ติดต่อ

เบอร์โทรศัพท์ Telephone

โทรศัพท์/TEL : 66 (0) 53-241039, 66 (0) 53-244654, 66 (0) 53-248069

โทรสาร/FAX : 66 (0) 53-249152

จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ E-mail

Email : contact@dara.ac.th

ที่อยู่ Address

ที่อยู่ : 196 ถ.แก้วนวรัฐ ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่. 50000

Address : P.O. BOX 57, 196 KAEWNAVARAT CHIANGMAI 50000 THAILAND

เว็บไซต์ Website

Social media

สถานที่ตั้ง Google Map