ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียนดาราวิทยาลัย

คณะอเมริกันเพรสไบทีเรียนมิชชันนารี ส่งมิชันนารีเข้ามาประกาศเผยแพร่คริสต์ศาสนาในประเทศไทยในปี ค.ศ.1840 (พ.ศ.2383) โดยเริ่มต้นที่กรุงเทพฯ และขยายตัวออกสู่ภูมิภาคโดยเริ่มต้นที่จังหวัดเพชรบุรี ต่อมาในปี ค.ศ.1867 (พ.ศ.2410) ศาสนาจารย์ ดร.ดาเนียล แมคกิลวารี และภรรยา คือ นางโซเฟีย บรัดเลย์ แมคกิลวารี ได้ขึ้นมาทำงานที่จังหวัดเชียงใหม่ มณฑลพายัพ

ศาสนาจารย์ ดร.ดาเนียล แมคกิลวารี

ศาสนาจารย์ ดร.ดาเนียล แมคกิลวารี

นางโซเฟีย บรัดเลย์ แมคกิลวารี

นางโซเฟีย บรัดเลย์ แมคกิลวารี

ปี ค.ศ.1875 (พ.ศ.2418) นางโซเฟีย บรัดเลย์ แมคกิลวารี เห็นว่าเด็กผู้หญิงเชียงใหม่ขาดการศึกษาและขาดโอกาสที่จะได้รับการศึกษา ไม่มีโรงเรียนสำหรับผู้หญิง จึงนำเด็กหญิง 6-8 คนมาสอนในบ้าน สอนภาษาไทย การเย็บปักถักร้อย พระคัมภีร์ การดูแลบ้านเรือน

ปี ค.ศ.1879 (พ.ศ.2422) คณะมิชชั่นส่ง Miss Edna Sarah Cole และ Miss Mary Margaretta Campbell มารับผิดชอบและจัดตั้งโรงเรียนขึ้นอย่างเป็นระบบ โดยใช้ชื่อว่า Chiang Mai Girls' School

พระราชชายาเจ้าดารารัศมี

วันที่ 2 พฤศจิกายน ค.ศ.1909 (พ.ศ.2452) พระราชชายาเจ้าดารารัศมี ได้เสด็จเยี่ยมโรงเรียนนี้และผู้บริหารโรงเรียนได้ทูลขอพระราชทานชื่อของโรงเรียน วันที่ 5 พฤศจิกายน ค.ศ.1909 (พ.ศ.2452) พระราชชายาเจ้าดารารัศมี ได้มีโทรเลขถึงพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ปรึกษาเรื่องชื่อของโรงเรียนผู้หญิงและพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงมีพระราชโทรเลขตอบกลับมาในวันที่ 6 พฤศจิกายน ค.ศ.1909 (พ.ศ.2452) ให้เรียกชื่อโรงเรียนผู้หญิงว่า "โรงเรียนพระราชายา" (Prarachaya School) 

ปี ค.ศ.1918 (พ.ศ.2461) มีประกาศใช้พระราชบัญญัติโรงเรียนราษฎร์ฉบับแรกของประเทศไทย ผู้จัดการและครูใหญ่ของโรงเรียนพระราชชายาคือ Miss Julia A. Hatch ได้ทำเรื่องถึงเสนาบดีกระทรวงธรรมการขอ "ดำรง" โรงเรียนพระราชายาเป็นโรงเรียนราษฎร์ของคณะมิชชันนารีที่ตั้งมาก่อนการประกาศใช้พระราชบัญญัติโรงเรียนราษฎร์ พ.ศ.2461 เป็นโรงเรียนที่ให้การศึกษาแก่นักเรียนหญิง ตั้งอยู่ที่บ้านสันป่าข่อย ตำบลวัดสระเกษ (วัดเกตในปัจจุบัน)

ปี ค.ศ.1924 (พ.ศ.2466) Miss Julia A.Hatch ในฐานะผู้จัดการ ได้ทำหนังสือถึงเสนาบดีกระทรวงศึกษาธิการ 2 ฉบับ ฉบับแรก ขออนุญาตเปลี่ยนชื่อ "โรงเรียนพระราชายา" เป็น "โรงเรียนดาราวิทยาลัย แผนกประถม" เสนาบดีกระทรวงศึกษาธิการ ตอบรับทราบเมื่อวันที่ 25 เมษายน ค.ศ.1924 (พ.ศ.2466) และมีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม ค.ศ.1924 (พ.ศ.2466) อีกฉบับขอตั้งโรงเรียนอีกแห่งหนึ่งที่มีชื่อเรียกว่า "ดาราวิทยาลัย" โดยมี Miss Julia A. Hatch เป็นผู้จัดการ และมี Miss Lucy Niblock เป็นครูใหญ่ ตั้งอยู่ที่บ้านหมู่ที่ 1 ถนนแก้วนวรัฐ ตำบลวัดสระเกษ (วัดเกตในปัจจุบัน) อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เสนาบดีกระทรวงศึกษาธิการ ตอบรับเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน ค.ศ.1924 (พ.ศ.2466) และมีประกาศกระทรวงศึกษาธิการเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน ค.ศ.1924 (พ.ศ.2466)

ภาพอาคารเรียนของโรงเรียนดาราวิทยาลัย

ปี ค.ศ.1941 (พ.ศ.2484) โรงเรียนดาราวิทยาลัยได้รับการรับรองวิทยฐานะจากกระทรวงศึกษาธิการ และในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง โรงเรียนทั้งสองแห่งถูกรัฐบาลยึด เดือนสิงหาคม ค.ศ.1945 (พ.ศ.2488) สงครามยุติ มิชชันนารีกลับเมืองไทย ดร. Kennel E. Well เป็นผู้รับอำนาจจากคณะมิชชันนารีในการทวงทรัพย์สิน คือโรงเรียนและโรงพยาบาลในเขตภาคเหนือคืนจากรัฐบาล คณะมิชชั่นส่งมิชชันนารีกลับเข้ามาทำงานในประเทศไทยอีกครั้ง Miss Helen F. Mcclure เดินทางมาถึงเชียงใหม่เมื่อวันที่ 30 กันยายน ค.ศ.1946 (พ.ศ.2489) Miss Lucy Niblock เดินทางมาถึงเชียงใหม่เมื่อเดือนมกราคม ค.ศ. 1947 (พ.ศ.2490) โรงเรียนดาราวิทยาลัยเปิดดำเนินการอีกครั้งเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม ค.ศ.1946 (พ.ศ.2489) โดยมีครูบัวชม อินทะพันธุ์ เป็นครูใหญ่ มีนักเรียน 350 คน โรงเรียนเปิดดำเนินการในลักษณะโรงเรียนไปจนกระทั่งประมาณ ปี ค.ศ.1968 (พ.ศ.2511) จึงได้มีการปิดโรงเรียนดาราวิทยาลัยแผนกประถม โอนย้ายบุคลากรและนักเรียนทั้งหมดมาอยู่โรงเรียนดาราวิทยาลัยในปัจจุบันเพียงแห่งเดียว

ปี ค.ศ.1990 (พ.ศ.2533) อาจารย์สมศรี ไชยเศรษฐ ผู้จัดการ และอาจารย์สมปรารถนา บุณยเกียรติ ครูใหญ่ โรงเรียนดาราวิทยาลัยได้ทำเรื่องนำเสนอมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรใรประเทศไทย ขออนุมัติให้โรงเรียนดาราวิทยาลัยเปิดสอนระบบสหศึกษา และได้รับการอนุมัติให้เปิดในปี ค.ศ.1991 (พ.ศ.2534) โดยเปิดทีละชั้นเรียน

ปี ค.ศ.2006 (พ.ศ.2548) โรงเรียนดาราวิทยาลัยเปิดสอนโครงการ การเรียนภาษาต่างประเทศโดยเจ้าของภาษา (Native Speaker Program)

ปัจจุบันโรงเรียนดาราวิทยาลัย เป็นโรงเรียนสหศึกษาขนาดใหญ่ เปิดสอนตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษาจนถึงระดับมัธยศึกษาตอนปลาย และตั้งอยู่เลขที่ 196 ถนนแก้วนวรัฐ ตำบลวัดเกต อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50000 

โดยมีเนื้อที่ทั้งหมด 77 ไร่ 5 ตารางวา

โรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย และสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) และ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต 1