ES LICEU ES MOU!A l'àrea d’educació física tenim com a finalitat principal contribuir al desenvolupament integral dels infants i, en conseqüència, a una millora de la seva qualitat de vida, a través de la competència motriu, entesa com la integració dels coneixements, els procediments, les actituds i els sentiments vinculats fonamentalment a la conducta motora, on el joc es converteix en la nostra principal eina de feina.En acabar cada cicle/ etapa l'infant hauria de :

1r Cicle de primària

1. Resoldre solucions motrius amb diversitat d’estímuls i condicionants espaciotemporals, seleccionant i combinant les habilitats motrius bàsiques i adaptant-les a les condicions establertes de forma eficaç.

2. Relacionar els conceptes específics de l’educació física i els introduïts en altres àrees amb la pràctica d’activitats fisicoesportives i artisticoexpressives.

3. Valorar, acceptar i respectar la pròpia realitat corporal i la dels altres, mostrant una actitud reflexiva i crítica.

4. Resoldre solucions motrius amb diversitat d’estímuls i condicionants espaciotemporals, seleccionant i combinant les habilitats motrius bàsiques i adaptant-les a les condicions establertes de forma eficaç.

5. Relacionar els conceptes específics de l’educació física i els introduïts en altres àrees amb la pràctica d’activitats fisicoesportives i artisticoexpressives.

6. Valorar, acceptar i respectar la pròpia realitat corporal i la dels altres, mostrant una actitud reflexiva i crítica.

7. Resoldre problemes motors senzills amb oposició i sense, aplicant principis i regles per resoldre les situacions motrius, actuant de forma individual, coordinada i cooperativa i duent a terme les diferents funcions implícites en jocs i activitats.

8. Utilitzar els recursos expressius del cos i el moviment per comunicar sensacions, emocions i idees.

9. Descobrir els efectes de l’exercici físic, la higiene, l’alimentació i els hàbits posturals sobre la salut i el benestar, i manifestar una actitud responsable cap a un mateix.

10. Millorar el nivell de les capacitats físiques, regulant i dosificant la intensitat i la durada de l’esforç i tenint en compte les possibilitats pròpies i la seva relació amb la salut.

11. Identificar la importància de la prevenció, la recuperació i les mesures de seguretat en la pràctica de l’activitat física.

12. Relacionar els conceptes específics de l’educació física i els introduïts en altres àrees amb la pràctica d’activitats fisicoesportives i artisticoexpressives.

13. Valorar, acceptar i respectar la pròpia realitat corporal i la dels altres.

14. Conèixer i valorar la diversitat d’activitats físiques, esportives i expressives.

15. Opinar coherentment amb actitud crítica tant des de la perspectiva del participant com des de la d’espectador davant les situacions conflictives sorgides, participar en debats i acceptar les opinions dels altres.

16. Manifestar respecte cap a l’entorn i el medi natural en els jocs i activitats a l’aire lliure, i identificar i dur a terme accions dirigides a preservar-lo.

17. Identificar i interioritzar la importància de la prevenció, la recuperació i les mesures de seguretat en la pràctica de l’activitat física.

18. Extreure i elaborar informació relacionada amb temes d’interès de l’etapa i compartir-la, emprant fonts d’informació determinades i fent ús de les tecnologies de la informació i la comunicació com a recurs de suport a l’àrea.

19. Demostrar un comportament personal i social responsable, respectant-se un mateix i els altres en les activitats físiques i els jocs, acceptant les normes i regles establertes i actuant amb interès, iniciativa individual i treball en equip.


2n cicle de primària

1. Resoldre solucions motrius amb diversitat d’estímuls i condicionants espaciotemporals, seleccionant i combinant les habilitats motrius bàsiques i adaptant-les a les condicions establertes de forma eficaç.

2. Relacionar els conceptes específics de l’educació física i els introduïts en altres àrees amb la pràctica d’activitats fisicoesportives i artisticoexpressives.

3. Valorar, acceptar i respectar la pròpia realitat corporal i la dels altres, mostrant una actitud reflexiva i crítica.

4. Resoldre solucions motrius amb diversitat d’estímuls i condicionants espaciotemporals, seleccionant i combinant les habilitats motrius bàsiques i adaptant-les a les condicions establertes de forma eficaç.

5. Resoldre reptes tàctics elementals propis del joc i d’activitats físiques, amb oposició i sense, aplicant principis i regles per resoldre les situacions motrius, actuant de forma individual, coordinada i cooperativa i duent a terme les diferents funcions implícites en jocs i activitats.

6. Relacionar els conceptes específics de l’educació física i els introduïts en altres àrees amb la pràctica d’activitats fisicoesportives i artisticoexpressives.

7. Valorar, acceptar i respectar la pròpia realitat corporal i la dels altres, mostrant una actitud reflexiva i crítica.

8. Utilitzar els recursos expressius del cos i el moviment, de forma estètica i creativa, per comunicar sensacions, emocions i idees.

9. Reconèixer els efectes de l’exercici físic, la higiene, l’alimentació i els hàbits posturals sobre la salut i el benestar, i manifestar una actitud responsable cap a un mateix.

10. Millorar el nivell de les capacitats físiques, regulant i dosificant la intensitat i la durada de l’esforç i tenint en compte les possibilitats pròpies i la seva relació amb la salut.

11. Identificar i interioritzar la importància de la prevenció, la recuperació i les mesures de seguretat en la pràctica de l’activitat física.

12. Resoldre reptes tàctics elementals propis del joc i d’activitats físiques, amb oposició i sense, aplicant principis i regles per resoldre les situacions motrius, actuant de forma individual, coordinada i cooperativa i duent a terme les diferents funcions implícites en jocs i activitats.

13. Relacionar els conceptes específics de l’educació física i els introduïts en altres àrees amb la pràctica d’activitats fisicoesportives i artisticoexpressives.

14. Valorar, acceptar i respectar la pròpia realitat corporal i la dels altres, mostrant una actitud reflexiva i crítica.

15. Conèixer i valorar la diversitat d’activitats físiques, esportives i expressives.

16. Opinar coherentment amb actitud crítica tant des de la perspectiva del participant com des de la d’espectador davant les situacions conflictives sorgides, participar en debats i acceptar les opinions dels altres.

17. Manifestar respecte cap a l’entorn i el medi natural en els jocs i activitats a l’aire lliure, i identificant i dur a terme accions dirigides a preservar-lo.

18. Identificar i interioritzar la importància de la prevenció, la recuperació i les mesures de seguretat en la pràctica de l’activitat física.

19. Extreure i elaborar informació relacionada amb temes d’interès de l’etapa i compartir-la, emprant fonts d’informació determinades i fent ús de les tecnologies de la informació i la comunicació com a recurs de suport a l’àrea.

20. Demostrar un comportament personal i social responsable, respectant-se un mateix i els altres en les activitats físiques i els jocs, acceptant les normes i regles establertes i actuant amb interès, iniciativa individual i treball en equip.


E.S.O.

1. Conèixer i valorar els efectes beneficiosos, els riscs i les contradiccions que l’activitat física té per a la salut individual i la col·lectiva i per al desenvolupament personal i la qualitat de vida mitjançant la pràctica habitual i sistemàtica d’activitats físiques.

2. Mostrar una actitud crítica davant els models corporals i de salut i les manifestacions fisicoesportives com a fenòmens socioculturals, i instaurar hàbits saludables.

3. Dissenyar i dur a terme tasques de les diferents capacitats físiques adreçades a millorar la salut mitjançant un tractament diferenciat de les diverses capacitats implicades.

4. Augmentar les pròpies possibilitats de rendiment motor mitjançant el condicionament i la millora de les capacitats físiques i el perfeccionament de les funcions d’ajustament, domini i control corporal, així com desenvolupar actituds d’autoexigència i superació.

5. Participar, amb independència del nivell d’habilitat assolit, en jocs i esports (convencionals, recreatius i populars), col·laborar a organitzar-los i desenvolupar-los, valorar-ne els aspectes de relació que fomenten i mostrar habilitats i socials de tolerància i d’esportivitat per damunt de la recerca desmesurada del rendiment.

6. Conèixer i practicar modalitats esportives individuals, d’oposició, de col·laboració o de col·laboració-oposició i aplicar els fonaments reglamentaris, tècnics i tàctics a situacions de joc.

7. Valorar i utilitzar el cos com a mitjà d’expressió i comunicació mitjançant el disseny i la pràctica d’activitats expressives amb una base musical adequada o sense aquesta base.

8. Conèixer les possibilitats que l’entorn ofereix per practicar activitats físiques esportives.

9. Reconèixer les possibilitats del medi natural de les Illes Balears com a espai idoni per a l’activitat física i discriminar les pràctiques que hi poden causar qualsevol tipus de deteriorament.

10. Recuperar i comprendre el valor cultural dels jocs i esports populars i recreatius de les Illes Balears com a elements característics de la nostra cultura que és necessari preservar; practicar-los amb independència del nivell d’habilitat personal, i col·laborar en l’organització de campionats i activitats de divulgació.

11. Planificar activitats que permetin la participació en termes de seguretat prèvia valoració de l’estat de les capacitats físiques i habilitats motrius específiques pròpies. 12. Mostrar habilitats i actituds socials de respecte, de feina en equip i d’esportivitat a l’hora de participar en activitats, jocs i esports, independentment de les diferències culturals, socials i d’habilitat.

13. Utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació i la lectura com a font de consulta i com a recurs de suport per assolir els aprenentatges.