เชิญชวนสถานศึกษาเข้ามาเยี่ยมและชมศึกษาดูงานสถานิติบัญญัติแห่งชาติ

วันที่โพสต์: Dec 28, 2015 7:25:52 AM

   

     ด้วยสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้จัดการสร้างประสบการณ์เกี่ยวกับความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตย สำหรับเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป ครั้งที่ ๙ เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ ความเข้าใจ และสนใจในการปกครองระบอบประชาธิปไตย กำหนดระยะเวลาการจัดกิจกรรมระหว่างเดีอนพฤศจิกายน ๒๕๕๘ - กันยายน ๒๕๕๙ ดาวน์โหลดรายละเอียดการศึกษาดูงานได้ที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติและแบบแสดงความประสงค์ได้ที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติ http://www.senate.go.th

                                        รายละเอียดการเยี่ยมชมและศึกษาดูงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

๑. ขั้นตอนการขออนุญาต

    ๑.๑ จัดทำหนังสือเรียนเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพื่อขออนุญาตเข้าศึกษาดูงาน โดยระบุวัน เวลา จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

    ๑.๒ หรือส่งแบบแสดงความประสงค์เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

    ๑.๓ ส่งหนังสือและแบบแสดงความประสงค์ข้างต้นมายังสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ล่วงหน้าอย่างน้อย ๑๕ วัน

๒. วันเวลาในการเยี่ยมชมและศึกษาดูงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ในวันเวลาราชการ ภาคเช้า เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ นาฬิกา หรือภาคบ่ายเวลา ๑๓.๓๐-๑๖.๓๐ นาฬิกา

๓. รูปแบบการเยี่ยมชมและศึกษาดูงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

                                                            กิจกรรม                                                                   ระยะเวลา (๒ ชั่วโมง)

                     ๑. ถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ ๗                                                             ๑๐ นาที

                     ๒. เข้าชมพิพิธภัณฑ์รัฐสภา                                                                                         ๓๐ นาที

                     ๓. การเข้าฟังการประชุมหรือการเข้าชมห้องประชุมรัฐสภา ๒๐ นาที

                         ๓.๑ การฟังการประชุม กรณีวันที่มีการประชุม

                            - เข้าฟังการประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศวันจันทร์และวันอังคาร    

                               เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา เป็นต้นไป

                            - เข้าฟังการประชุมสภานิติบัญญัติแหง่ชาติวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ 

                               เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา เป็นต้นไป

                     * คณะต้องปฏิบัติตามกฎ ระเบียบการเข้าฟังการประชุมอย่างเคร่งครัด

                         ๓.๒ เข้าชมห้องประชุมรัฐสภา กรณีไม่มีการประชุม โดยมีวิทยากรบรรยาย 

                    พร้อมตอบข้อซักถามเกี่ยวกับห้องประชุมและการประชุมณ ห้องชมการประชุมสำหรับประชาชน 

                    ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๑

                    ๔. การเข้าฟังการบรรยายสรุปและกิจกรรมสภาจำลอง

                        ๔.๑ ชมวีดิทัศน์เกี่ยวกับที่มาและบทบาทอำนาจหน้าที่ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ                    ๑๐ นาที

                        และสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา พร้อมตอบข้อซักถาม

                        ๔.๒ รับฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับขั้นตอนการพิจารณากฎหมายของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ            ๑๐ นาที

                        ๔.๓ กิจกรรม “สภาจำลอง”                                                                                         ๓๐ นาที

                                ๑. คณะเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน เลือกหัวข้อการเล่นกิจกรรมสภาจำลอง

                                ๒. คัดเลือกผู้รับบทบาทเป็นประธาน รองประธาน คณะรัฐมนตรีและเลขาธิการ 

                        นอกนั้นเป็นสมาชิกในที่ประชุม

                                ๓. ดำเนินการประชุมตามหัวข้อที่คณะฯ เลือก โดยใช้ระยะเวลา๑๕-๒๐ นาที

                        ๔.๔ สรุปการดำเนินกิจกรรมสภาจำลอง ๑๐ นาทีณ ห้องสารนิเทศ ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๑             ๑๐ นาที

๔. การให้การรับรอง

    ๔.๑ ระยะเวลาการเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ๒ ชั่วโมง

    ๔.๒ สถานที่ให้การรับรองคณะสามารถรองรับได้ จำนวน ๑๒๐ คน

    ๔.๓ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และจัดส่งหนังสือแสดงความประสงค์เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ได้ที่ กลุ่มงานสารสนเทศและศูนย์บริการ (Call Center) วุฒิสภา สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาเลขที่ ๔ ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๔ ๑๗๗๗-๘ 

โทรสาร ๐ ๒๒๔๔ ๑๗๗๙ และสายด่วน Call Center วุฒิสภา ๑๑๐๒