สพม.32 ร่วมพิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันฉัตรมงคล

วันที่โพสต์: May 05, 2016 4:44:43 AM

วันนี้ (5 พฤษภาคม 2559 ) นายเสรี  ศรีหะไตร ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ นำหัวหน้าส่วนงานราชการ ทำพิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันฉัตรมงคล ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2559 ณ อาคารหอประชุมจังหวัดบุรีรัมย์ ศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีของเหล่าพสกนิกรชาวจังหวัดบุรีรัมย์

วันฉัตรมงคล เป็นวันที่รำลึกถึงพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เป็นพระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ 9 แห่งราชวงศ์จักรี และราชอาณาจักรไทย ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช หลังจากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ได้เสด็จขึ้นเถลิงถวัลยราชสมบัติ ต่อจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล เมื่อวันที่ 9มิถุนายน พ.ศ.2489  และดำรงพระอิสริยยศเป็น "สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช" เนื่องจากยังมิได้ทรงผ่านพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ก็เสด็จพระราชดำเนินไปทรงศึกษาอยู่ ณ ทวีปยุโรป จนกระทั่งทรงบรรลุนิติภาวะ จึงได้เสด็จนิวัติประเทศไทย

ดังนั้น รัฐบาลไทยและพสกนิกร จึงได้น้อมเกล้าน้อมกระหม่อม จัดงานพระราชพิธีฉลองพระเศวตฉัตร หรือรัฐพิธีฉัตรมงคล หรืออาจเรียกว่าพระราชพิธีฉัตรมงคล ซึ่งกระทำในวันบรมราชาภิเษก ถวายเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2493 ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ได้มีพระปฐมบรมราชโองการในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกนั้นว่า "เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม" ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา พสกนิกรชาวไทยจึงได้ถือเอาวันที่ 5  พฤษภาคม ของทุกปีเป็นวันฉัตรมงคล เพื่อน้อมรำลึกถึงวันสำคัญนี้

ในส่วนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) ผู้แทนวางพานพุ่มถวายราชสดุดี กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ และกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา พิธีกรในงาน นายถิร  บุญศักดาพร ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และ นางจารุณี  โอรสรัมย์ ครูโรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์)(คลิกชมภาพเพิ่มเติม)