หอพักโรงเรียน

การรับผู้พัก

- นักเรียนชาย ั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ว่าง )

- นักเรียนหญิง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (เต็ม)

อัตราค่าหอพัก

ภาคเรียนที่ 1 จำนวน 31,000 บาท

  • ค่าหอพัก 10,000 บาท

  • ค่าอาหาร 16,800 บาท

  • ค่าซักรีด 1,300 บาท

  • ค่าแรกเข้า 2,000 บาท

ภาคเรียนที่ 2 จำนวน 28,100 บาท

  • ค่าหอพัก 10,000 บาท

  • ค่าอาหาร 16,800 บาท

  • ค่าซักรีด 1,300 บาท

ภาคเรียนฤดูร้อน จำนวน 5,000 บาท

  • ค่าหอพัก,ค่าอาหาร,ค่าซักรีด

สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ เบอร์โทรศัพท์ 053 244 654 หรือ 053 300 129

สำนักงานหอพัก เบอร์โทรศัพท์ 053 244 654 ต่อ 218 (ในเวลาราชการ ) หรือ 089 756 4944

Facebook หอพัก ดาราวิทยาลัย