Estratègia Digital

de Centre


AQUEST ESPAI WEB ES TROBA EN PROCÉS D'ELABORACIÓ 

L’escola està situada en un extrem del districte municipal de Gràcia molt a prop de la Sagrada Família. Els últims anys l’escola ha viscut un procés de canvi important respecte el seu alumnat, lligat al canvi social, econòmic i als moviments migratoris, motiu pel qual ha augmentat el nombre de famílies nouvingudes (5%) i de procedència estrangera. El nivell sociocultural i econòmic de la majoria de famílies és mitjà.

Actualment, la plantilla docent està formada per 32 mestres, 11 dels quals són definitius al centre i 11 ocupen una plaça de lloc específic estructural. Hi ha 4 docents que tenen perfil TAC.


PROCÉS D'ELABORACIÓ

L’escola ha constituït una comissió digital de centre formada per cinc docents, la coordinadora digital i la Cap d’estudis, aquesta última en representació de l’Equip Directiu. Aquesta comissió ha estat la impulsora en el procés d’elaboració del document de l’Estratègia Digital de Centre. S’ha demanat la col·laboració del Claustre en aquells aspectes que s’han considerat oportuns.

El següent pas ha estat l’elaboració de la diagnosi de centre, que un cop feta l’anàlisi de les dades extretes, ens ha permès plantejar els objectius, les activitats, la temporització d’aquestes i els criteris d’avaluació.


INTEGRACIÓ EN LA DOCUMENTACIÓ DE CENTRE

El projecte Educatiu de Centre es va aprovar el curs 2016-2017. En aquest document hi consta la competència digital com a singularitats del centre: “Des de l’any 2007 en què es va iniciar l’alfabetització digital, l’escola ha evolucionat cada curs en l’ús de les tecnologies. Actualment, són un mitjà en tots els aspectes d’aprenentatge de l’alumnat (ordinadors a les aules, pissarres digitals, tauletes, robòtica, treball al núvol) i de comunicació i col·laboració amb les famílies (correu electrònic i xarxes socials).” Es preveu una revisió del PEC en propers cursos.

Així mateix, en el Projecte de Direcció vigent (2020-2024) s’especifiquen objectius sobre la cultura digital, com són coordinar l’ús d’eines digitals als diferents nivells i incorporar al Pla TAC les eines digitals implementades els cursos anteriors. Pel que fa al Projecte de Convivència del Centre, que es centra en la resolució positiva del conflictes i en la millora de la comunicació del centre, es fa referència a la millora de l’ús de les xarxes socials, la web i altres canals digitals que s’utilitzen en les comunicacions internes i externes (amb les famílies i amb la comunitat educativa en general).