัตถศิลป์ของศิลปิน สล่าล้านนา รวบรวมเรื่องราวล้านนา

http://www.thaiartproject.org/

เว็บไซต์โครงการส่งเสริมศิลปะไทย มีกิจกรรมของโครงการ ผลงาน นิทรรศการ

http://www.thaikids.com/

มีสาระความรู้ทางดนตรี เครื่องดนตรี กระดานสนทนาสำหรับแลกเปลี่ยนข่าวสารความรู้ในแวดวงดนตรีไทย

http://worldmusiccentral.org/

เว็บไซต์รวมข่าว การแสดงคอนเสิร์ต บทความ  กิจกรรม และข้อมูลเพลงทั้งแบบพื้นบ้านและร่วมสมัยของต่างประเทศ

http://scorethai.appspot.com/

โน้ตเพลงดนตรีไทย-อีสาน

http://www.mythaiclassicalmusic.com/

มีข้อมูลความรู้เกี่ยวกับเครื่องดนตรีไทย วงดนตรีไทย  จังหวะดนตรีไทย การครอบดนตรีไทย คำกล่าวบูชาครู

http://sadetmusic.com/music/index10.html

เว็บไซต์การเรียนการสอนวิชาดนตรี มีเนื้อหาประวัติดนตรีไทย ประเภทวงดนตรีไทย เครื่องดนตรีไทย  เครื่องดนตรีสากล วงดนตรีสากล เอกสารประกอบการเรียน  แบบทดสอบออนไลน์

http://std.kku.ac.th/4632200551/index.html

เนื้อหาเกี่ยวกับข้อมูลดนตรีพื้นเมืองอีสาน การอ่าน และโน้ตลายดนตรีพื้นบ้านอีสาน

http://www.banramthai.com/

นำเสนอเกี่ยวกับนาฏศิลป์ไทย ที่มา พิธีไหว้ครู  ประเภทของนาฏศิลป์ไทย นาฏยศัพท์

เครื่องแต่งกาย การแสดงต่างๆ

http://www.anurakthai.com/

นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับนาฏศิลป์ไทย เช่น พิธีไหว้ครู  โขน ละคร การละเล่นสมัยโบราณ การแสดงหนังใหญ่  การแสดงโขน หุ่นไทยฯ ดุริยางคศิลป์ หัวโขน สารานุกรมนาฏศิลป์ และดนตรีไทย

http://www.thaidances.com

เว็บไซต์เกี่ยวกับศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) มีความรู้เกี่ยวกับนาฏศิลป์ ภาพชุด ตัวอย่างการแสดงแบบต่างๆ

http://www.natasin.com/

นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับนาฏศิลป์ไทย นาฏยศัพท์ สถานศึกษานาฏศิลป์ ดนตรี

http://www.oknation.net/blog/assada999/

Blog ที่นำเสนอเรื่องราวของนาฏศิลป์ไทย เช่น ความหมาย ความสำคัญของนาฏศิลป์ไทย

การแสดงต่างๆ

http://www.moradokthai.com/

รวบรวมข้อมูลและเรื่องราวเกี่ยวกับศิลปะพื้นบ้านภาคใต้ เช่น หนังตะลุง มโนราห์ เพลงบอก เพลงนา ลิเกป่า เป็นต้น

http://art.culture.go.th/index.php

เสนอข้อมูลเกี่ยวกับความเป็นมา ความสำคัญ  คุณสมบัติและสาขาของศิลปินแห่งชาติ ชีวประวัติ ผลงานของศิลปินแห่งชาติ

http://www.sacict.net/

เว็บไซต์ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) – ศ.ศ.ป. มีข่าวและกิจกรรม ความรู้ต่างๆ  หอศิลปหัตถกรรม วีดิทัศน์ เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ให้ศึกษาค้นคว้า