กิจกรรม

การประชุมเชิงปฏิบัติการ "การเขียนรายงานการประเมินตนเอง

ของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565"

วันที่ 3-4  เมษายน  2566   ณ  หอประชุมโรงเรียนวัชรวิทยา...ดูเพิ่มเติม

ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา   โรงเรียนวัชรวิทยา

ระบบประกัน ว.ร.64

เอกสารที่เกี่ยวข้อง