E-CLIP

>>> bit.ly/th-eis<<<<
โครงการขยายเครือข่ายโรงเรียน EIS - E-Clip ระยะที่ 2  
โดยความร่วมมือระหว่างสมาคม EIS แห่งประเทศไทย และ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อให้มีการพัฒนาครู / ผู้บริหารในด้านการะบวนการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ EIS  อย่างต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมาย 400 โรงเรียน ในปีงบประมาณ 2558
 


 
รายละเอียดผู้อบรมพร้อมผลงานเพื่อการนิเทศติดตาม ในโครงการ E-Clip สู่ประชาคมอาเซียน ปี พ.ศ. 2557  

รายชื่อแยกตามศูนย์ภูมิภาค
  ศูนย์ภาคเหนือ  >> Click
   ศูนย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ >> Click
   ศูนย์ภาคตะวันออก, ตะวันตก, ใต้, กลาง >> Click

Evaluation 
ประเมินผลการประชุมสัมมนาผู้บริหารโรงเรียนเครือข่าย EIS ในโครงการ E-clip สู่ประชาคมอาเซียน
See Responses  
See Summary 

EIS-ECIP-ADMIN: Evaluation & FeedbackSchedule   การประชุมสัมมนาผู้บริหารโรงเรียนเครือข่าย EIS ในโครงการ E-clip สู่ประชาคมอาเซียน

กำหนดการประชุมสัมมนา eis.docx


REGISTRATION การประชุมสัมมนาผู้บริหารโรงเรียนเครือข่าย EIS ในโครงการ E-clip สู่ประชาคมอาเซียน

 

แบบฟอร์มลงทะเบียน

 

แบบฟอร์มลงทะเบียน ‎‎‎(Responses)‎‎‎


NEW-ACCOUNT : E-CLIP การประชุมสัมมนาผู้บริหารโรงเรียนเครือข่าย EIS ในโครงการ E-clip สู่ประชาคมอาเซียน

Account : E-CLIPComments