กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

นางร่มพร บุญสุข

นายยุทธนา  วงศ์กาฬสินธุ์
นางสีสวาสดิ์  แสนมาโนช

นางสุพร  
ทองอาจ

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

นายต่อศักดิ์  วิริยะศักดิ์ไพศาล

นางภควดี 
 บุญพอ

นางพิไลพร 
 แสนสุข

นางสาวพัชราภรณ์ 
 อิทธิวิศิษฏ์

นางสาวตติญา 
 ชนะเคราะห์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางนาฎยา
  นัยจิต

นางชุกันดา  เดชแพง

นางสาวปฎิพร
  จิตรามาตย์

นางสาวอุไรรัตน์ ทองมหา

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายเศรษฐพงษ์  
อุ่นทานนท์

นายพิชัย
  วาจาสัตย์

นายศิริวัฒนะ
  ศิริวงษ์ชัย

นางปริญญา
  ติยะโคตร

นางนิตยา
  ไร่สงวน

นางสาวสุนิสา
  ไสววรรณ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นายสุรชัย
  สุคำภา

นายราชันย์ 
 แวงวรรณ

นางเบญจวรรณ 
 พันโกฏิ

นางทิพย์วรรณ 
 ทองจันทร์

นายสำรวย คำมุงคุณ

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึึกษา

นางกลีบจันทร์  นนท์ขุนทด

นายศราวุธ  พงษ์ศิลป์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางสาวทัศนีย์
  จันทร์เนตร

นายนพดล  นนท์ขุนทด

นางชญาภา  พลราชม

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางพรรณทิพา
  เกิดทองคำ

นางอรุณสุดา 
 แก้วศรีนวม

นายณดิษ   เรืองรุ่งสิน

นางเบญจวรรณ  ศัตรูพ่าย

Mr.Phu 
 Nguyen  Huu

Miss.He  Wenji


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

นางนงนุช
  คำเพ็ง