นางน้ำค้าง โชยรัมย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองตาดพิทยาคม

> O1 โครงสร้างหน่วยงาน
> O2 ข้อมูลผู้บริหาร
> O3 อำนาจหน้าที่
> O4 แผนพัฒนาหน่วยงาน
> O5 ข้อมูลการติดต่อ
> O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
> O7
ข่าว/ประชาสัมพันธ์
> O8
Q&A
> O9 Social Network
> O10 แผนดำเนินการประจำปี
> O11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
> O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
> O13
คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน
> O14
คู่มือ/มาตรฐานการให้บริการ
> O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
> O16
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
> O17 E - Service
> O18
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
> O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
> O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
> O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
> O22
ประการศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
>
O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน
> O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุประจำปี
> O25นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
> O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
> O27
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
> O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
> O29 แนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
> O30 ช่องทางร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
> O31
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
> O3
2 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
> O33การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
> O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารและนโยบายไม่รับของขวัญ
> O35
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
> O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
> O37 ารดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
> O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
> O39 แผนการปฏิบัติการป้องการการทุจริต
> O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
> O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
> O42
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
> O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน


  • วันจันทร์ ที่ 9 สิงหาคม 2564โรงเรียนหนองตาดพิทยาคม นำโดย นางน้ำค้าง โชยรัมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองตาดพิทยาคม พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง รูปกิจกรรม

  • วันพฤหัสบดี ที่ 29 กรกฎาคม 2564โรงเรียนหนองตาดพิทยาคม นำโดย นางน้ำค้าง โชยรัมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองตาดพิทยาคม พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 69 พรรษา 28 กรกฎาคม 2564 รูปกิจกรรม


เริ่มนับ เดือนสิงหาคม 2564

แบบสำรวจความสามารถพิเศษนักเรียน

https://mi-test.obec.go.th/