สำหรับครู-บุคลากร

เมนูอาหารประจำเดือน

โปรแกรม

เกียรติบัตรออนไลน์ ปีการศึกษา 2567

เกียรติบัตรออนไลน์ ปีการศึกษา 2566

เกียรติบัตรออนไลน์ ปีการศึกษา 2565

เว็บไซต์หรือ Facebook หน่วยงาน (ฝ่ายการเรียนการสอน)

เว็บไซต์หรือ Facebook หน่วยงาน (ฝ่ายสนับสนุนการสอน)

เว็บไซต์หรือ Facebook สมาคม

วีดีโอแนะนำการใช้งานอุปกรณ์และอื่นๆ

สอนการตั้งค่า PowerMixer

สอนการใช้รีโมทกล้องวีดีโอในห้องเรียน

แนะนำอุปกรณ์ EZ Lecture

สอนการใช้รีโมท EZ lecture

สอนการเข้าไปรูปใน DaraShare

วิธีใช้งานเกียรติบัตรออนไลน์

วิธีใช้งานระบบบันทึกอบรมสัมมนาของบุคลากรโรงเรียนดาราวิทยาลัย 

ระบบแจ้งขอใช้บริการออนไลน์

ของฝ่ายสารสนเทศและเทคโลโลยี เช่น แจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ พริ้นเตอร์ โปรเจคเตอร์ หรืออินเตอร์เน็ต เป็นต้น