Currículum

Treballs d'EDIFICACIÓ PLURIFAMILIAR:

Obres acabades

Obres en projecte

Projectes no reeixits amb algun interès puntual

Treballs d'ALTRA EDIFICACIÓ:

Assistencial,

Cases entre mitgeres,

Unifamiliar aïllat,

Naus i magatzems,

Equipaments comercials, socials, comercials i esportius,

Restauració i rehabilitació de patrimoni arquitectònic

Treballs d'URBANISME

Planejament general

Planejament derivat

Estudis de Detall

Parcel·lacions

Reparcel·lacions

Projectes i obres d'urbanització

Gestió urbanística