Termomechanika Online

Cíle tohoto webu je maximálně podpořit Online výuku a vzdělávání s využitím sociálních sítí a cloudových služeb.

Pro zobrazení většiny informací je zapotřebí se přihlásit do cloudových služeb Google G Suite pomocí studentského emailu VUT v Brně ve tvaru xxxxxx@vutbr.cz. Soukromý Gmail účet @gmail.com nelze pro přihlášení použít.  Zájemci mimo VUT v Brně mohou získat přístup k některým materiálům po domluvě na josef.stetina@vutbr.cz.

Aktuality: 

Termomechanika 6TT

Základní stavové veličiny. Rovnice stavu ideálního plynu. Směs ideálních plynů. První zákon termodynamiky - teplo, práce, vnitřní energie, entalpie. Druhý zákon termodynamiky, entropie. Vratné a nevratné děje plynů. Tepelné cykly. Kompresory. Cykly plynových tepelných strojů. Termodynamika par, parní tabulky, diagramy. Termodynamické děje v parách. Cykly parních tepelných strojů. Cykly chladicích zařízení a tepelných čerpadel. Termodynamika vlhkého vzduchu. Určující veličiny, tabulky, diagram. Izobarické úpravy vzduchu. Termodynamika proudění plynů a par. Adiabatické proudění dýzami. Proudové a raketové motory. Základy přenosu tepla. Stacionární přenos tepla vedením. Přenos tepla konvekcí, teorie podobnosti. Prostup tepla, výměníky tepla. Přenos tepla zářením. Vzájemné záření mezi povrchy. 

Předmět seznámí studenty se základní charakteristikou strojní inženýrství. Provede je životní cyklem strojů. Seznámí je s funkcí základních druhů strojů. Cílem je pochopení podstaty práce strojního inženýra a uvědomění si jeho profesní odpovědnosti. Porozumění procesu vývoje nových výrobků nebo postupů typických pro strojní inženýrství, jako jsou stroje, přístroje, zařízení a technologické procesy. 

Princip a fyzikální podstata činnosti pístových spalovacích motorů. Tepelné oběhy a jejich porovnání. Paliva, složení, spalovací rovnice. Stanovení parametrů v charakteristických bodech tepelného oběhu, základní ukazatele pracovních oběhů. Výměna náplně válce spalovacích oběhů. Příprava směsi, zažehnutí a průběh hoření ve spalovacím prostoru zážehového spalovacího motoru. Příprava směsi a průběh hoření ve spalovacích prostorech vznětových motorech. Zvyšování výkonu spalovacích motorů. Ekologické problémy spalovacích motorů. 


Cílem předmětu je seznámit studenty se základní koncepcí motorových vozidel, jejich návrhem, modelováním, zkoušením a výrobou. Včetně moderních trendů.

Základní výklad problematiky teorie, konstrukce a stavby osobních i užitkových automobilů včetně jejich pohonů. Předmět aplikuje a rozvíjí poznatky získané během předchozího studia.

Absolvováním předmětu student získává základní znalosti v oboru automobilního inženýrství. Tyto znalosti jsou určeny pro budoucí studenty magisterského studia programu automobilní a dopravní inženýrství nebo technology, kteří potřebují znalosti o komponentách, které vyrábí. Tento předmět je vhodný i pro studenty z jiných fakult, aby získali přehled o konstrukci automobilů a prakticky si ji osahali v laboratořích.

Úkolem je prohloubit znalosti studentů s prací s CAD systémy se zaměřením BIM. Naučit je pracovat s CAD v oblasti stavebních výkresů a TZB. Zejména je kladen důraz na projektování v CAD pro oblast vzduchotechniky a vytápění. Dále získají znalosti z oblasti 3D modelování.       

V rámci přednášek se posluchači seznámí s hardwarem a softwarem, který je potřebný pro počítačové projektování a konstruování vytápěcích, větracích a klimatizačních zařízení. Ve cvičeních se naučí praktickému zacházení s těmito systémy při řešení konkrétních úkolů. Pro počítačové konstruování se využije programovací systém typu CAD s programovou nadstavbou pro vytápěcí, větrací a klimatizační zařízení.      

Student se naučí rutině pracovat s programy AutoCAD REVIT, AutoCAD REVIT MEP a CADKON/2D a CADKON/MEP. Student získá praktické zkušenosti projektant vytápění a vzduchotechniky. 

Cílem předmětu je seznámit posluchače s metodami měření a přístupy při experimentálním řešení problémů se zaměřením na motorová vozidla a jejich hnací ústrojí. Získání základní představy o komplexnosti experimentálních prací a současných technických možnostech při jejich řešení.       

Předmět "Experimentální metody" seznamuje studenty s postupy a metodami používanými při experimentálním řešení úkolů v programu automobilní a dopravní inženýrství, aby byli schopni je aplikovat v praxi. Vysvětluje základy moderních metod měření mechanických veličin a definuje strukturu měřícího a řídícího přístrojového řetězce. Měření kinematických veličin, sil, momentů, tlaku, teplot a hluku.       

Absolvent kursu získá teoretické znalosti a praktické zkušenosti s experimentální prací s důrazem na využití počítačů při měření i zpracování experimentu, je schopen pro jednodušší problémy zvolit postup řešení a orientovat se při výběru vhodné měřící techniky.     

Princip a fyzikální podstata činnosti pístových spalovacích motorů. Tepelné oběhy a jejich porovnání. Paliva, složení, spalovací rovnice. Stanovení parametrů v charakteristických bodech tepelného oběhu, základní ukazatele pracovních oběhů. Výměna náplně válce spalovacích oběhů. Příprava směsi, zažehnutí a průběh hoření ve spalovacím prostoru zážehového spalovacího motoru. Příprava směsi a průběh hoření ve spalovacích prostorech vznětových motorech. Zvyšování výkonu spalovacích motorů. Ekologické problémy spalovacích motorů. 

Aplikace látky z předmětu „Termomechanika“ na výpočty konkrétních příkladů v oblastech: základní vratné a nevratné změny stavu ideálních plynů; oběhy spalovacích motorů, plynové turbíny; řešení vratných změn stavu v parách; směsi plynů, plynů a par, výpočty s vlhkým vzduchem; proudění plynů a par tryskami a difuzory; výpočty sdílení tepla, výpočty výměníků. 

Základní informace o psaní bakalářských a diplomových prací