Naturinriktning YBC

Välkommen till dina tre år på YBC!


Du har valt naturvetenskapsprogrammet med inriktning naturvetenskap. På denna sida får du en överblick hur dina tre år på YBC kommer att gestalta sig.

Efter din examen ska du ha kunskaper för högskolestudier inom främst biologi, fysik, kemi och matematik. Examensmålen kan sammanfattas med fyra övergripande kunskapsområden och frågor som följer dig under dina tre år på YBC.

1. Vår fysiska omvärld: Hur fungerar sammanhangen i naturen, livets villkor, fysikaliska fenomen och skeenden eller kemiska processer?

Dina karaktärsämnen är biologi, kemi, fysik och matematik. Du arbetar ämnesövergripande för att få en djupare förståelse av vår omvärld.


2. Naturvetenskapligt förhållningssätt: Vilka strategier och förmågor krävs för att kunna tänka kritiskt, föra logiska resonemang, vara kreativ och lösa problem?

Du tränas i att ta ansvar och initiativ både individuellt och i samarbete med andra. Experiment, laborationer och fältstudier är centrala inslag. Du får ett tvärvetenskapligt perspektiv på naturvetenskap.


3. Människan och samhället: Hur påverkar naturvetenskapen samhällsutvecklingen och vice versa?

Du lär dig om naturvetenskapens idéer och teorier genom historien och om naturvetenskap i nutid, särskilt i frågor om hållbar utveckling. Du övar på att använda dina kunskaper för att agera i samhället och forma framtiden.


4. Kommunikation: Hur används språket som ett redskap för reflektion och lärande?

Du utvecklas i språken svenska, engelska, moderna språk och matematik. Modern teknik används som redskap för kommunikation och analys. Du tränas i att presentera vetenskap för olika målgrupper, samt använda ett vetenskapligt språk.