สหวิทยาเขตหนองกี่

ตราโรงเรียน

ชื่อโรงเรียน

โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม

โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม

โรงเรียนห้วยหินพิทยาคม

โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัยพิทยาคม

โรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม

โรงเรียนสามัคคีพิทยาคม