Projekty

Projekty 2022-2023-2024

DIGITALIZUJEME ŠKOLU

REALIZACE INVESTICE NÁRODNÍHO

PLÁNU OBNOVY – KOMPONENTA 3.1

V rámci Investice č. 2: Vybavení škol digitálními technologiemi

z komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace z

Národního plánu obnovy vynaložila škola finanční prostředky:

- k dosažení cíle č. 174 zakoupením digitálních technologií a

vybavení na podporu digitální gramotnosti a zavedením

nových vzdělávacích programů v oblasti IT.

Vzor publicity cíl 174 – digitální učební pomůcky.pdf

DIGITALIZUJEME ŠKOLU

REALIZACE INVESTICE NÁRODNÍHO

PLÁNU OBNOVY - KOMPONENTA 3.1

V rámci Investice č. 2: Vybavení škol digitálními technologiemi

z komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace z

Národního plánu obnovy vynaložila škola finanční prostředky:

- k dosažení cíle č. 173 zakoupením IT zařízení do školního

fondu mobilních digitálních zařízení pro znevýhodněné žáky

(prevence digitální propasti);

- k dosažení cíle č. 174 zakoupením digitálních technologií a

vybavení na podporu digitální gramotnosti a zavedením

nových vzdělávacích programů v oblasti IT.

Vzor publicity cíl 173 a 174 současně.pdf

OP JAK - Operační program Jan Amos Komenský

Základní škola Ostrava-Vítkovice, Šalounova 546, p.o. realizuje

 projekt "Šablony I - Jan Ámos Komenský  "

 

Název projektu dle MS2021+: Pracujeme pro naše děti

Registrační číslo projektu dle MS2021+: CZ.02.02.XX/00/22_002/0003001

Datum zahájení fyzické realizace projektu: 1. 12. 2022

Datum ukončení fyzické realizace projektu: 30.11. 2025

Doba trvání projektu: 36 měsíců

 

Účel dotace:


Aktivity :   školní asistent

           inovativní vzdělávání žáků v ZŠ

           inovativní vzdělávání účastníků ŠD

           vzdělávání pracovníků ZŠ a ŠD

2309140832-a3horizontal.pdf

DIGITALIZUJEME ŠKOLU

REALIZACE INVESTICE NÁRODNÍHO

PLÁNU OBNOVY – KOMPONENTA 3.1

V rámci Investice č. 2: Vybavení škol digitálními technologiemi

z komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace z

Národního plánu obnovy vynaložila škola finanční prostředky:

- k dosažení cíle č. 173 zakoupením IT zařízení do školního

fondu mobilních digitálních zařízení pro znevýhodněné žáky

(prevence digitální propasti).

Vzor publicity cíl 173 – prevence digitální propasti.pdf

Škola je zahrnuta do výzvy MŠMT v rámci NPO – IMPLEMENTACE REFORMY 3.2.2 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY (Podpora rovných příležitostí). Investice podporuje školy s vyšším poměrem sociálně znevýhodněných žáků a řeší nerovnosti ve vzdělávání v souladu s cíli Strategie 2030+. Projekt je financovaný z Next Generation EU. 

Národní plán obnovy - Výzva na podporu škol s nadprůměrným zastoupením sociálně znevýhodněných žáků

Název projektu: Pomáháme našim žákům

Evidenční číslo: 0099/PODSKOL/2022

Z projektu hrazeny pozice asistentů pedagoga, školních psychologů, speciálního pedagoga.

Prostředky na aktivy žáků (výjezdy, projektové dny s rodiči, doučování apod.).


Women for Women - Obědy pro děti

Z projektu hrazeny obědy pro žáky školy.

Cílem projektu W4W: Obědy pro děti je  pomoci dětem, jejichž rodiče si nemohou dovolit zaplatit dětem obědy ve školních jídelnách. Pro takové děti může být oběd ve školní jídelně mnohdy jediným pravidelným teplým jídlem denně.Granty Magistrátu města Ostravy

Podpora kariérového poradenství

Rozvoj nadání žáků – program určen k rozvoji informačního myšlení u žáků.

Rozvoj čtenářských a uměleckých dovedností - program na rozvoj dovedností žáků v uvedených oblastech

Dotace z Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší - příspěvek na organizaci ozdravného pobytu pro žáky školy


Operační program Zaměstnanost+

Název projektu: Prevence předčasných odchodů ze vzdělávání ve městě Ostrava

Číslo projektu: CZ 03.02.01/00/22_029/0001986


Program si klade za cíl přispět ke školní úspěšností žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem


Školní projekt Ovoce, zelenina a mléko do škol


prostřednictvím projektu jsou žákům do základních škol po celé České republice pravidelně a zdarma dodávány zdravé svačiny v podobě ovoce, zeleniny, mléka a mléčných výrobků. Dodávky do škol jsou financovány ze státních prostředků za finanční spoluúčasti Evropské unie. 


Projekty 2020

DIGITALIZUJEME ŠKOLU

REALIZACE INVESTICE NÁRODNÍHO

PLÁNU OBNOVY – KOMPONENTA 3.1


V rámci Investice č. 2: Vybavení škol digitálními technologiemi

z komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace z

Národního plánu obnovy vynaložila škola finanční prostředky

k dosažení cíle č. 172 zakoupením digitálních technologií

a vybavení za účelem dálkového studia.

Vzor publicity cíl 172 – distanční výuka.pdf