Face Book ของเรา > คลิก

เกี่ยวกับเรา > คลิก

กิจกรรม/งานที่ผ่านมาของสมาคมฯ > คลิก

กิจกรรม/งานที่ผ่านมาของโรงเรียน > คลิก

บอกเล่า ข่าวสมาคม (ก่อนปี 2564) > คลิก

กล่าวขาน งานโรงเรียน > คลิก

เอกสารงานปฐมวัย > คลิก

สาระน่ารู้สำหรับครูปฐมวัย > คลิก

รวมเว็บลิงค์การศึกษา > คลิก

สื่อ นวัตกรรม แผนฯ > คลิก

เทศกาลและวันสำคัญ > คลิก

เรื่องแจ้ง

# รายการพฤหัสบดีที่นี่ สพป.นครปฐม เขต 2 รับรู้ข้อมูลข่าวสารและเรื่องราวดี ๆ > คลิก

# รายการ"พุธเช้า ข่าวสพฐ." และ "พุธเช้า ข่าวโรงเรียน" / การประชุมทางไกลของ สพฐ. > คลิก


# สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ 8 มกราคม ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ https://wellwishes.royaloffice.th ระหว่างวันที่ 7-9 มกราคม 2565

# ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ผ่านการประเมินรับตราพระราชทานฯ ปีการศึกษา 2563 > คลิก

# ผลการคัดเลือกรูปแบบแนวทางปฏิบัติที่เห็นเลิศ (Best Practices) ในการพัฒนาเด็กปฐมวัยระดับจังหวัด > คลิก

# สพฐ. มีคำสั่ง ที่ 609/2564 ลว.5 เม.ย.64 แต่งตั้งผู้นำเครือข่ายท้องถิ่น, วิทยากรเครือข่ายท้องถิ่น โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับปฐมวัย ปีงบประมาณ 2564 (สพป.นครปฐม เขต 2) > คลิก

นายสุภัค แฝงเพชร ผู้นำเครือข่ายท้องถิ่น (LN)

นางชุลีภินันท์ เทพจินดา วิทยากรเครือข่ายท้องถิ่น (LT)

นางณิชรัช ทรวดทรง วิทยากรเครือข่ายท้องถิ่น (LT)

# คลิป

- มอบนโยบายและแนวปฏิบัติการจัดการศึกษาและการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย > คลิก

- การประเมินเพื่อรับตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย > คลิก

- งานครบรอบ 10 ปี “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย > คลิก

- การสมัครเข้ารับการฝึกอบรมออนไลน์ขั้นเฉพาะทางหลักสูตรพัฒนาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด > คลิก

# นโยบายการจัดการศึกษาและการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย ของกระทรวงศึกษาธิการ > คลิก

# นโยบายและแนวปฏิบัติในการจัดการศึกษาและการเรียนรู้สำหรรับเด็กปฐมวัย > คลิก

# ขอแสดงความยินดีครูปฐมวัยได้รับอนุมัติให้เลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการ (คศ.2) > คลิก

# แนวทางประเมิน เพื่อรับตราพระราชทาน โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ปีงบประมาณ 2563 (คลิป) > คลิก

# การประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ปีการศึกษา 2561 > คลิก

# สื่อประกอบการอบรมการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณระดับอนุบาล > คลิก

# ตัวอย่างประกาศค่าเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนระดับปฐมวัย > คลิก

# พระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2562 (คลิป) > คลิก

# พระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ.2562 > คลิก

# การบรรยายหัวข้อ "กรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ.2559-2563) การศึกษาปฐมวัย" โดย นางสาวขนิษฐา ตั้งวรสิทธิชัย (รักษาการผู้อำนวยการ สมศ.) > คลิก

# คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ตามวาระใหม่ > คลิก

# ออกกฎหมายห้ามจัดสอบวิชาการเด็กปฐมวัย (เดลินิวส์ 3 เมษายน 2561) > คลิก

# มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ (คณะกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ: ก.พ.ป.) > คลิก

# แบบคำนวณมาตรฐานปฐมวัยเพื่อประกันคุณภาพภายใน โดย Norrarat > คลิก

# แผนการจัดประสบการณ์ “รายวิชาเพิ่มเติม การป้องกันการทุจริต” ระดับปฐมวัย ชุดหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
(Anti - Corruption Education) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2561 >
คลิก

# คู่มือหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชุดหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2561 > คลิก

# (ตัวอย่าง) หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา และแผนการจัดการเรียนรู้ โรงเรียนหนองอ้อวิทยาคม สพป.นครราชสีมา เขต 7 ปีการศึกษา 2562 ระดับปฐมวัย
ปก ปฐมวัย >
คลิก | ประกาศ คำนำสารบัญ ปฐมวัย > คลิก | หลักสูตรต้านทุจริต ปฐมวัย > คลิก

# โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย สพป.นครปฐม เขต 2 > คลิก
(โรงเรียนตรวจสอบดูรุ่นของตนเองที่สมัครเข้าร่วมโครงการได้ / การคงสภาพ: ทุก 2 ปี ต้องคงสภาพ จนกว่าจะครบ 3 ครั้ง / โรงเรียนใดยังไม่ผ่าน: ต้องส่งประเมินซ่อมจนกว่าจะผ่าน / โรงเรียนที่คงสภาพครบ 3 ครั้ง หยุดส่งได้ แต่ยังต้องใช้กิจกรรมการทดลองในการจัดประสบการณ์อย่างต่อเนื่อง)

# คู่มือการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา > คลิก

# ผลการสังเคราะห์การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2560 ระดับปฐมวัย > คลิก

# มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ.2561 > คลิก

# ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ > คลิก

# คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สพฐ.1223/2560 เรื่อง ให้ใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 สั่ง ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2560 > คลิก

# แนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ > คลิก

# แจ้งบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบูรณาการความร่วมมือการพัฒนาคนตลอดชีวิต (กลุ่มเด็กปฐมวัยและผู้สูงอายุ) > คลิก

# ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 109/2560 รมว.ศธ.บรรยาย "ทิศทางการปฏิรูปการศึกษากับการปฏิรูปปฐมวัย" > คลิก

เอกสารงานปฐมวัย

 • # รายงานการดำเนินงานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประจำปีการศึกษา 2562 (สพฐ.) > คลิก

 • # (คลิป) การส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยโดยพ่อแม่ผู้ปกครอง > คลิก

 • # รายงานผลการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ปีการศึกษา 2561 > คลิก

 • # คู่มือครูและผู้ปกครองการเสริมสร้างทักษะสมอง EF สำหรับเด็กปฐมวัย > คลิก

 • # ชุดนิทานภาพ “เด็กปฐมวัยรู้เท่าทันสื่อดิจิทัล” > คลิก

 • # กรอบการเรียนรู้และแนวทางการจัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและคณิตศาสตร์ ในระดับปฐมวัย ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 > คลิก

 • # สื่อประกอบการอบรมการจัดประสบการณ์การเรียนรู้วิทยาการคำนวณระดับอนุบาล รุ่นที่ 1 > คลิก

 • # MIDL for kids1 การรู้เท่าทันสื่อฯ สำหรับเด็กปฐมวัย (ดร.อรพรรณ) > คลิก

 • # MIDL for kids2 การรู้เท่าทันสื่อฯ สำหรับเด็กปฐมวัย (ดร.อรพรรณ) > คลิก

 • # แผนฯ ปฐมวัย พร้อมสื่อ > คลิก

 • # น้ำและการนำน้ำไปใช้ประโยชน์ (PDF) > คลิก (PPTX) > คลิก

 • # คู่มือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี > คลิก

 • # คู่มือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 สำหรับเด็กอายุ 3-6 > คลิก

 • # หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 > คลิก

 • # (คลิป) การประชุมสร้างความเข้าใจ "หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 โดยกระทรวงศึกษาธิการ (9 มี.ค. 2561) > คลิก

 • # การอบรมเชิงปฏิบัติการเฉพาะทางหัวข้อเรื่อง น้ำและเทคโนโลยีและการเรียนรู้แบบ Learning Spiral สำหรับผู้นำเครือข่ายท้องถื่น (Local Network; LN) และวิทยากรเครือข่ายท้องถิ่น (Local Trainer; LT) วันที่ 18 - 25 เมษายน 2561 > คลิก

 • # คู่มือครูและผู้ปกครองการเสริมสร้างทักษะสมอง EF สำหรับเด็กปฐมวัย > คลิก

 • # คู่มือแนวทางการจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย บูรณาการนวัตกรรมเท่าทันสื่อ > คลิก

 • # วัฏจักรวิจัย 2 รอบ
  โครงงานดินบ้านเรา > คลิก
  โครงงานวัฏจักรวิจัยเรื่องดิน > คลิก
  โครงงานวัฏจักรวิจัย รูปแบบการเขียนและตัวอย่าง > คลิก
  วัฏจักรวิจัย การเดินทางของลูกยาง > คลิก
  แผนผังวัฏจักรวิจัย > คลิก
  รูปแบบการเขียนรายงานโครงงานรูปแบบวัฏจักรวิจัย > คลิก
  ตัวอย่างการเขียนรายงานโครงงานรูปแบบวัฏจักรวิจัย (การศึกษาการละลายของน้ำตาลก้อน) > คลิก
  ตัวอย่างการเขียนรายงานผลโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับปฐมวัย โครงงาน "ดินบ้านเรา" > คลิก


พัฒนาทักษะสมอง EF-Executive Functions

การพัฒนาทักษะสมอง EF-Executive Functions ทักษะสมองเพื่อบริหารจัดการชีวิตให้สำเร็จ เป็นองค์ความรู้สมัยใหม่ Executive Functions ทำหน้าที่กำกับพฤติกรรมที่มุ่งสู่เป้าหมายของบุคคลชี้ให้เห็นถึงสิ่งที่บุคคลพึงกระทำให้เหมาะสมกับบริบท โดยคำนึงถึงความรู้และประสบการณ์ที่ผ่านมา สถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นตามมา ความคาดหวังในอนาคต คุณค่าและจุดมุ่งหมายในชีวิต EF จะช่วยให้บุคคลมีสำนึกของการเตรียมพร้อม สำนึกของภาระหน้าที่ มีการยืดหยุ่น และมีการร่วมมือ

เอกสาร
- คู่มือพ่อแม่ พัฒนาทักษะสมอง EF Executive Functions ตั้งแต่ปฏิสนธิ-3 ปี > คลิก
- คู่มือ พัฒนาทักษะสมอง EF Executive Functions ในเด็กวัย 7-12 ปี >
คลิก
- คู่มือ พัฒนาทักษะสมอง EF Executive Functions ในเด็กวัย 13-18 ปี สำหรับพ่อแม่และครู >
คลิก
- คู่มือ พัฒนาทักษะสมอง EF Executive Functions สำหรับครูปฐมวัย > คลิก
- สไลด์การบรรยาย ทักษะสมอง Executive Functions EF >
คลิก

แบบสำรวจความพึงพอใจการใช้เว็บไซต์ > คลิก