ติดต่อ

เบอร์โทรศัพท์ Telephone

โทรศัพท์/TEL : 66 (0) 53-241039, 66 (0) 53-244654, 66 (0) 53-300129

โทรสาร/FAX : 66 (0) 53-249152

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน

ประชาสัมพันธ์  ต่อเบอร์  0 หรือ 100

งานบัญชี ต่อเบอร์  201

งานการเงินรับ ต่อเบอร์  205

งานการเงินจ่าย ต่อเบอร์  206

งานทะเบียน ต่อเบอร์  207

งานบุคลากร ต่อเบอร์  210

จดหมายอิเล็กทรอนิกส์  E-mail

Email : contact@dara.ac.th 

ที่อยู่ Address

ที่อยู่ : 196 ถ.แก้วนวรัฐ ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่. 50000 

Address : P.O. BOX 57, 196 KAEWNAWARAT CHIANGMAI, THAILAND, 50000

เว็บไซต์  Website

Social media

สถานที่ตั้ง Google Map