หน้าแรก



- กำหนดการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564














ข่าวการศึกษา



ขอบคุณคณะศิษย์เก่าโรงเรียนหนองตาดพิทยาคมที่นำผ้าป่าเพื่อการศึกษามาทอดที่โรงเรียน ชมภาพ

วิดีโอ YouTube






นางน้ำค้าง  โชยรัมย์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
หนองตาดพิทยาคม

https://sites.google.com/nongtad.ac.th/ita-nongtad/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%81


https://sites.google.com/a/nongtad.ac.th/computerkrupoo/home