Home

ดาวน์โหลดแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2559 <<คลิกที่นี่>>

แบบฟอร์มประเมินกิจกรรม/งาน/โครงการ

เรียนหัวหน้ากลุ่มบริหาร/หัวหน้ากลุ่มสาระฯ/หัวหน้างาน/หัวหน้าโครงการทุกท่าน
งานนโยบายและแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และงานประกันคุณภาพ ขอความร่วมมือในการประเมินกิจกรรม/งาน/โครงการประจำปีการศึกษา 2558  ดังนี้

  ด่วน!..  1.ประเมินกิจกรรมตามแบบประเมินกิจกรรม/งาน/โครงการปี 2558 <<คลิกที่นี่>>   
ส่งงานนโยบายและแผนฯ ภายในวันที่ 18 มีนาคม 2559  

    .....คลิกที่นี่เพื่อตรวจสอบการส่งแบบประเมินครับ.....

              2.จัดทำรายงานผลการดำเนินงานปี 2558 ของกลุ่บริหาร/กลุ่มสาระฯ/งาน (งปม.5-แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2558ส่งงานนโยบายและแผนฯ จำนวน เล่ม ภายในวันที่ 18 มีนาคม 2559

               3.จัดเสนอของบประมาณปี 2559 ตามแแบบ งปม.1 และ งปม.2 ส่งงานนโยบายและแผนฯ วันที่ 18 มีนาคม 2559