นางสาวปัทมา   สุขสบาย

(ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมาบข่า)

ฉีดวัคซีนไฟเซอร์

ร่วมงานศพ

รับครูใหม่

รับเกียรติบัตร