โปรแกรมฟรี-สังคม

http://www.thaiware.com

โปรแกรมอ่านคำศัพท์จากพจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ของพระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) โปรแกรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยการปรับปรุงการใช้งาน (usability) ของระบบสารสนเทศพระไตรปิฎก เหมาะสำหรับครูอาจารย์ นักเรียนที่ต้องการเรียนรู้คำศัพท์ทางพุทธศาสนา

http://www.mechcad.net

โปรแกรมควบคุมการเงิน ค่าใช้จ่ายในระดับบุคคล ครอบครัว และธุรกิจขนาดเล็ก คำสั่งทั้งหมดสามารถใช้งานได้จากปุ่มโปรแกรม รวมทั้งในเมนูต่างๆ ที่ใช้งานได้ง่าย  โปรแกรมยังสามารถคำนวณและดาวน์โหลดอัตราแลกเปลี่ยนจากอินเทอร์เน็ตและจัดการธนาคารออนไลน์ บัญชีธนาคารและบัตรเครดิต ข้อมูลของผู้ใช้จะได้รับความคุ้มครองโดยรหัสผ่าน ทำให้ข้อมูลสำคัญต่างๆ ที่ใช้ในโปรแกรม มีความปลอดภัยในระดับหนึ่ง

http://www.qgis.org

Quantum GIS-0.7.4 โปรแกรมเกี่ยวกับระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS : Geographic Information System) ความสามารถของโปรแกรม ใช้ในการสร้างแผนที่ สำรวจข้อมูลทางภูมิศาสตร์ เพื่อเป็นข้อมูลในการตรวจสอบการตัดไม้ทำลายป่าได้ ใช้คำนวณพื้นที่ที่เกิด

ผลกระทบตามต้องการ ตรวจสอบเส้นทางคมนาคม ยังสามารถใช้ดึงข้อมูล ของ Google Maps เพื่อประมวลผลข้อมูลทางภูมิศาสตร์ร่วมกัน

http://www.easygsp.com

โปรแกรม GPS (Global Position System) เป็นโปรแกรมใช้ถ่ายโอนข้อมูล POI (Point of Interest) ของเครื่องนำทาง สามารถหาพิกัดละติจูด ลองจิจูด จากโปรแกรม มีลักษณะเช่นเดียวกับการหาจาก maps.google.com การคำนวณเส้นทางการเดินทาง หากจะให้โปรแกรมทำงานได้ครบทุกฟังก์ชัน ควรจะมีเครื่องรับ GPS ที่สามารถใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ผ่าน USB Port