Organizers


The symposium is organized by the West University of Timișoara, Center for Research in Historiography of Philosophy and Philosophy of Imaginary; the Faculty of Political Sciences, Philosophy and Communication Sciences, and the Roman-Catholic Diocese of Timișoara. 


Organized under the high patronage of 

His Excellency Martin ROOS, Roman-Catholic Bishop of Timișoara

Doctor Honoris Causa of Fulda University, Germany. 


Organizing comitee: Claudiu MESAROȘ, West University of Timișoara; Claudiu CĂLIN, Roman-Catholic Diocese of Timișoara; Teodora ARTIMON, Central European University, Budapest, Cristian Nicolae GAȘPAR, Central European University, Budapest, Constantin JINGA, West University of Timișoara.


Media partnership

Ramona Băluțescu, Oradea Press


Motivation

The first edition of the Saint Gerard of Cenad International Symposium was organized in May 2013 and encouraged academics to get involved in studying the little known work of Gerard of Cenad, Deliberatio supra hymnum trium puerorum ad Isingrimum Liberalem. The second edition intends to explore the subject on a deeper level and to enlarge the perspectives on this medieval text. Following the proposals made by the participants to the first edition, the 2014 Gerard of Cenad Symposium will broaden the perspectives of investigation on St. Gerard’s work, life and heritage.

Saint Gerard’s life was recorded in two medieval sources known as Legenda Minor and Legenda Maior, both later compilations of an earlier lost version. Although for centuries the information in the two biographical sources was taken for granted, recent research has shown that their hagiographical character is more important and historical data should be reconsidered.

The only extant work of Saint Gerard, the Deliberatio supra hymnum trium puerorum ad Isingrimum Liberalem, has survived in only one copy (München Bayerische Staatsbibliothek, Clm 6211) and was edited for the first time in 1790 by the Bishop Ignatius Batthyány of Alba Iulia, who added a scholastic introductory study to it and named Gerard a philosopher. The Deliberatio appears as a work of biblical hermeneutic pertaining in a context when the distinction between theology and philosophy was a matter of moral profile and sanctity, and not as much a problem of method or argumentative discourse: for Gerard, hermeneutical tools taught by authors such as Aristotle, Plato or the donatist Tychonius, were equally valid to the extent that their user was a follower of the amor vitae and took Saint Peter as a philosophical model.

There are a wide variety of subjects to be explored regarding Saint Gerard’s life and biographic sources, as well as his religious and historical context, his heritage to the present time, and not least, the content of the  Deliberatio and its cultural context. Moreover, as the ecclesiastical, theological, religious, cultural, historical, and institutional contributions of Saint Gerard are still alive today in Timișoara and the region of Banat, as a reality which was influenced by the ecclesiastical and cultural aspects of the personality of Saint Gerard and by his diocese, the symposium will be open to interdisciplinary debates and a large variety of subjects: theology, hagiography, philosophy, history of science and intellectual history, local and ecclesiastical history, philology, cultural geography and cultural studies, classical and medieval studies, palaeography, archaeology, arts, history of arts and musicology, which can range from the Early Middle Ages to the modern times. 

Panels range as follows:

Projected panels


THEOLOGY AND HAGIOGRAPHY

PHILOSOPHY, HISTORY OF SCIENCE AND INTELLECTUAL HISTORY

CULTURAL STUDIES

PHILOLOGY AND CLASSICAL STUDIES

HISTORY AND CHURCH HISTORY

MEDIEVAL STUDIES

ARCHAEOLOGY

CULTURAL ARCHAEOLOGY AND CULTURAL GEOGRAPHY

PALEOGRAPHY

ARTS, HISTORY OF ARTS AND MUSICOLOGY




Recent Announcements


Organizatori


Simpozionul este organizat de către Universitatea de Vest din Timișoara, prin Centrul de Cercetare în Istoriografie Filosofică și Filosofia Imaginarului, Facult
atea de Științe Politice, Filosofie și Științe ale Comunicării, împreună cu Episcopia Romano-Catolică de Timișoara.

Este organizat sub înaltul patronaj al

Excelenței sale Martin ROOS, Episcop Roman-Catholic de Timișoara

Doctor Honoris Causa al Universității din Fulda, Germania. 


Comitetul de organizare: Claudiu MESAROȘ, Universitatea de Vest Timișoara; Claudiu CĂLIN, Dieceza Roman-Catholică de Timișoara; Teodora ARTIMON, Universitatea Central-Europeană Budapesta; Cristian Nicolae GAȘPAR, 

Universitatea Central-Europeană Budapesta; 

Constantin JINGA, 

Universitatea de Vest Timișoara

.


Parteneriat media: Ramona Băluțescu, Oradea Press


Motivație

Prima ediție a simpozionului internațional dedicat Sfântului Gerard de Cenad a avut loc în luna mai 2013 și a încurajat cercetătorii să se implice în studiul puțin cunoscutei opere a lui Gerard de Cenad, Deliberatio supra hymnum trium puerorum ad Isingrimum Liberalem. A doua ediție își propune să aprofundeze acest subiect și să lărgească perspectivele asupra lui. Urmând propunerile făcute de către participanții la prima ediție, simpozionul din 2014 va multiplica punctele de vedere ale investigației operei, vieții și moștenirii Sfântului Gerard.

Viața Sfântului Gerard ne este transmisă prin două surse medievale, cunoscute azi ca Legenda Minor și Legenda Maior, ambele fiind compilații ale unei versiuni mai timpurii, azi pierdute. Deși, timp de secole, informațiile din cele două surse au fost acceptate ca valide, cercetări recente arată că importanța lor hagiografică este mai mare decât cea istoriografică, astfel încât unele informații ar trebui reconsiderate.

Singurul text păstrat de la Sfântul Gerard, Deliberatio supra hymnum trium puerorum ad Isingrimum Liberalem, a supraviețuit sub forma unui manuscris în unic exemplar (München Bayerische Staatsbibliothek, Clm 6211) și a fost editat pentru prima oară în anul 1790 de către Episcopul Ignatius Batthyány de Alba Iulia, care a adăugat și un studiu introductiv în care l-a numit pe Gerard „filosof” pentru prima oară. Deliberatio apare ca o operă de hermeneutică biblică aparținând unui context în care distincția între filosofie și teologie era mai degrabă o chestiune de profil moral și sanctitate, mai mult decât o problemă de metodă sau de discurs argumentativ. Pentru Gerard, instrumentele hermeneutice predate de către autori ca Aristotel, Platon sau chiar donatistul Tychonius, se prezentau ca având validitate în măsura în care utilizatorul lor era el însuși un urmaș al amor vitae și îl avea pe Sfântul Petru ca model filosofic.

Există o mare varietate de subiecte care pot fi investigate în legătură cu viața și sursele biografice ale sfântului Gerard, cu contextul religios și istoric, cu moștenirea până în timpurile de azi și, nu în ultimul rând, cu conținutul și contextul cultural al operei Deliberatio . Mai mult, în măsura în care contribuțiile ecleziastice, religioase, culturale, istorice și instituționale ale Sfântului Gerard sunt încă vii pentru Timișoara și regiunea Banat, ca realități marcate de aspectele ecleziastice și culturale ale personalității și diocezei întemeiate de el, simpozionul va fi deschis dezbaterilor unui număr mare de discipline academice: teologie, hagiografie, filosofie, istoria științei și istorie intelectuală, istorie locală și eclezială, filologie, geografie culturală și studii culturale, studii clasice și medievale, paleografie, arheologie, arte, istoria artelor și muzicologie, dezbateri care pot subîntinde istoria problemelor de la Evul Mediu până în zilele noastre.

Secțiuni 


TEOLOGIE ȘI HAGIOGRAFIE

FILOSOFIE, ISTORIA ȘTIINȚEI ȘI ISTORIE INTELECTUALĂ

STUDII CULTURALE

FILOLOGIE ȘI STUDII CLASICE 

ISTORIE ȘI ISTORIE ECLEZIALĂ

STUDII MEDIEVALE

ARHEOLOGIE

ARHEOLOGIE CULTURALĂ ȘI GEOGRAFIE CULTURALĂ

PALEOGRAFIE

ARTE, ISTORIA ARTELOR, MUZICOLOGIE