Home

https://sites.google.com/a/fangchanu.ac.th/kanngan/kha-xthibay-raywicha-1
https://sites.google.com/a/fangchanu.ac.th/kanngan/home/bi-khwam-ru-1
https://sites.google.com/a/fangchanu.ac.th/kanngan/bi-ngan
https://sites.google.com/a/fangchanu.ac.th/kanngan/baeb-thdsxb


งานช่างประจำบ้าน

สื่อการเรียนการสอนเรื่องงานช่างประจำบ้าน 
รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี1
ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ งานช่างประจำบ้าน
ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ งานช่าง


     งานช่างเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอยู่ประจำวันของมนุษย์เกี่ยวกับการสร้าง การผลิต การประกอบ ติดตั้ง ซ่อมแซมบำรุงรักษา ตรวจเช็คสภาพการใช้งาน และการปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้เบื้องต้น ซึ่งทุกคนสามารถทำงานช่างได้ด้วยตนเอง รวมถึงการทำงานช่างควรคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นสำคัญซึ่งจะลดการเกิดอุบัติเหตุระหว่างการทำงานและช่วยให้การปฏิบัติงานเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภา