ESTRATÈGIA DIGITAL DE CENTRE 

ESCOLA L'ARENY


Introducció al context

L’escola L’Areny es troba al Districte I de Cornellà, al sud de la ciutat, sent conjuntament amb el Districte III un dels sis districtes de la ciutat que està format per dos barris: el barri Centre i el barri Riera.

L’Areny està dins el barri Riera, tot just a la frontera amb el barri Centre que està situada al Passeig dels Ferrocarrils. L’alumnat és en la seva pràctica totalitat del districte (tant del barri Centre com del barri Riera).

El barri Riera és un dels més extensos de la ciutat degut a l’àmplia zona d’equipaments esportius (camp de l’Espanyol, Parc Esportiu Llobregat, Delfos, Federació Catalana de Tennis, Camp de Rugbi i Atletisme) i zona agrícola que té, ja que té dins el propi barri part del curs del riu Llobregat i la seva vora.

El districte I acull aproximadament el 25% de la població i extensió de la ciutat (un 18% el barri centre i un 7% el barri Riera) dels al voltant de 87000 habitants que ha mantingut Cornellà durant els darrers anys malgrat la crisi.

Riera ha renovat la seva fisonomia degut a la construcció recent de tots els equipaments esportius, l’obertura al riu de la ciutat i de la zona comercial Splau. És una zona amb poc habitatge nou (majoritàriament habitatge més aviat vell), amb habitatges de poca alçada (tres o quatre alçades com a màxim).

A nivell del lloc de naixement, la població dels dos barris queda distribuïda majoritàriament amb població nascuda a Catalunya, després la d'origen estranger (superior a Riera respecte el barri centre) i després la de la resta de l’estat espanyol, sent important els nascuts a Andalusia i Extremadura, que sumats igualen a la població d’origen estranger.


Dins el districte hi ha comptant amb L'Areny quatre de les setze escoles públiques d’educació infantil i primària que hi ha a Cornellà (1, 6, 3 i 9) i una concertada més, una escola d’adults i dos instituts públics. També trobem dues escoles bressol municipals. Cal dir que a Cornellà la distribució entre l’oferta actual de pública i concertada està repartida a l’infantil i primària aproximadament amb un 80% per a la pública i un 20% per a la concertada. 

Districtes de Cornellà de Llobregat

Mapa d'escoles de Cornellà de Llobregat

Un dels fets diferencials més importants que caracteritza i singularitza L’Areny és que el curs 1999/2000 va començar a ser escola d'acollida de nens/nenes amb dèficit auditiu (DA) en col·laboració amb el CREDA de Sant Feliu. Actualment aquest projecte rep el nom de Projecte específic de suport a l’audició i el llenguatge.

INFRAESTRUCTURA

Les instal·lacions de l’escola/edifici són singulars. Un únic edifici de dues plantes en la part que ocupen les aules de primària i d'una planta a la part central de la zona de primària, a la zona de serveis i d'educació infantil.

A la primera planta hi ha aules de primària (totes comunicades entre sí) i una de música. Totes les aules són completament transparents amb immensos finestrals i des dels passadissos de l’escola pots veure i observar el que s’està fent a cada aula. La planta baixa un gran vestíbul amb dues portes gegants, cuina, menjador, sala de mestres, despatxos de secretaria i equip directiu, lavabos de mestres, lavabos d’alumnat, aules, logopèdia/AFA, aules de primària, aules d'educació infantil i sala de psicomotricitat. Dins la zona d’infantil, dues zones amb casetes. A la zona central, també de planta baixa, trobem aules d’EE i desdoblaments, l’aula “Juguem” que es comparteix amb l’AFA en horari extraescolar i la biblioteca. Té tres zones de pati: pati d’infantil de sorra, zona de pistes (pati de primària) i un pati de sorra en un lateral amb zona d’hort. Al pati de les pistes té un gran gimnàs amb escenari.El centre compta amb la transformació LAN/WIFI portada a terme pel departament d’educació dins del marc del projecte d’acceleració digital durant el curs 2021-22, així mateix tot el professorat del centre i l'alumnat de 5è i 6è han rebut dotació de portàtils. 


A més, disposem del domini d’escola @escolalareny.cat i els correus d’escola (professorat i alumnat de 5è i 6è). Per facilitar les comunicacions amb la família, aquestes tenen a la seva disposició el mail del tot el personal del centre. 


Disposem del preventiu del Departament que visita l'escola mensualment per resoldre les incidències tècniques, ajudant així a les tasques del coordinador d'EDC. A més a més, tenim alumnat de pràctiques de graus formatius que ajuden en  aquestes tasques.  

 

Tots els espais de centre tenen connexió a internet, i  cada aula disposa d'un ordinador, pantalla gran o televisor. A més a més, a les aules de 5è i 6è hi ha un carro amb els portàtils de l'alumnat.

 

PRÀCTIQUES DE CENTRE D'ÚS I APLICACIÓ DE LA TECNOLOGIA

Dins el Projecte Educatiu es destaca com a tret distintiu el treball habitual de les TAC a través de les tauletes, pissarres digitals, ordinadors i robòtica. L'ús de les noves tecnologies a l'aula està ampliat al Pla TAC seguint les instruccions del currículum de Primària. 


Així mateix, queda reflectit en el quart objectiu del nostre PEC "Afavorir l'adquisició de la competència digital amb l'ús de les TAC en la diversitat  d'àrees, processos d’ensenyament/aprenentatge (EA) i activitats". 

Quant a les pràctiques destacades del centre relacionades amb la tecnologia digital, podem destacar el document de "Proposta programació digital de Centre"  on podem veure en les diferents etapes educatives el resum de continguts i activitats concretes que es treballen. 

Proposta programació digital de centre.pdf

Cliqueu sobre la imatge per veure el document

Procés d'elaboració

Durant el curs 21-22 es va crear la comissió d'estratègia digital formada per 6 docents del centre, 3 d'ells formen part de l'Equip Directiu. La comissió es reuneix de manera quinzenal per elaborar l'estratègia digital de centre amb l'acompanyament i el suport de la mentora digital.  Enguany ens hem reunit quinzenalment amb ella. 

Per tal d'elaborar la diagnosi prèvia de l'EDC s'han realitzat enquestes tant al claustre com a l'alumnat de tercer a sisè (anàlisi Selfie) i el procés d'elaboració ha estat per part de la comissió d'estratègia digital.

integració de l'estratègia digital de centre al projecte educatiu del centre

L'estratègiastraègia digital de centre està integrada en el Projecte Educatiu de Centre (PEC), tal i com hem fet menció en l'apartat anterior "pràctiques de centre d'ús i aplicació de la tecnologia", així com en la Programació General Anual. 

Com a resum de les prioritats/novetats de centre es destaca a la PGA del curs 2022-23 els següents aspectes: