หน้าหลัก
วันอาเซี่ยน 8 สิงหาคม

วันแม่ 12 สิงหาคม
การประชุมปฏิบัติการ การเชื่อมโยงหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 สู่การปฏิบัติ
17 มิ.ย. 2018

พิธีเปิด โดย นางสาวนิจสุดา อภินันทาภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา > คลิก
 รศ.ดร.พัชรี ผลโยธิน (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช) และ ดร.วรนาท รักสกุลไทย (ผู้อำนวยการโรงเรียนเกษมพิทยา แผนกอนุบาล) > คลิก
 ดร.นฤมล เนียมหอม (โรงเรียนทุ่งมหาเมฆ) > คลิก
 รศ.ดร.พัชรี ผลโยธิน และ ดร.วรนาท รักสกุลไทย > คลิก
การประชุมทางไกล สร้างความเข้าใจ หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 2560
"สร้างรากฐานคุณภาพชีวิตสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์"
9 มีนาคม 2561

เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่อง หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 โดย รศ.ดร.พัชรี ผลโยธิน > คลิก
คู่มือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี > คลิก
คู่มือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 สำหรับเด็กอายุ 3 - 6 ปี > คลิก
คลี่หลักสูตรปฐมวัย พ.ศ.2560 โดย อ.ณฐินี เจียรกุล > คลิก
หลักสูตรปฐมวัย 2560 งานมหกรรมรวมใจ ปฐมวัยสร้างชาติ (6 ก.ย.60) รศ.ดร. พัชรี ผลโยธิน > คลิกเรื่องแจ้ง

รวมรายการ"พุธเช้า ข่าวสพฐ." และ "พุธเช้า ข่าวโรงเรียน" / การประชุมทางไกลของ สพฐ. > คลิก 
# ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ > คลิก
สรุปผลการรับฟังความคิดเห็น และการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดจากกฎหมาย ร่าง พระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. …. > คลิก   
# ขั้นตอนการเข้าใช้งานในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามยุทธศาสตร์ฯ > คลิก  
# คู่มือ นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ระดับปฐมวัย พุทธศักราช 2560 สพป.นครปฐม เขต 2 > คลิก  
# คู่มือ แบบทดสอบทักษะกระบวน การวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัย (สวทช.) > คลิก  
# มาตรฐานการจัดการศึกษาทางไกล > คลิก  
# เอกสาร แผนการจัดประสบการณ์รายวิชาเพิ่มเติมการป้องกันการทุจริต ระดับปฐมวัย > คลิก 
# การพัฒนาเด็กปฐมวัย > คลิก
# สพฐ.แจ้งกำหนดการประชุมสร้างความเข้าใจ หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ในวันศุกร์ที่ ๙ มีนาคม 
๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๑.๓๐ น. > คลิก
# ที่ศธ 04009/ว๘๓๔๘ การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ 
(หลักเกณฑ์ ว ๒๑/๒๕๖๐) > คลิก
# กอปศ.ยกร่าง พ.ร.บ.การปฐมวัยแห่งชาติ ตั้งสำนักงานคณะกรรมการการปฐมวัยแห่งชาติ ดูแลเด็กเล็กทุกคนบนแผ่นดินไทยทั้งที่มีสัญชาติไทย และไม่ได้สัญชาติไทย > คลิก
# ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สพฐ.1239/2560 เรื่องให้ใช้มาตรฐานการเรียนรู้และ 
ตัวชี้วัดฯ (7 ก.ย. 60) > คลิก
# คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สพฐ.1223/2560 เรื่อง ให้ใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 สั่ง ณ วันที่ 3 
สิงหาคม 2560 > คลิก
# เรื่อง อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โครงการพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนการสอน 
ปฐมวัย ปีงบประมาณ 2560 > คลิก
# แจ้งบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบูรณาการความร่วมมือการพัฒนาคนตลอดชีวิต (กลุ่มเด็กปฐมวัยและผู้สูงอายุ) > คลิก
# การประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๙ > หนังสือนำ + แนวทางการกรอกข้อมูล > คลิก
        โปรแกรม e-SAR ระดับการศึกษาปฐมวัย > คลิก
        โปรแกรม e-SAR ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน > คลิก
# ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 109/2560 รมว.ศธ.บรรยาย "ทิศทางการปฏิรูปการศึกษากับการปฏิรูปปฐมวัย" > คลิก
# การประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 ปีการศึกษา 2559 > คลิก
        คำสั่ง > คลิก | แบบประเมินชุดที่ 1 การเขียน > คลิก | แบบบันทึกประเมินพัฒาการปฐมวัย 59 > คลิก
        เอกสารหมายเลข 1 คู่มือดำเนินงานประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 
ปีการศึกษา 2559 > คลิก
        เอกสารหมายเลข 2 ชุดกิจกรรมการจัดประสบการณ์สำหรับการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตร 
การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 ปีการศึกษา 2559 > คลิก
        เอกสารหมายเลข 3 คู่มือบันทึกข้อมูลการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 
2546 ปีการศึกษา 2559 > คลิก
        เพลงประกอบกิจกรรมเคลื่อนไหว > คลิก
# การจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัยตามแนวคิดมอนเตสซอรี่ในบริบท สพฐ. > คลิก
# การอบรมโรงเรียนในเครือข่าย (ST) ของแต่ละ LN ดาวน์โหลดสื่อ PowerPoint การอบรมตามโครงการได้แล้ว 
        แนวทางจัดการเรียนการสอนของโครงการ > คลิก
        แนะนำโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย > คลิก
        กิจกรรมการค้นพบหัวข้ออากาศ > คลิก
        กิจกรรมการสืบเสาะ เรื่องฟองสบู่ > คลิก
        การทำโครงงานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย > คลิก
        วัฏจักรการสืบเสาะ > คลิก
        สะท้อนคิดสภากาแฟ > คลิกวัฏจักรวิจัย 2 รอบ 
 
แนะนำโครงการบ้านนักวิทย์ประเทศไทย 1 > คลิก
แนะนำโครงการบ้านนักวิทย์ประเทศไทย 2 > คลิก
โครงงานดินบ้านเรา > คลิก
โครงงานวัฏจักรวิจัยเรื่องดิน > คลิก
โครงงานวัฏจักรวิจัย รูปแบบการเขียนและตัวอย่าง > คลิก
วัฏจักรวิจัย การเดินทางของลูกยาง > คลิก
แผนผังวัฏจักรวิจัย > คลิก
ตัวอย่างการเขียนรายงานโครงงานรูปแบบวัฏจักรวิจัย (การศึกษาการละลายของน้ำตาลก้อน) > คลิก
รูปแบบการเขียนรายงานโครงงานรูปแบบวัฏจักรวิจัย > คลิก
ตัวอย่างการเขียนรายงานผลโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับปฐมวัย โครงงาน "ดินบ้านเรา" > คลิก
เผยแพร่ผลงานเรื่องการจัดประสบการณ์โครงการแบบวัฎจักรวิจัยเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้แบบร่วมมือสำหรับเด็กปฐมวัย > คลิก
เผยแพร่โครงงาน : โครงงานชิ้นนี้ เป็นของโรงเรียนที่ผ่านการประเมินบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย รุ่นที่ 2 โดยครูณัฐณิชา แดงสวัสดิ์ โรงเรียนวัดไร่ขิง(สุนทรอุทิศ) > คลิก(อ่านรายละเอียดคลิกที่หัวเรื่อง อ่านเรื่องเก่ากว่า คลิกที่ "ดูเพิ่มเติม" ใต้กรอบด้านล่าง)‎‎‎

บอกเล่า ข่าวสมาคมฯ

 • อบรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยฯ รุ่น 8 อบรมเชิงปฏิบัติการครูปฐมวัยตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทยรุ่นที่ 8 ระหว่างวันที่ 18 - 19 สิงหาคม 2561ณ  โรงเรียนวัดประชานารถอ.นครชัยศรี
  ส่ง 18 ส.ค. 2561 23:34 โดย สมาคมวิชาชีพครูปฐมวัย สพป.นครปฐม เขต 2
 • ร่วมแสดงความเสียใจ         คณะกรรมการบริหารสมาคมวิชาชีพครูปฐมวัย ร่วมกันไปแสดงความเสียใจกับคุณครูเรณู ใจซื่อกุล ที่สูญเสียคุณแม่เชื้อ สวดพระอภิธรรมถึงวันที่ 8 สิงหาคม 2561 และเก็บสังขารวันที่ 9 สิงหาคม 2561 เวลา 12.19 น. ณ วัดใหม่สุประดิษฐาราม อ.นครชัยศรี
  ส่ง 18 ส.ค. 2561 22:51 โดย สมาคมวิชาชีพครูปฐมวัย สพป.นครปฐม เขต 2
 • อบรมผ่านระบบทางไกล#2 วันที่ 21-22 กรกฎาคม 2561การอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบทางไกลและระบบออนไลน์หลักสูตรการจัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการ คณิตศาสตร์ ในระดับปฐมวัยณ ห้องประชุมโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 221 ก.ค. 2561 (ภาคเช้า) > คลิก 21 ก.ค. 2561 (ภาคบ่าย) > คลิก22 ก.ค. 2561 (ภาคเช้า) > คลิก 22 ก.ค. 2561 (ภาคบ่าย) > คลิก
  ส่ง 23 ก.ค. 2561 00:56 โดย สมาคมวิชาชีพครูปฐมวัย สพป.นครปฐม เขต 2
 • การใช้บันทึกพัฒนาการเด็กปฐมวัย 4 กรกฎาคม 2561ประชุมเชิงปฏิบัติการอบรมการใช้เอกสารประจำชั้นตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช2560 สมาคมวิชาชีมครูปฐมวัยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 2ณ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบมหามงคล ศาลายาอ.พุทธมณฑล จ.นครปฐมอัลบั้มภาพ คลิกอัลบั้มของ งานโสตทัศนศึกษาโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล > คลิก
  ส่ง 4 ก.ค. 2561 02:47 โดย สมาคมวิชาชีพครูปฐมวัย สพป.นครปฐม เขต 2
แสดงบทความ 1 - 4 จาก 50 รายการ ดูเพิ่มเติม »


(อ่านรายละเอียดคลิกที่หัวเรื่อง อ่านเรื่องเก่ากว่า คลิกที่ "ดูเพิ่มเติม" ใต้กรอบด้านล่าง)‎‎‎

กล่าวขาน งานโรงเรียน

 • ปฐมวัย ดวงใจแม่ 12 สิงหาคม วันแม่แห่งชาติกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปฐมวัยสพป.นครปฐม เขต 2 ประจำปี 2561ปฐมวัยโรงเรียนวัดสรรเพชญโรงเรียนวัดกลางบางแก้ว
  ส่ง 10 ส.ค. 2561 20:45 โดย สมาคมวิชาชีพครูปฐมวัย สพป.นครปฐม เขต 2
 • วันอาเซียน         อาเซียน หรือ สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South East Asian Nations หรือ ASEAN) ก่อตั้งขึ้นโดยปฏิญญากรุงเทพ (Bangkok Declaration) ซึ่งได้มีการลงนามที่วังสราญรมย์ เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2510 โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสมาชิกก่อตั้ง 5 ประเทศ ได้แก่ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย สิงคโปร์ และไทย         ในเวลาต่อมาได้มีประเทศต่าง ๆ เข้าเป็นสมาชิกเพิ่มเติม ได้แก่ บรูไนดารุสซาลาม (เป็นสมาชิกเมื่อ 8 ม.ค.2527) เวียดนาม (วันที่ 28 ก.ค. 2538) สปป.ลาว พม่า (วันที่ 23 ก.ค. 2540) และ กัมพูชา เข้าเป็นสมาชิกล่าสุด ...
  ส่ง 9 ส.ค. 2561 01:32 โดย สมาคมวิชาชีพครูปฐมวัย สพป.นครปฐม เขต 2
 • ลูกเสือปฐมวัย'61 ลูกเสือปฐมวัย วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ เด็กเล็ก ๆ ในช่วงปฐมวัย และอนุบาล เป็นช่วงที่เด็กกำลังเรียนรู้ และจดจำ การเข้าค่ายลูกเสือก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ช่วยพัฒนาความสามารถ ตามศักยภาพของเด็ก อย่างที่หลายแห่งเขามีการเข้าค่ายลูกเสือระดับปฐมวัย ลูกเสือ เนตรนารีตัวน้อยเหล่านี้ เป็นนักเรียนในชั้นปฐมวัยของโรงเรียนอนุบาล ซึ่งกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือนี้จะมุ่งเน้นให้นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมที่เหมาะสม ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุขตามความถนัด ฝึกฝนในด้านระเบียบ วินัย ความอดทน กล้าหาญ และเสียสละ มีความรับผิดชอบต่อตนเอง และสังคม ให้พี่ช่วยด ...
  ส่ง 25 ก.ค. 2561 22:12 โดย สมาคมวิชาชีพครูปฐมวัย สพป.นครปฐม เขต 2
 • สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ขอแสดงความยินดีโรงเรียนวัดจินดาราม อ.สามพราน จ.นครปฐมตามการประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง รายชื่อนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทานประจำปีการศึกษา 2560ประกาศ ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2561สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา (ขนาดเล็ก) ประจำปีการศึกษา 2560ประกาศ > คลิก22 มกราคม 2561
  ส่ง 27 มิ.ย. 2561 01:27 โดย สมาคมวิชาชีพครูปฐมวัย สพป.นครปฐม เขต 2
แสดงบทความ 1 - 4 จาก 80 รายการ ดูเพิ่มเติม »

https://drive.google.com/file/d/17LtpVn0jM2Oea1n4SS7j3wgxs2kptLUv/view?usp=sharing

การอบรมเชิงปฏิบัติการเฉพาะทางหัวข้อเรื่อง น้ำและเทคโนโลยีและการเรียนรู้แบบ Learning Spiral
สำหรับผู้นำเครือข่ายท้องถื่น
(Local Network; LN)
และวิทยากรเครือข่ายท้องถิ่น
(Local Trainer; LT)
วันที่ 18 - 25 เมษายน 2561

การวิเคราะห์หลักสูตรปฐมวัย
พ.ศ. 2560 บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย

รวมรายการพุธเช้า...ข่าว สพฐ.
การประชุมทางไกลของ สพฐ.

สมาชิกแจ้ง ID Face Book คลิก
เข้าดูรายการ > คลิก

https://drive.google.com/file/d/15UOeMxOyTXbKw0NQkCieb0XY_HFR8ACD/view?usp=sharing

https://sites.google.com/a/npt2kindergarten.com/kindergarten/klaw-khan/banwithy60


การประเมินออนไลน์โครงการ
บ้านวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย0

คู่มือการใช้ระบบประเมินออนไลน์เบื้องต้น "สำหรับโรงเรียน"

สรุป
ขั้นตอนการลงทะเบียนในระบบการประเมินออนไลน์ สำหรับโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการใหม่(2560) > คลิก


http://www.littlescientistshouse.com/

http://www.stemedthailand.org/

https://sites.google.com/a/npt2kindergarten.com/kindergarten/ld-wela-reiyn

https://drive.google.com/file/d/1Cez5B4032QxNJ22pp44SfVObdIU7J7jm/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/10NqmsGESQP6taQ-4baO7zmVBWB_Zai8z/view?usp=sharing

แผนปฏิบัติราชการ สพฐ.
ประจำปี 2561 คลิก

แผนการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ.2560 - 2579
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ คลิก

https://drive.google.com/a/npt2kindergarten.com/file/d/0B40IkTKuesIMYWJRQnBRNmx6MGM/view

มุทิตาคารวะสมาชิกของสมาคมฯ
ผู้เกษียณอายุราชการ 2560


https://www.facebook.com/groups/209749122470627/photos/?filter=albums
อัลบั้มภาพ สมาคมฯ