ตารางกำหนดการและคำแนะนำการเตรียมตัวตรวจสุขภาพสำหรับนักเรียนโรงเรียนวัดป่าประดู่ ประจำปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 24-26 กรกฎาคม 2566 และในวันที่ 4 สิงหาคม 2566 เวลา 8.30 น. - 16.00 น. โดยมีนักเรียนระดับชั้น ม.1 - ม.6 ทุกคน เข้ารับการตรวจสุขภาพกับ
หน่วยงานโรงพยาบาลกรุงเทพระยอง
รายละเอียดคลิกที่ Link

เนื่องด้วยบริษัท GP ได้ป้องกันความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใข้งาน App DSchool โดย
จะเริ่มใช้งานในวันที่ 10 กรกฎาคม 2566 โดยเมื่อท่านเปิดใช้งานในวันจันทร์จะมีให้ใส่รหัส PIN 6 หลัก ดังขั้นตอนที่ส่งมาด้วย