• อบรมปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ วันที่ 18 มิถุนายน 2561 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ จัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการขึ้น ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โดยมีนายวีระ ศิริรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธี ได้มีการแบ่งกลุ่มตามระดับชั้นเพื่อคิดนวัตกรรมจากพืชในสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน เพื่อนำไปต่อยอดสู่การสร้างผลิตภัณฑ์ โดยบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอนทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้
  ส่ง 18 มิ.ย. 2561 02:44 โดย Navamindarajudis Payap School
 • จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู ระดับชั้น ม.ปลาย วันที่ 14 มิถุนายน 2561 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู ระดับชั้น ม.ปลาย ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อให้นักเรียนมีความตระหนักและระลึกถึงพระคุณของ ครู–อาจารย์ ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้แก่ตน โดยมีนายวีระ ศิริรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ  
  ส่ง 14 มิ.ย. 2561 02:23 โดย Navamindarajudis Payap School
 • กิจกรรมพิธีไหว้ครู ระดับชั้น ม.ต้น วันที่ 14 มิถุนายน 2561 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู ระดับชั้น ม.ต้น ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อให้นักเรียนมีความตระหนักและระลึกถึงพระคุณของ ครู–อาจารย์ ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้แก่ตน โดยมีนายวีระ ศิริรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ  
  ส่ง 14 มิ.ย. 2561 02:14 โดย Navamindarajudis Payap School
 • ภาพบรรยากาศประกวดพานไหว้ครู วันที่ 13 มิถุนายน 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี จัดให้มีการประกวดพานไหว้ครูขึ้น ณ โรงอาหาร  
  ส่ง 13 มิ.ย. 2561 02:17 โดย Navamindarajudis Payap School
 • ค่ายคุณธรรม จริยธรรม ระดับชั้น ม.5 วันที่ 5 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จัดให้มีการเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม ระดับชั้น ม.5 ประจำปีการศึกษา 2561 Cr. เพจเพื่อชีวิตที่ดีงาม  
  ส่ง 6 มิ.ย. 2561 05:33 โดย Navamindarajudis Payap School
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 287 รายการ ดูเพิ่มเติม »
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 78 รายการ ดูเพิ่มเติม »
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 23 รายการ ดูเพิ่มเติม »


https://sites.google.com/a/nmp.ac.th/nmp-download/homehttps://sites.google.com/a/nmp.ac.th/navamindarajudis-phayap-school/khaw-prachasamphanth/tarangreiynpikarsuksa12561
https://sites.google.com/a/nmp.ac.th/navamindarajudis-phayap-school/khaw-prachasamphanth/raychuxnakreiynpikarsuksa2561yaektamhxngreiynhttps://sites.google.com/a/nmp.ac.th/nmp-download/keiyw-kab-khorngkar
แสดงบทความ 1 - 2 จาก 2 รายการ ดูเพิ่มเติม »