นางน้ำค้าง  โชยรัมย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองตาดพิทยาคม

> O1 โครงสร้างหน่วยงาน
> O2 ข้อมูลผู้บริหาร
> O3 อำนาจหน้าที่
> O4 แผนพัฒนาหน่วยงาน
> O5 ข้อมูลการติดต่อ
> O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
> O7 ข่าว/ประชาสัมพันธ์
> O8 Q&A
> O9 Social Network
> O10 แผนดำเนินการประจำปี
> O11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
> O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
> O13 คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน
> O14 คู่มือ/มาตรฐานการให้บริการ
> O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
> O16  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
> O17 E - Service
> O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
> O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
> O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
> O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
> O22 ประการศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
> O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน
> O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุประจำปี
> O25นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
> O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
> O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
> O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
>  O29 แนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
>  O30 ช่องทางร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
>  O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
>  O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
>  O33การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
>  O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารและนโยบายไม่รับของขวัญ
>  O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
>  O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
>  O37 ารดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
>  O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
>  O39 แผนการปฏิบัติการป้องการการทุจริต
>  O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
>  O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
>  O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
>  O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

การเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียน 1/2566เริ่มนับ เดือนสิงหาคม 2564

แบบสำรวจความสามารถพิเศษนักเรียน

https://mi-test.obec.go.th/