Moodle

Aquest sites té l'objectiu de recopilar de manera organitzada els videotutorials publicats en centres en línia de com treballar amb Moodle i materials i informacions d'altres fonts.

Té 3 apartats: Moodle Docents, Moodle Alumnes, Moodle Administrador

Novetats novembre: 2020

Materials de formació:

Moodle inicial i Moodle avançat (CRP La Noguera)


Novetats setembre: 2020

Materials de Moodle

Annex amb orientacions inicials i material complementari

PMFs del portal EIX

Enllaços d'interès:

Enllaç general a tot el que des del Departament s'està generant des del 12/03/2020:

http://xtec.gencat.cat/ca/recursos/actuacio-extraordinaria-activitats-autoaprenentatge/entorns-aprenentatge/moodle/

També hi ha un curs obert, un aula oberta amb passos inicials a Moodle: https://odissea.xtec.cat/course/view.php?id=61788

Materials/Apunts com iniciar Moodle: http://ateneu.xtec.cat/wikiform/wikiexport/cmd/tac/moodle2/b13_annexos/iniciar_moodle
Què és Moodle?

Moodle és un Entorn Virtual d'Ensenyament i Aprenentatge (EVEA), també anomenat Entorn Virtual d'Aprenentatge (EVA).

Moodle, com a entorn, és un sistema de gestió de l'aprenentatge que permet crear aules virtuals en les quals hi podem trobar tant els materials educatius de creació pròpia o bé compartits, com les activitats d'aula encomanades a l'alumnat, esdevenint a l'hora un "llibre de consulta" i un "quadern d'activitats interactiu". Les facilitats d'accessibilitat que tenen aquestes aules virtuals fan possible la col·laboració i l'aprenentatge fora de l'espai físic i dels horaris prefixats de l'aula i de l'escola, alhora que potencien l'autoregulació i l'organització personal de l'alumnat.

Aquestes aules contenen tot un seguit de funcionalitats que es poden utilitzar de manera coordinada:

  • Funcionalitats de comunicació: Tauler informatiu obert amb Anuncis del lloc, fòrums, xats, missatgeria…

  • Funcionalitats de suport als aprenentatges, en especial de recursos (com ara enllaços a pàgines web, documents, vídeos, animacions o presentacions de diapositives) i activitats diverses (com ara tasques, qüestionaris, glossaris,…).

  • Funcionalitats d'organització i gestió, per exemple calendaris o un tauler de notícies.

  • Funcionalitats de seguiment, avaluació i qualificació. En aquest apartat destaquen les funcionalitats directament relacionades amb el seguiment de les activitats que realitza l'alumnat, l'avaluació formativa de les mateixes i per últim els sistemes de qualificació, tant a nivell de determinació dels criteris com a la recollida i tractament de les qualificacions. Algunes de les eines d'avaluació més significatives que permet són els informes d'activitat, les guies de qualificació, les rúbriques, les activitats amb qualificació automàtica, …

FONT. [Ateneu]