ปฐมวัย

โรงเรียนดาราวิทยาลัย  เป็นโรงเรียนชั้นนำในการจัดการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของนักเรียนมายาวนาน  เรามีความเชี่ยวชาญในการส่งเสริม  พัฒนาการของเด็กๆ ในช่วงปฐมวัยให้มีความพร้อมที่จะพัฒนาต่อยอดความสามารถในอนาคต  โดยให้ความสำคัญต่อการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องตามพัฒนาการของเด็ก ๆ ทั้งด้านร่างกาย  อารมณ์  สังคมและสติปัญญา  เพราะการศึกษาที่ดีต้องเกิดจากการเรียนรู้ที่มาจากความเข้าใจ  การมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม  ครู  และเพื่อนๆ เด็ก ๆ จะเรียนอย่างมีความสุขสนุกกับการมาโรงเรียน  เราจึงสร้างระบบการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับความพร้อมของเด็กแต่ละคน  เพื่อพัฒนาสู่ทักษะในศตวรรษที่ 21 

เป้าหมาย การจัดการศึกษาสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี (ระดับชั้นเตรียมอนุบาล) 

การพัฒนาเด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี มุ่งส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญาที่เหมาะสมกับวัย ความสามารถ ความสนใจ และความแตกต่างระหว่างบุคคล จึงกำหนดจุดหมายเพื่อให้เด็กมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ดังนี้

เป้าหมายการจัดการศึกษาสำหรับเด็กอายุ 3 - 5 ปี  (ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1-3)

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยสำหรับเด็กอายุ 3-5 ปีเป็นการจัดการศึกษาในลักษณะของการอบรมเลี้ยงดูให้การศึกษา เด็กจะได้รับการพัฒนาทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา ตามวัยและความสามารถของแต่ละบุคคลจึงกำหนดจุดหมายเพื่อให้เด็กมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ดังนี้

โครงการ Integrated Stepping Stone Project

ในปีการศึกษา 2560 ได้จัดให้มีการเรียนการสอนตามโครงการ Integrated Stepping Stone Project ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาการสอนคณิตศาสตร์ของผู้สอนระดับปฐมวัยโดยใช้ หลักสูตร วิธีการสอน และสื่อการสอน ของสถาบัน ORIGO Education ซึ่งเป็นหลักสูตรการสอนที่ได้รับการยอมรับจากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) และสถาบันการศึกษาหลายๆ ประเทศว่าเป็นวิธีการสอนคณิตศาสตร์ที่ช่วยในการพัฒนาผู้สอน และทำให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาความคิดรวบยอด และเข้าใจคณิตศาสตร์ได้อย่างถ่องแท้ 

โครงการเรียนภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษา (Native Speaker Program)

นักเรียนที่สมัครเรียนโปรแกรม NP ทุกระดับชั้น (อนุบาล-มัธยมศึกษาปีที่ 6) จะได้เรียนภาษาอังกฤษกับครูชาวต่างชาติครบทุกทักษะ (ฟัง-พูด-อ่าน และเขียน) จำนวนนักเรียนประมาณ 30 – 35 คนต่อห้อง ห้องเรียนเป็นห้องปรับอากาศ หนังสือเรียนและอุปกรณ์ ประกอบการเรียนมีคุณภาพดีเยี่ยม

โครงการเรียนภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษา (NP) อยู่ภายใต้การดูแลของผู้อำนวยการโรงเรียนดาราวิทยาลัย

ปัจจุบันโรงเรียนดาราวิทยาลัยมีครูชาวต่างชาติ จำนวน 32 คน ครูทุกคนเรียนจบปริญญาตรีเป็นอย่างน้อยจากประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดา อังกฤษ ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ ซึ่งเป็นประเทศที่เป็นเจ้าของภาษาและใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก

โปรแกรม NP เริ่มเปิดรับนักเรียนตั้งแต่ปีการศึกษา 2548 เป็นต้นมา ขณะนี้เห็นได้ชัดว่านักเรียน NP มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดียิ่ง ดังจะเห็นได้จากรางวัลชนะเลิศการแข่งขันทักษะการพูดภาษาอังกฤษ (ระดับประเทศ) และรางวัลอื่น ๆ อีกมากมาย

นอกจากการเรียนภาษาอังกฤษแล้ว นักเรียนยังมีโอกาสเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมตะวันตก ในหลายวาระ โดยครูชาวต่างชาติจะสอดแทรกกิจกรรมเหล่านี้ไว้ตลอดปีการศึกษา เช่น เทศกาลฮาโลวีน (Halloween) เทศกาลขอบพระคุณพระเจ้า (Thanksgiving) และ เทศกาลคริสต์มาส เป็นต้น

ช่วงประมาณเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปีการศึกษา โรงเรียนจัดให้นักเรียนโปรแกรม NP ได้จัดงาน NP Play และ NP Fair โดยได้แสดงความสามารถในด้านการใช้ภาษาอังกฤษของนักเรียน โดยการควบคุมของครูชาวต่างชาติ ในงานนี้ประกอบด้วย การแสดงละครภาษาอังกฤษของนักเรียนโปรแกรม NP การแสดงของนักเรียนทุกระดับชั้นและมีการจัดบูธจาหน่ายอาหารของชาวตะวันตก เกมส์ เพลง และกิจกรรมต่างๆ อีกมากมายโดยนักเรียนทุกคนจะมีส่วนร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

นักเรียนที่ลงทะเบียนเรียนโปรแกรม NP จะชำระค่าธรรมเนียมการเรียน เพิ่มจากค่าเล่าเรียนปกติ เทอมละ 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

ท่านผู้ปกครองที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ฝ่าย NP หรือเยี่ยมชม Website https://sites.google.com/web1.dara.ac.th/npprogram/home


สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 

เด็กๆ อยู่ในแหล่งเรียนรู้ที่ดี มีสิ่งแวดล้อมที่เด็กพอใจ จะมองโลกในแง่ดี มีความเชื่อมั่นและไว้วางใจผู้อื่น ถ้าเด็กอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดี เด็กไม่พอใจ จะมองโลกทางลบ ขาดความมั่นใจในตนเองและไม่ไว้วางใจผู้อื่น 

ห้องพัฒนาทักษะ วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 

ห้องส่งเสริมทักษะการคิด 

ห้องนาฏศิลป์ 

 ห้องดนตรี 

ห้องอาเซียนศึกษา 

 สวนผักตามรอยพ่อ อยู่อย่างพอเพียง 

ห้องอ่าน ดารา ทีบีเอ็ม 

แต่ละห้องเรียนจะมีมุมกิจกรรมเสรี 

ห้องคอมพิวเตอร์ 

ห้องส่งเสริมพัฒนาการเด็กพิเศษ 

ห้องเรียน NP 

ห้องพยาบาล 

ห้องประชุมอนุสรณ์ 115 ปี 

 สนามเด็กเล่น 

  สระว่ายน้ำทั้งเด็กและผู้ใหญ่ 

กิจกรรมพิเศษหลังเลิกเรียน 

ทควันโด

บัลเลย์ 

รำไทย 

เปียโน 

รายชื่อคุณครูระดับปฐมวัยพร้อมเบอร์โทรศัพท์ 

โรงเรียนมีคุณครูที่มีคุณภาพ พร้อมให้การดูแลบุตรหลานให้เติมโตสมวัย สามารถติดต่อสอบถามได้ทันที 

รายชื่อครูประจำชั้นอนุบาล