Ouderraad het 4e Gymnasium

De ouderraad (OR) bestaat schooljaar 2023-2024 uit (situatie eind september 2023):

Overige OR-leden:

Het streven is om per leerjaar altijd een of enkele leden in de ouderraad te hebben. Wij hebben op dit moment nog geen ouders uit jaarlaag 1 en geen voorzitter meer.

De ouderraad van het 4e Gymnasium is bereikbaar via email: ouderraad@het4e.nl.

De Ouderraad komt regelmatig bijeen, geeft advies aan de school, bespreekt vragen van ouders met de schoolleiding en geeft hierover waar nodig weer informatie aan alle ouders. Als gesprekspartner is een vertegenwoordiger van de schoolleiding, meestal de rector, bij een deel van de vergaderingen aanwezig. De ouders in de OR zijn ook klankbord voor de schoolleiding, de OR coördineert de werving van de twee ouderleden voor de MR en geeft input aan deze ouders in de MR en het ouderlid van de GMR van de Esprit groep (Voor de GMR is nu nog een vacature voor een ouderlid).

De Ouderraad organiseert ieder jaar minimaal één algemene ouderavond en regelt de high tea tijdens het tekenen van de cijferlijst van de 6e jaars en financiert het afscheidscadeau voor de eindexamen leerlingen. Verder bieden we hulp bij bijvoorbeeld open dagen en de lesjesmiddagen. Daarnaast wordt de ouderraad vooraf en achteraf geïnformeerd over bestedingen van een deel van de vrijwillige ouderbijdragen en stelt, op voorspraak van de schoolleiding, de hoogte van dat deel van de ouderbijdragen vast. Minimaal een van de twee ouderleden van de Medezeggenschapsraad (MR) is ook altijd aanwezig bij de Ouderraad vergaderingen van het 4e Gymnasium.

Vrijwilligers

Een groot aantal ouders van het 4e Gymnasium is niet lid van de ouderraad, maar helpt zo nu en dan bij de organisatie van bijvoorbeeld excursies, projectdagen, de beroepenmarkt voor 3e jaars, de organisatie van de high tea (activiteit na eindexamens en voor diploma uitreiking voor leerjaar 6) en culturele avonden. Wanneer je je hulp wilt aanbieden specifiek voor één van deze activiteiten, kan je natuurlijk ook contact opnemen met de ouderraad. We kunnen je dan bijvoorbeeld weer koppelen aan een werkgroep die dit organiseert en/of aan de juiste medewerkers binnen de school.

Ook in de mediatheek van het 4e Gymnasium helpen ouders als vrijwilliger. Mocht je daarover meer informatie willen, neem dan contact op met mediathecaris Tom Sijtsma (t.sijtsma@het4e.nl).