สหวิทยาเขตหนองกี่

 ตราโรงเรียน

 ชื่อโรงเรียน

โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม 

โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม 

โรงเรียนห้วยหินพิทยาคม 

โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัยพิทยาคม 

โรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม 

โรงเรียนสามัคคีพิทยาคม