Tarifes

Barems d'honoraris de DESPATX D'ARQUITECTURA I URBANISME SLP basats en els barems orientatius del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (C.o.A.C.) a efectes d'estimació dels honoraris de referència dels arquitectes en treballs de la professió.

0. NORMES GENERALS

1. TREBALLS D'EDIFICACIÓ

2. TREBALLS D'URBANISME

2.1 Generalitats i planejament urbanístic general

2.2 Planejament derivat

2.3 Instruments de gestió urbanística

2.4 Projectes d'urbanització complementaris

2.5 Altres treballs

2.5.1 Auditoríes urbanístiques

2.5.2 Reajustament d'alineacions i rasants i concreció de l'ordenació i voums

2.6 Treballs basats en el DL 1/1990

2.6 Treballs basats en el DL 1/1990

2.6.1 Projectes d'urbanització i obra civil

2.6.2 Estudis de detall

2.6.3 Projectes de parcel·lació

2.6.4 Segregació i agregació de parcel·les

3. TAXACIONS, DELIMITACIONS I AIXECAMENTS

3.1 Delimitacions i replantejaments

3.2 Aixecaments planimètrics i d'obra

3.3 Taxacions

4. INFORMES, DICTÀMENS, PERITATGES I CERTIFICATS

4.1 Reconeixements

4.2 Exàmen de documents

4.3 Consultes

4.4 Diligències

4.5 Informes, dictàmens, peritatges i certificats

4.6 Arbitratges

4.7 Certificats d'habitabilitat de 2a ocupació

5. TREBALLS ESPECIALS O NO INCLOSOS EN ELS ANTERIORS APARTATS

5.0 Generalitats

5.1 Arquitectura monumental

5.2 Decoració interior i exterior d'edificis, mobiliari i ambientació de locals

5.3 Disseny escenogràfic, industrial i d'artesania

5.4 Jardineria i conservació del paisatge

5.5 Treballs complementaris a l'edificació

5.6 Enderrocament d'edificacions

5.7 Desenvolupament dels esquemes d'instal·lacions

5.8 Diagnosi i conservació d'edificis i monuments

5.9 Expedients de legalització

5.10 Expedients d'activitats (legalitzacions)

5.11 Estudis de seguretat i salut

5.12 Gestió administrativa dels projectes. Direcció i documents derivats.

5.13 Certificació energètica

5.14 Control de costos de consums energètics

5.15 Pla de gestió de residus

6. TREBALLS PER TEMPS

7. DESPESES PER DIETES I DESPLAÇAMENTS

A. PRESSUPOST DE REFERÈNCIA