Startpagina Ouderraad

De ouderraad (OR) bestaat schooljaar 2020-2021 uit (situatie oktober 2020):

 • Carolina van Iperen (voorzitter OR en ook MR-lid) - zoon in leerjaar 2
 • Elien ten Broeke - dochter in leerjaar 4
 • Esther Kerstholt - zoon in leerjaar 3
 • Floor van Bork (secretaris OR) - zoon in leerjaar 4
 • Ingeborg Galama - dochter in leerjaar 4
 • Jasper Jöbsis (penningmeester OR) - zoon in leerjaar 2
 • Monique Portegies - zoon in leerjaar 2
 • Rob Ruts - zoon in leerjaar 4
 • Saskia Gubbels - (ook MR-lid) - dochter in leerjaar 5
 • Saskia Hoogerwerf - dochter in leerjaar 1
 • Wiek Heijmans - dochter in leerjaar 6

Het streven is om per leerjaar altijd een of enkele leden in de ouderraad te hebben. Wij hebben op dit moment voldoende OR-leden en elk leerjaar is vertegenwoordigd.

De ouderraad van het 4e Gymnasium is bereikbaar via email: ouderraad@het4e.nl.

De Ouderraad komt regelmatig bijeen, geeft advies aan de school, bespreekt vragen van ouders met de schoolleiding en geeft informatie aan alle ouders. Als gesprekspartner is een vertegenwoordiger van de schoolleiding, meestal de rector, bij een deel van de vergaderingen aanwezig. De ouders in de OR zijn ook klankbord voor de schoolleiding, de twee ouderleden van de MR en het ouderlid van de GMR.


De Ouderraad organiseert ieder jaar een algemene ouderavond en regelt de high tea en een afscheidscadeau voor de eindexamen leerlingen. Daarnaast wordt de ouderraad vooraf en achteraf geïnformeerd over bestedingen van een deel van de ouderbijdragen (Het 4e fonds en het vrijwillige deel van de ouderbijdrage) en stelt, op voorspraak van de schoolleiding, de hoogte van dat deel van de ouderbijdragen vast. Minimaal een van de twee ouderleden van de Medezeggenschapsraad (MR) heeft zitting in de Ouderraad van het 4e Gymnasium.

Vrijwilligers

Een groot aantal ouders van het 4e Gymnasium is niet lid van de ouderraad, maar helpt zo nu en dan bij de organisatie van bijvoorbeeld excursies, projectdagen, de beroepenmarkt voor 3e jaars, de organisatie van de high tea (activiteit na eindexamen voor leerjaar 6) en culturele avonden. Wanneer je je hulp wilt aanbieden specifiek voor één van deze activiteiten, kan je natuurlijk ook contact opnemen met de ouderraad. We kunnen je dan bijvoorbeeld weer koppelen aan de werkgroep die dit organiseert en/of aan de juiste mensen binnen de school.

Ook in de mediatheek van het 4e Gymnasium helpen ouders als vrijwilliger. Mocht je daarover meer informatie willen, neem dan contact op met mediathecaris Tom Sijtsma (t.sijtsma@het4egymnasium.nl)