หน้าแรก
ผลงาน รางวัลและความภาคภูมิใจ
   เหรียญทอง การแข่งขันรายการการทำน้ำพริกผักสดเครื่องเคียง ระดับชั้น ม.๔ – ม.๖ น้ำพริกผักแขยง
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 6๗ ปีการศึกษา 25๖๐

เหรียญทอง การแข่งขันเล่านินทานคุณธรรม ระดับชั้น ม.๑ – ม.๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 6๗ ปีการศึกษา 25๖๐


เหรียญทอง การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ระดับชั้น ม.๑ – ม.๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 6๗ ปีการศึกษา 25๖๐

เหรียญทองแดง การแข่งขันการแสดงตลก ระดับชั้น ม.๑ – ม.๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 6๗ ปีการศึกษา 25๖๐

โรงเรียนหนองตาดพิทยาคมได้ไปนำเสนอผลการวิจัย เรื่อง "การแก้ปัญหาการอ่านของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนหนองตาดพิทยาคมโดยใช้แบบฝึกอ่านเสริมทักษะ" ณ ห้องประชุมพุทธรักษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยการทำการวิจัยครั้งนี้ได้ใช้กระบวนการกลุ่ม PLC (Professional Learning Community) ภาพกิจกรรม


         กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ โดยได้รับเงินทุนสนับสนุนการทำกิจกรรมจากบริษัท
บุญรอดบริวเวอร์รี่ จำกัด ภาพกิจกรรม


ข่าวการศึกษาขอบคุณคณะศิษย์เก่าโรงเรียนหนองตาดพิทยาคมที่นำผ้าป่าเพื่อการศึกษามาทอดที่โรงเรียน ชมภาพ

วิดีโอ YouTube


นายธีราพัฒน์  แก้วพลงาม
ผู้อำนวยการโรงเรียน
หนองตาดพิทยาคม

https://sites.google.com/s/1kkCdZIIK0MIr1mXqLw6xaW7ZpWIkFABa/p/1moSkIR_FP6l2vOBnSw3BXpGzDYOboBzH/edit


https://sites.google.com/a/nongtad.ac.th/computerkrupoo/home