หน้าแรกนวมินท์

ข่าวกิจกรรม

 • งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สหวิทยาเขตดอยสามหมื่น วันที่ 11 กันยายน 2560 สหวิทยาเขตดอยสามหมื่น จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2560 เพื่อส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความรู้ความสามารถของตนเองอย่างอิสระและสร้างสรรค์ เพิ่มศักยภาพผู้เรียนและความสามารถ การแข่งขันในเวทีนานาชาติ นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะทางด้านวิชาการ วิชาชีพ ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ เห็นคุณค่าและเกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทย รักและหวงแหนในมรดกทางวัฒนธรรมไทย ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ รวมทั้งใช้กิจกรรมเป็นสื่อเพื่อการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เสริมสร้างวิถีประชาธิปไตยและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร ตลอดจนเป็นการคัดเลือกตัวแทนนักเรียนในระดับเขตพื้นที่ ของสานักงานเขตพื้นที่การศ ...
  ส่ง 11 ก.ย. 2560 01:25 โดย Navamindarajudis Payap School
 • พิธีมุทิตาจิตแด่ครูเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560 วันที่ 6 กันยายน 2560 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ จัดพิธีมุทิตาจิตแด่ครูเกษียณอายุราชการประจำปี 2560 ในปีนี้มีครูผู้เกษียณอายุราชการทั้งหมด 9 ท่าน ซึ่งมีดร.มัสฤณ ธนนราพงศ์ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพด้วย บรรยากาศในพิธีเต็มไปด้วยความซาบซึ้งและประทับใจ
  ส่ง 6 ก.ย. 2560 07:10 โดย Navamindarajudis Payap School
 • ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบช่อดอกไม้ วันที่ 4 กันยายน 2560 นายปวิณ ชํานิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้เกียรติมอบช่อดอกไม้ให้ ดร.มัสฤณ ธนนราพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ ในโอกาสที่ได้เลื่อนวิทยฐานะเป็นผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ #ขอแสดงความยินดี
  ส่ง 4 ก.ย. 2560 02:14 โดย Navamindarajudis Payap School
 • โครงการครอบครัวสมานฉันท์สังคมไทย วันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2560 ตัวแทนผู้ปกครองและนักเรียน จากระดับชั้น ม. 2 และ ม.1 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ เข้าร่วมกิจกรรม โครงการครอบครัวสมานฉันท์สังคมไทย จัดโดย ศูนย์เสมารักษ์ ประจำสำนักงานศึกษาธิการภาค15 ณ โรงเรียนวชิรวิทย์ ในวันเสาร์ที่19 สิงหาคม 2560 โดยมีนายศรีชัย พรประชาธรรมศึกษาธิการภาค15 เป็นประธานในพิธีเปิด และมอบเกียรติบัตร ในการนี้คุณครูปนัดดา มณีจักร จากฝ่ายบริหารงานบุคคล เป็นตัวแทน โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ รับมอบเกียรติบัตร โรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
  ส่ง 19 ส.ค. 2560 00:03 โดย Navamindarajudis Payap School
 • อบรมสารวัตรนักเรียน วันที่ 17 สิงหาคม 2560 งานสารวัตรนักเรียน ฝ่ายบริหารงานบุคคล จัดให้มีการอบรมตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มพูนความรู้แก่สารวัตรนักเรียน จำนวน 30 คน ที่ห้องโสตทัศนศึกษา โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากศูนย์เสมารักษ์ประจำสำนักงานศึกษาธิการภาค 15 เชียงใหม่
  ส่ง 17 ส.ค. 2560 05:26 โดย Navamindarajudis Payap School
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 208 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ประกวดคลิปวีดีโอ ประกวดคลิปวีดีโอ "เท่ได้ด้วยการไว้ทรงผมและการแต่งการที่ถูกระเบียบ" อ่านละเอียดเพิ่มเติม : คลิก
  ส่ง 17 ก.ค. 2560 03:47 โดย Navamindarajudis Payap School
 • ตารางสอบกลางภาค 1/2560 ตารางสอบกลางภาค 1/2560 - สอบระหว่างวันจันทร์ที่ 17-19 กรกฏาคม 2560 - วันที่ 20 - 21 กรกฏาคม 2560 หยุดเรียน #คณะครูมีการอบรม- วันที่ 24 กรกฏาคม 2560 ท ...
  ส่ง 16 ก.ค. 2560 17:47 โดย Navamindarajudis Payap School
 • ชุมชนแห่งการเรียนรู้(PLC) PLC : Professional  Learning Community         PLC คือ กระบวนการที่สร้าง วัฒนธรรมการทำงานแบบมีส่วนร่วม และเอื้ออาทรต่อกันครูสามารถนำกระบวนการ PLC นี้มาใช้เพื่อศึกษาเรื่องที่ตนเองสนใจ หรือเพ ...
  ส่ง 28 มิ.ย. 2560 06:53 โดย Navamindarajudis Payap School
 • รับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการ 1 ตำแหน่ง รับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการ 1 ตำแหน่งรายละเอียดเพิ่มเติม : คลิก
  ส่ง 20 มิ.ย. 2560 00:15 โดย Navamindarajudis Payap School
 • ประกาศผลสอบ นศท.ชั้นปีที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๐ รอบที่ ๑ ประกาศผลสอบ นศท.ชั้นปีที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๐ รอบที่ ๑นักเรียนชาย : คลิกนักเรียนหญิง : คลิก
  ส่ง 11 มิ.ย. 2560 02:56 โดย Navamindarajudis Payap School
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 62 รายการ ดูเพิ่มเติม »

NMP Channel

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 23 รายการ ดูเพิ่มเติม »

NMP Calendar

http://north67.sillapa.net/sm-cnx2/?name=index
https://sites.google.com/a/nmp.ac.th/navamindarajudis-phayap-school/khaw-prachasamphanth/chumchnhaengkarreiynruplc
https://drive.google.com/file/d/0B250sdeL9Sydc296ZmQ4NWU1WUk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B250sdeL9SydWFUxSEJaR0FOQWM/view?usp=sharing
https://sites.google.com/a/nmp.ac.th/navamindarajudis-phayap-school/fay-brihar-ngb-praman-1/phaenptibatikarpracapikarsuksa2560
https://sites.google.com/a/nmp.ac.th/navamindarajudis-phayap-school/fay-brihar-ngb-praman-1/baebsruprayngankarprameintnxengpracapikarsuksa2559
https://sites.google.com/a/nmp.ac.th/navamindarajudis-phayap-school/google-for-education-nmp