Ordningsregler

Skolans ordningsregler läsåret 2018-2019

Ordningsregler på Korsavadsskolan

Korsvadsskolans huvuduppdrag är att ge alla elever en god grund för framtiden. Det handlar

både om kunskaper och grundläggande värden.

Vi vill att vår skola ska präglas av elevinflytande, arbetsglädje, trygghet och studiero


• Vi visar hänsyn och tänker på vad vi säger till varandra.

• Vi är alla ansvariga för studieron i klassrummet.

• Alla kommer förberedda och i god tid till lektionerna.

• Det är lärarna i arbetslaget som bestämmer hur datorn ska användas i klassrummet.

• Inga mobiler på lektionerna.

• Vi tar hand om skolans samtliga lokaler och vistas endast i vår egen hemvist. Vi slänger skräp i papperskorgen.

• Det är förbjudet att använda och förvara tobak, E-cigaretter, alkohol och andra droger.

• Energidryck är förbjudet på skolan

• Skolan är ingen allmän plats, utan är en arbetsplats för elever och personal. Besökande till Korsavadsskolan ska anmäla sitt besök

till personal på Torget eller till rektor eller biträdande rektor i god tid, men vårdnadshavare är alltid välkomna utan föranmälan.

Dialog och samarbete är våra främsta verktyg för att hitta lösningar på svårigheter

Om du bryter mot ordningsreglerna händer följande:


Tillsägelse: Eleven får en tillsägelse av läraren med en motivering. Om eleven har en mobil med sig på lektionen ska den lämnas

till undervisande lärare. Om eleven vägrar att lämna mobilen så utvisas eleven från lektionen.

Om eleven har energidryck ska den beslagtas.


Utvisning: Utvisning från klassrummet kan ske om du har stört undervisningen eller på annat sätt uppträtt olämpligt och inte

ändrat ditt beteende efter uppmaning från läraren. Du går till Torget och stannar där tills din lektion är slut. Läraren meddelar

mentor och socionom "Utvisning av elev i grundskolan ur undervisningslokal"

(Skollagen Kap 5, § 7)


Utredning: Vid upprepad utvisning samråder mentor och socionom med vårdnadshavare. Om du vid

upprepade tillfällen stört ordningen eller uppträtt olämpligt eller om du gör dig skyldig till en allvarligare

förseelse görs en utredning av EHT om åtgärder för att komma till rätta med svårigheterna.(Skollagen Kap 5, §

9-10)


Skriftlig varning: Efter utredningen kan du få en skriftlig varning av rektor, där du och dina vårdnadshavare får

information om åtgärder. (Skollagen Kap 5, § 11)

Åtgärder som kan komma ifråga efter utredningen eller direkt om du gjort en allvarlig förseelse som riskerar andra elevers trygghet.


Du kan få en tillfällig omplacering. Det kan vara i en annan klass / undervisningsgrupp och placeringen kan vara upptill 4 veckor.

Du och vårdnadshavare meddelas om plats. (Skollagen Kap 5, § 12)


Du kan få en tillfällig placering i annan skolenhet av rektorn upptill 4 veckor. Du och vårdnadshavare meddelas om plats. (Skollagen Kap 5, § 13)


Du kan bli avstängd från skolan och du får inte vistas på skolans område. Du får yttra dig ihop med vårdnadshavare före beslut om

avstängning. Rektor ska informera huvudman och socialnämnden om beslutet. (Skollagen Kap 5, § 14-15)


Comments