งานนโยบาย แผนงานและสารสนเทศ


โรงเรียนวารินชำราบ

อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ

การประชุมเชิงปฏิบัติการ

"การจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามทิศทางการพัฒนาโรงเรียน"

วันพุธที่ 22 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมทองอุไร โรงเรียนวารินชำราบ