Startpagina

De ouderraad bestaat uit (v.l.n.r.): Harriet Wams (plaatsvervangend voorzitter); Arnoud van Thiel (secretaris);  Margreet Simons; Carla van Laer (penningmeester); Florence van Rossum (voorzitter) en Sander Davidson.

De ouderraad van het 4e Gymnasium is bereikbaar via email: ouderraad@het4e.nl.

De ouderraad komt regelmatig bijeen, geeft advies aan de school, bespreekt vragen van ouders met de schoolleiding en geeft informatie aan alle ouders. Als gesprekspartner is een vertegenwoordiger van de schoolleiding bij de bijeenkomsten aanwezig.

De ouderraad organiseert ieder jaar in het najaar een algemene ouderavond (de jaarvergadering van de ouderraad). Daarnaast houdt de ouderraad toezicht op de besteding van de ouderbijdragen en stelt, op voorspraak van de schoolleiding, de hoogte van de ouderbijdragen vast. De voorzitter van de ouderraad heeft, namens de ouders, ook zitting in de Medezeggenschapsraad van het 4e Gymnasium.

Leden van de ouderraad worden gekozen door de ouders voor een periode van drie jaar en zijn daarna herkiesbaar. Nadere informatie hierover is te vinden in het Reglement Ouderraad.


Vrijwilligers

Een groot aantal ouders van het 4e Gymnasium helpt zo nu en dan bij de organisatie van excursies, projecten en culturele avonden. U kunt, wanneer u ook uw hulp wilt aanbieden, contact opnemen via het volgende mailadres: contactouders@het4egymnasium.nl

Ook in de mediatheek van het 4e Gymnasium helpen ouders als vrijwilliger. Mocht u daarover meer informatie willen, neemt u dan contact op met mediathecaris Tom Sijtsma (t.sijtsma@het4egymnasium.nl)