Startpagina

De ouderraad bestaat uit (v.l.n.r.): Bruno Emans, Menno Gmelich Meijling, Arnoud van Thiel (secretaris),  Martine Jansen, Corine Sonke (voorzitter), Eliane Dosker (MR) en Yardeen Roos (niet op de foto)

In november is de Ouderraad verder uitgebreid met Ingeborg Galama, Anne Vollaard, Antje van Oostrom (MR), Huub van Zwieten en Elien ten Broeke. Hetty Mulder (rector) woont de vergaderingen bij als vertegenwoordiger van de Schoolleiding.

De ouderraad van het 4e Gymnasium is bereikbaar via email: ouderraad@het4e.nl.

Ouderraad 2016 ev

De Ouderraad (OR) komt regelmatig bijeen, geeft advies aan de school, bespreekt vragen van ouders met de schoolleiding en geeft informatie aan alle ouders. Als gesprekspartner is een vertegenwoordiger van de schoolleiding bij de bijeenkomsten aanwezig. De ouders in de OR zijn ook klankbord voor de schoolleiding en de ouderleden van de MR.

De Ouderraad organiseert ieder jaar in het najaar een algemene ouderavond (de jaarvergadering van de ouderraad). Daarnaast wordt de ouderraad vooraf en achteraf geïnformeerd over bestedingen van de ouderbijdragen en stelt, op voorspraak van de schoolleiding, de hoogte van de ouderbijdragen vast. Minimaal een van de ouderleden van de Medezeggenschapsraad (MR) heeft zitting in de Ouderraad van het 4e Gymnasium.

Leden van de ouderraad worden gekozen door de ouders voor een periode van drie jaar en zijn daarna herkiesbaar. Nadere informatie hierover is te vinden in het Reglement Ouderraad. Dit reglement wordt thans up-to-date gemaakt.


Vrijwilligers

Een groot aantal ouders van het 4e Gymnasium helpt zo nu en dan bij de organisatie van excursies, projecten en culturele avonden. U kunt, wanneer u ook uw hulp wilt aanbieden, contact opnemen via het volgende mailadres: contactouders@het4egymnasium.nl


Ook in de mediatheek van het 4e Gymnasium helpen ouders als vrijwilliger. Mocht u daarover meer informatie willen, neemt u dan contact op met mediathecaris Tom Sijtsma (t.sijtsma@het4egymnasium.nl)