Ouderraad het 4e Gymnasium

De ouderraad (OR) bestaat schooljaar 2022-2023 uit (situatie september 2022):

  • Marc Stekelenburg (voorzitter) - dochter in leerjaar 3

  • Laetitia Asser (secretaris) - dochter in leerjaar 5

  • Gwena Jaouen (penningmeester) - dochter in leerjaar 4

Overige OR-leden:

  • Kristel Asma - dochter in leerjaar 2 en in leerjaar 5

  • Carolina van Iperen (tevens MR-lid) - zoon in leerjaar 3

  • Esther Kerstholt - zoon in leerjaar 5

  • Floor van Bork (tevens MR-lid) - zoon in leerjaar 5

  • Elien ten Broeke - dochter in leerjaar 6

  • Ingeborg Galama - dochter in leerjaar 6

Het streven is om per leerjaar altijd een of enkele leden in de ouderraad te hebben. Wij hebben op dit moment ruim voldoende OR-leden. Gedurende het schooljaar bekijkt de OR of er nieuwe leden kunnen worden aangetrokken tijdens of na het schooljaar.

De ouderraad van het 4e Gymnasium is bereikbaar via email: ouderraad@het4e.nl.

De Ouderraad komt regelmatig bijeen, geeft advies aan de school, bespreekt vragen van ouders met de schoolleiding en geeft informatie aan alle ouders. Als gesprekspartner is een vertegenwoordiger van de schoolleiding, meestal de rector, bij een deel van de vergaderingen aanwezig. De ouders in de OR zijn ook klankbord voor de schoolleiding, de twee ouderleden van de MR en het ouderlid van de GMR van de Esprit groep (Voor de GMR is nog een vacature voor een ouderlid).

De Ouderraad organiseert ieder jaar een algemene ouderavond en regelt de high tea en een afscheidscadeau voor de eindexamen leerlingen. Daarnaast wordt de ouderraad vooraf en achteraf geïnformeerd over bestedingen van een deel van de ouderbijdragen (Het 4e fonds en het vrijwillige deel van de ouderbijdrage) en stelt, op voorspraak van de schoolleiding, de hoogte van dat deel van de ouderbijdragen vast. Minimaal een van de twee ouderleden van de Medezeggenschapsraad (MR) heeft zitting in de Ouderraad van het 4e Gymnasium.

Vrijwilligers

Een groot aantal ouders van het 4e Gymnasium is niet lid van de ouderraad, maar helpt zo nu en dan bij de organisatie van bijvoorbeeld excursies, projectdagen, de beroepenmarkt voor 3e jaars, de organisatie van de high tea (activiteit na eindexamens voor leerjaar 6) en culturele avonden. Wanneer je je hulp wilt aanbieden specifiek voor één van deze activiteiten, kan je natuurlijk ook contact opnemen met de ouderraad. We kunnen je dan bijvoorbeeld weer koppelen aan de sub-werkgroep die dit organiseert en/of aan de juiste mensen binnen de school.

Ook in de mediatheek van het 4e Gymnasium helpen ouders als vrijwilliger. Mocht je daarover meer informatie willen, neem dan contact op met mediathecaris Tom Sijtsma (t.sijtsma@het4egymnasium.nl)