Homeการจัดแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2561
- ปฏิทินดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2561  <<คลิกที่นี่>> 
คำสั่งจัดทำแผนปฏิบัติการปี 2561 <<คลิกที่นี่>>

ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2560<<คลิกที่นี่>>
   (ภายในวันที่ 13 มีนาคม 2561)

ภาระงานที่ต้องดำเนินการเร่งด่วนของกลุ่มบริหาร/กลุ่มสาระฯ/งาน
   1. ส่ง (งปม.1 และ งปม.2) ของบประมาณปี 2561 ภายในวันที่ 13 มีนาคม 2561
                   <<ส่งไฟล์ งปม.1 และ งปม.2 ผ่านmail plan@benchama.ac.th>>
---------------------------------------------------------------------

   2. ส่ง งปม.5 ภายในวันที่ 13 มีนาคม 2561
   3. ส่งพาเวอร์พอยต์สรุปงานปีการศึกษา 2560   ภายใน 19 มีนาคม 2561
   
    หมายเหตุ ส่งได้ที่งานนโยบายและแผนฯ 
                
แบบฟอร์มประเมินกิจกรรม/งาน/โครงการ

เรียนหัวหน้ากลุ่มบริหาร/หัวหน้ากลุ่มสาระฯ/หัวหน้างาน/หัวหน้าโครงการทุกท่าน
งานนโยบายและแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และงานประกันคุณภาพ ขอความร่วมมือในการประเมินกิจกรรม/งาน/โครงการประจำปีการศึกษา 2558  ดังนี้

  ด่วน!..  1.ประเมินกิจกรรมตามแบบประเมินกิจกรรม/งาน/โครงการปี 2558 <<คลิกที่นี่>>   
ส่งงานนโยบายและแผนฯ ภายในวันที่ 18 มีนาคม 2559  

    .....คลิกที่นี่เพื่อตรวจสอบการส่งแบบประเมินครับ.....

              2.จัดทำรายงานผลการดำเนินงานปี 2558 ของกลุ่บริหาร/กลุ่มสาระฯ/งาน (งปม.5-แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2558ส่งงานนโยบายและแผนฯ จำนวน เล่ม ภายในวันที่ 18 มีนาคม 2559

               3.จัดเสนอของบประมาณปี 2559 ตามแแบบ งปม.1 และ งปม.2 ส่งงานนโยบายและแผนฯ วันที่ 18 มีนาคม 2559 


Visits-Plan