Onze school

Er zijn jongens en meisjes voor wie het gewoon onderwijs niet tegemoet kan komen aan hun behoeften: zij hebben, tijdelijk of permanent, speciale hulp nodig. Dit kan zijn omwille van een lichamelijke of geestelijke handicap, omwille van gedrags- of emotionele problemen of omwille van leerstoornissen.

In het Buitengewoon Onderwijs krijgen deze kinderen aangepast onderwijs, opvoeding, verzorging en behandeling.

Centraal bij de aanpak van uw kind staat de LEERKRACHT, hierin bijgestaan door:

De LOGOPEDIST: onderzoek, observatie en behandeling in geval van specifieke spraak- en taalmoeilijkheden.

De KINESIST: onderzoek, observatie en behandeling in geval van motorische en psychomotorische moeilijkheden.

De B.L.I.O.: taakleerkracht die de leerlingen individueel of in kleine groepjes begeleidt bij hun schools leren.

VCLB: onderzoek en observatie van het kind dat indien nodig adviseert tot nader onderzoek.

Basisaanbod

Voor kinderen, voor wie al tijdens het gewoon kleuteronderwijs of tijdens het gewoon lager onderwijs aantoonbaar blijkt dat de aanpassingen, waaronder remediërende, differentiërende, compenserende of dispenserende maatregelen ofwel disproportioneel, ofwel onvoldoende zijn om de leerling binnen het gemeenschappelijk curriculum te kunnen blijven meenemen in een school voor gewoon onderwijs.

Het verslag buitengewoon onderwijs type basisaanbod wordt afgeleverd door het CLB en is maximaal 2 jaar geldig. Na een periode van 2 jaar vindt er een evaluatie plaats over de onderwijsbehoeften van de leerling. Enkel wanneer de evaluatie uitwijst dat de leerling nog nood heeft aan een aangepaste omgeving binnen het buitengewoon onderwijs kan de inschrijving verlengd worden.

De speelleerklas

Is voor jongens en meisjes die onvoldoende hebben kunnen opnemen en verwerken uit het aanbod van de kleuterschool: de “niet-schoolrijpe kinderen”. Hun ontwikkeling is vertraagd of wordt bedreigd door hun foutieve leerhouding zoals: te weinig aandacht, problemen met het begrijpen en uitvoeren van opdrachten, impulsiviteit... .

Organisatie en programma

Samen met het gespecialiseerd CLB en het schoolteam (directie, leerkracht, logopedist, psychomotorisch therapeut, taakleerkracht) wordt een intensief programma opgezet. Belangrijke aspecten hierbij zijn:

  • ontwikkelen van taalgebruik en taalbeheersing

  • ontwikkelen van de rekenvaardigheden

  • verwerven van de nodige begrippenkennis

  • stilzitten, kijken en luisteren

  • precisie en nauwkeurigheid

  • plannen en zelfstandig werken

  • ...