ข่าวประชาสัมพันธ์

       การสำรวจข้อมูลความต้องการครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ของโรงเรียนขนาดเล็ก
ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
ประจำปีงบประมาณ  2564

คำอธิบาย  
     สพฐ. ต้องการรวบรวมข้อมูล เพื่อประกอบการจัดทำข้อเสนอเบื้องต้น งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ตามแนวทาง ดังนี้
1. การจัดสรรงบ DLTV จะพิจารณาจัดสรรให้ รร ขนาดเล็กก่อน เป็นอันดับแรก 
2. ให้โรงเรียนขนาดเล็ก  ปีการศึกษา 2562 กรอกข้อมูล เพื่อพิจารณาจัดสรรอุปกรณ์ DLTV  
3. ให้โรงเรียนขนาดกลาง ปีการศึกษา 2562 ที่เคยเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก และปัจจุบันยังใช้อุปกรณ์ DLTV ในการจัดการเรียนการสอน  กรอกข้อมูลด้วย 
    (โดยหากมีงบประมาณเพียงพอ จะพิจารณาจัดสรรอุปกรณ์เพิ่มเติมให้) 

โดยกรอกข้อมูลความต้องการครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ 2564  

ภายในวันที่ 9 ธันวาคม 2562 เวลา 16.30 น. 

หน้าเว็บย่อย (2): - คู่มือ - ระบบงานสารสนเทศ