Công khai thông tin năm học 2014-2015

Thực hiện theo Công văn số 5901/BGDĐT-KHTC ngày 17/10/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, gồm các mẫu biểu 20, 21, 22, 23 và 24:

1. Biểu 20: Cam kết đảm bảo chất lượng đối với từng ngành đào tạo cao đẳng (9 ngành);

2. Biểu 21: Tỷ lệ thực tế HSSV tốt nghiệp có việc làm sau khi ra trường 1 năm;

3. Biểu 22: Diện tích sàn xây dựng phục vụ trực tiếp quá trình đào tạo;

4. Biểu 23: Số lượng giảng viên cơ hữu theo trình độ đào tạo;

5. Biểu 24: Công khai tài chính của Trường.

>> Xem/Tải file: