ปฏิทินโรงเรียน

คลังรูปภาพนวมินท์

ห้องเรียนพิเศษ

สื่อการสอนครู

ITA โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ ประจำปี 2566

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล

9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

O1 โครงสร้าง

         - โครงสร้าง

O2 ข้อมูลผู้บริหาร

         - ข้อมูลผู้บริหาร

O3 อำนาจหน้าที่

         - อำนาจหน้าที่ของโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ

         - อำนาจหน้าที่ของสถานศึกษา

O4 แผนยุทธศาสตร์ หรือ แผนพัฒนาหน่วยงาน

         - แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2566 – 2568)

O5 ข้อมูลการติดต่อ

         - เว๊บไซต์ของโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ

         - Facebook ของโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ

         - แผนที่ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ

O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

         รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

         - รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

         พระราชบัญญัติ

- พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ฉบับสมบูรณ์

- พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542

- พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545

- พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553

- พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562

- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ฉบับสมบูรณ์

- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546

- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553

- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562

- พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 ฉบับสมบูรณ์

- พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547

- พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551

- พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553

- พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562

- พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546

- พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545

- พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540

- กฎกระทรวงฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราชัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

- กฎกระทรวงฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

- กฎกระทรวงฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

- กฎกระทรวงฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

- พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางการปกครอง พ.ศ. 2539 ฉบับสมบูรณ์

- พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางการปกครอง พ.ศ. 2539

- พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางการปกครอง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557

- พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางการปกครอง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562

- พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาศาลปกครอง พ.ศ. 2542 ฉบับสมบูรณ์

- พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาศาลปกครอง พ.ศ. 2542

- พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาศาลปกครอง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545

- พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาศาลปกครอง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2548

- พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาศาลปกครอง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2550

- พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาศาลปกครอง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2551

- พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาศาลปกครอง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2554

- พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาศาลปกครอง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2557

- พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาศาลปกครอง (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2559

- พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาศาลปกครอง (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2560

- พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาศาลปกครอง (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2561

- พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาศาลปกครอง (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2561

- พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาศาลปกครอง (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2562

- พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาศาลปกครอง (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2564

- พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

- พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

- พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546

- พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546

- พระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562

         พระราชกฤษฎีกา

- พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. 2547

- พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550

- พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2552

- พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2556

         - พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2561

         กฎ ก.ค.ศ. และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง

- กฎกระทรวงกำหนดจำนวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา การเลือกประธานกรรมการและกรรมการ วาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่งของกรรมการในคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2546

- กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ. 2550

- กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยอำนาจการลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดเงินเดือน พ.ศ. 2561

- กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยกรณีความผิดปรากฏชัดแจ้ง พ.ศ. 2549

- กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ พ.ศ. 2550

- กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2561

- กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาออกจากราชการ กรณีไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล พ.ศ. 2553

- กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำส่วนราชการหรือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2550

- กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน พ.ศ. 2555

- กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2549

ระเบียบ ก.ค.ศ. และระเบียบที่เกี่ยวข้อง

- ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการบริหารจัดการและขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นนิติบุคคลในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2546

- ระเบียบ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการรายงานเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยและการออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2561

- ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยวันออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2548

- ระเบียบ ก.ค.ศ.ว่าด้วยวิธีการออกคำสั่งเกี่ยวกับการลงโทษทางวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2548

- ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการลาออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2548

- ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. 2548

- ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา พ.ศ. 2548

- ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง มาตราการในการพานักเรียน และนักศึกษาไปนอกสถานศึกษาและเดินทางไกล เข้าค่ายพักแรมของลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด

หนังสือเวียนต่าง ๆ

- หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.9/ว2 วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2555 เรื่อง การสอบสวนปากคำผู้เสียหายหรือพยานซึ่งเป็นเด็ก

- หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.9/ว11 ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2557 เรื่อง การลงโทษลดขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

- หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.9/ว18 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2560 เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

- หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ สร 0905/ว4 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2509 เรื่อง การสอบสวนพิจารณาโทษข้าราชการ

- หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนมาก ที่ ศธ 0206.9/0132 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2553 เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย การออกจากราชการ การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ที่อยู่ระหว่างดำเนินการ

- หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว5 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2550 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย

ประกาศ

- ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

- ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการช่วยเหลือเยียวยาแก่ผู้ป่วยฉุกเฉินโรคติดต่ออันตราย ตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) การระดมทรัพยากรและมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือเยียวยา และการจัดให้มีการส่งต่อผู้ป่วยไปยังสถานพยาบาลอื่น

- ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่ออันตราย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563

แนวคำวินิจฉัยของ ก.ค.ศ.

- แนวคำวินิจฉัยของ ก.ค.ศ. เกี่ยวกับการตีความปัญหาข้อกฎหมาย การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์

คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

- คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 16/2560 เรื่อง การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

- คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษา

กฎหมาย ข้อบังคับ เกี่ยวกับกับคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ

- ข้อบังคับของประธานศาลฎีกาว่าด้วยวิธีการดำเนินคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2559

- ข้อบังคับของประธานศาลฎีกาว่าด้วยวิธีการดำเนินคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560

- พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2559

กฎหมายอื่น ๆ

- พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561

- พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2561

ความเห็นทางกฎหมาย

- ประเด็นปัญหาเกี่ยวกับองค์ประกอบของคณะกรรมการในการประชุม ส่งผลเกี่ยวเนื่องกับการขอเบิกเบี้ยประชุมว่าจะจ่ายได้หรือไม่ ถ้าจ่ายไปแล้วจะต้องเรียกคืนหรือไม่

- กรณี สตง ชี้มูลความผิด

บทความวิชาการ

- แม้ไม่ได้ร่วมทุจริตแต่ต้องรับผิดเพราะไม่ปฏิบัติตามระเบียบ

- จำเป็นใช้รถส่วนตัวเพื่อประโยชน์ราชการแล้วเกิดความเสียหาย ผู้ใดรับผิด

- ให้ออกจากราชการไว้ก่อน ถ้าสอบสวนไม่เสร็จต้องคืนตำแหน่งและสิทธิประโยชน์

O7 ข่าวประชาสัมพันธ์

         - ข่าวประชาสัมพันธ์

         - ข่าวกิจกรรม

O8 Q&A

         - Q&A โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ

O9 Social Network

         - Facebook ของโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ

 

9.2 การบริหารงาน

O10 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

         - ประกาศ เรื่อง นโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ จังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. 2566

         - นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ จังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. 2566

O11 แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี

         - แผนปฏิบัติการปีการศึกษา 2566

O12 รายงานการกำกับ ติดตาม การดำเนินงาน ประจำปี รอบ 6 เดือน

         - รายงานการกำกับ ติดตาม การดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

O13 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

         - สรุปโครงการและกิจกรรม ปีการศึกษา 2565

O14 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

         - คู่มือการปฏิบัติงานโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ ประจำปี 2566

O15 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

         - คู่มือมาตรฐานการให้บริการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ ประจำปี 2566

O16 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

         - ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพประจำปี 2566

O17 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

         - กิจกรรมประชุมผู้ปกครองและเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565

O18 E-Service

         - Smart Office

         - Student Care Solution

 

9.3 การจัดซื้อจัดจ้าง

O19 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง หรือแผนการจัดหาพัสดุ

         - ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

O20 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

         - แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน

O21 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

         - ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

         - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือนประจำปี 2565

O22 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

         - รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2566

 

9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

O23 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

         - ประกาศโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย เรื่อง การกำหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีการศึกษา 2566

         - คำสั่งแต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ตามโครงสร้างการบริหารงาน

O24 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

         - โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา

O25 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

         - หลักเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติงานประจำปี 2566

O26 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

         - แบบรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

 

9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

O27 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

         - แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

O28 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

         - ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

O29 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

         - ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี 2566

O30 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

         - การประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำภาคเรียนที่ 2/2565

 

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต

10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

O31 ประกาศเจตนารมณ์ นโยบายไม่รับของขวัญ(No Gift Policy)

         - ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตของโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

         - ประกาศเจตนารมณ์ นโยบายไม่รับของขวัญและของกํานัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

         - Announcement of Navamindarajudis Phayap School's anti-corruption intentions for the fiscal year B.E. 2566

         - Declaration of intention No Gift Policy (No Gift Policy) Fiscal Year 2023

O32 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

         - การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

O33 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy

         - รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy

O34 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

         - แบบประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง(Control self Assessment : CSA) ประจำปี 2565

O35 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต   

         - รายงานควบคุมภายในประจำปี 2565

O36 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี

         - การนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนประจำปี 2566

O37 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน

         - รายงานผลการกำกับติดตามโครงการในแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ 2566

O38 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

         - รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการในแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ 2566

 

10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

O39 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

         - ประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำปี 2566

O40 การขับเคลือนจริยธรรม

         - แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนกํารเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำปี 2566

O41 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ

         - ประกาศแนวปฏิบัติ Do’s & Don’t ของครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ

O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

         - มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

         - รายงานการประชุมผู้ปกครองนักเรียน เพื่อสร้างความเข้าใจ และชี้แจงการปฏิบัติงานของโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ


Navamin News l ข่าวประชาสัมพันธ์นวมินท์

Navamin Channel l วีดีโอแนะนำโรงเรียน

Google Map l แผนที่โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ

ภูมิทัศน์โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ