Актуальні проблеми формування творчої особистості педагога в контексті наступності дошкільної та початкової освіти

Залишити свій відгук про наш захід Ви можете ТУТ.

Уся інформація про перебіг конференції ТУТ.

Відеозапис пленарного засідання та майстер-класів можна переглянути на YouTube каналі кафедри дошкільної освіти ВДПУ ім. М.Коцюбинського.

Сертифікат учасника конференції та сертифікат підвищення кваліфікації можна завантажити ТУТ.

Програму конференції та збірник тез конференції можна завантажити ТУТ.

22-23 квітня 2021 року відбулася V Міжнародна науково-практична інтернет-конференція з підтримкою проєкту програми Еразмус+ Модуль Jean Monnet 620252-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-MODULE

Робочі мови конференції: українська, англійська, німецька, польська, угорська, румунська, російська

Заплановані тематичні напрями роботи конференції

 1. Педагогіка творчості: філософський, культурологічний і психологічний контексти.

 2. Спілкування та комунікативна інтеракція як передумова формування творчої особистості педагога.

 3. Розвиток креативного потенціалу дитини в ігровій діяльності.

 4. Створення розвивального середовища для творчої самореалізації дітей з особливими освітніми потребами.

 5. Формування творчої особистості педагога в умовах інтеграції України в Європейський освітній простір.

 6. Творча діяльність педагога в контексті реалізації завдань наступності й перспективності дошкільної та початкової освіти.

 7. Упровадження технологій розвитку творчих здібностей майбутнього педагога в освітній процес закладу вищої освіти в умовах традиційного та змішаного навчання.

 8. Реалізація творчого підходу у формальній, неформальній та інформальній освіті педагога.

 9. Театральне мистецтво як засіб розвитку soft skills дітей у контексті досвіду країн ЄС та України (в рамках проекту Еразмус+ Модуль Jean Monnet 620252-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-MODULE)

Орієнтовний порядок роботи конференції

Конференція проводитиметься на платформі Zoom. Пенарне засідання буде транслюватися на YouTube канал. Посилання на on-line трансляцію буде прикріплено на сайті у вкладці "Перебіг конференції".

22 квітня:

10:00 – 10:30 Урочисте відкриття конференції

10:30 – 13:00 Пленарне засідання конференції

13:00 – 14:00 Перерва

14:00 – 17:00 Секційні засідання за напрямами роботи конференції

Майстер-класи проводитимуться на платформі Zoom. Посилання на майтер-класи буде відправлене всім зареєстрованим користувачам. У разі перевищення ліміту конференції (100 осіб на зустріч) усі, хто не зможе долучитися до майстер-класу, отримають посилання на відеозапис.

23 квітня:

10:00 – 10:30 Організаційна зустріч

10:30 – 16.20 чотири лінійки майстер-класів та круглих столів за тематикою конференції

16.30 – 17.00 Підбиття підсумків конференції

УВАГА! Час та перебіг конференції, зазначені вище, носять орієнтовний характер. Точна інформація щодо майстер-класів та круглих столів буде опублікована пізніше у вкладці "Перебіг конференції". Крім того, слідкуйте за анонсами на сторінці заходу у мережі Facebook https://www.facebook.com/events/243902463940950 У програмі можуть бути незначні зміни та уточнення.

Форми участі у конференції

 • Участь у конференції в якості слухача (без сертифікату) – безкоштовна. Сертифікат учасника конференції – 50 грн.

 • Публікація тез доповіді в збірнику конференції із сертифікатом учасника – 200 грн. Для докторів наук, спікерів конференції, закордонних партнерів – безкоштовна.

 • Підвищення кваліфікації на майстер-класах конференції із сертифікатом про підвищення кваліфікації відповідно до вимог МОН України (16 год. – 0,5 кр. ЄКТС) – 150 грн.

 • Публікація статті у фаховому журналі (категорія Б) «Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: педагогіка і психологія» (посилання на реєстр: http://nfv.ukrintei.ua/view/5b1925e27847426a2d0ab50e) – 60 грн. за сторінку. Оплата здійснюється після прийняття та рецензування статті.

 • Участь у напрямі 9 «Театральне мистецтво як засіб розвитку soft skills дітей у контексті досвіду країн ЄС та України» (в рамках проекту Еразмус+ Модуль Jean Monnet 620252-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-MODULE) із сертифікатом учасника та підвищення кваліфікації на майстер-класах конференції (лише з цього напряму), публікацією тез доповіді – безкоштовна.


Оплата за публікацію статті у фаховому журналі здійснюється після прийняття та рецензування матеріалів статті. Реквізити надаються за фактом підтвердження відповідності статті вимогам.

До 28 березня 2021 року просимо всіх, кого зацікавила конференція:

1. Заповнити реєстраційну форму учасника конференції.


2. Надіслати на пошту do.vdpu@gmail.com (тема повідомлення: "Прізвище_Ім’я_Міжнародна_конференція"):

 • тези доповіді, оформлені відповідно зазначених нижче вимог. Назва файлу повинна відповідати прізвищу учасника, наприклад: Петренко_тези;

 • інформацію про автора: прізвище, ім’я, по батькові; науковий ступінь, вчене звання, посада, місце роботи, поштова адреса, e-mail та контактний телефон.


3. Надіслати на пошту naukzapped@gmail.com

 • статтю, оформлену відповідно зазначених нижче вимог;

 • інформацію про автора: прізвище, ім’я, по батькові; науковий ступінь, вчене звання, посада, місце роботи, поштова адреса, e-mail та контактний телефон;

 • відскановану квитанцію про оплату публікації (після прийняття статті до друку);

 • відскановану рецензію-рекомендацію наукового керівника, завірену печаткою установи, де він працює (для аспірантів і дослідників, які не мають наукового ступеня).


Увага!!!

Усі статті рецензуються редакційною колегією та перевіряються на наявність текстових запозичень (плагіат). Оригінальність тексту має становити не менше 75%.

Вимоги до оформлення тез

Структура

 1. Назва - посередині рядка (великими літерами, напівжирний).

 2. Ім’я та прізвище автора (напівжирний), науковий ступінь, вчене звання (у разі наявності), повна назва установи, де навчається або працює автор; країна (по центру, курсив).

 3. Через рядок продублювати попередні два пункти англійською мовою.

 4. Для студентів та аспірантів: ініціали та прізвище наукового керівника, науковий ступінь, вчене звання (по центру).

 5. Через рядок – анотація українською мовою (2-3 речення, курсив).

 6. Ключові слова українською мовою (4-8 слів або словосполучень, курсив).

 7. Продублювати попередні два пункти англійською мовою.

 8. Через рядок – текст статті однією з робочих мов конференції.

 9. Через рядок – список використаних джерел (в алфавітному порядку без використання автоматичної нумерації).

Загальні вимоги

Назва статті, інформація про автора, текст статті, анотації, ключові слова друкуються на аркуші формату А4; міжрядковий інтервал – 1; шрифт – TimesNewRoman 12, абзацний відступ – 1,25 см. Усі поля по 20 мм. Графічні об’єкти чи малюнки, що використані у статті, повинні бути чорно-білими, чіткими, у форматі: jpg, gif, bmp; зображення, виконані в MS Word, не приймаються. У тексті статті посилання на використані джерела подаються у квадратних дужках; зазначається порядковий номер і через кому сторінка цитованого джерела, наприклад: [7, с. 35]. Сторінки статті не нумеруються. Список використаних джерел (без повторів) оформлюється в кінці тексту (не більше 10 джерел; самоцитування – не більше 20%) під назвою «Список використаних джерел:» (розмір шрифту – 10).

Обсяг тексту: до 4 сторінок зі списком використаних джерел. Усі статті рецензуються редакційною колегією та перевіряються на наявність текстових запозичень (унікальність тексту має бути не менше 75%). У разі невідповідності вимогам матеріали будуть надіслані автору (авторам) на доопрацювання.

Приклад оформлення тез

МОТИВАЦІЯ ЯК ФУНДАМЕНТ ФОРМУВАННЯ МОВНОЇ ОСОБИСТОСТІ УЧНІВ

Ірина Руцька, здобувач ступеня вищої освіти «магістр»

Науковий керівник: Н.Ю.Родюк, кандидат філологічних наук, доцент

Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського (Україна)

MOTIVATION AS FOUNDATION OF FORMING LINGUISTIC INDIVIDUAL OF PUPILS

Iryna Ruts’ka, master’s student

Vinnytsia Mykhailo Kotsiubynskyi State Pedagogical University (Ukraine)

Анотація. У статті досліджено теоретичні питання мотивації як фундаменту формування мовної особистості молодших школярів. Розкрито роль та методичну цінність уроку рідної мови, гри.

Ключові слова: мотивація, особистість, мовна особистість, гра, урок.

Abstract. The article deals with the theoretical questions of motivation as the foundation for the forming the linguistic individual of younger schoolchildren. The role and methodological value of the native language lesson and game are revealed.

Key words: motivation, individual, linguistic individual, game, lesson.

Текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст

Список використаних джерел:

1. Крутій К.Л. До питання розвитку мовних і мовленнєвих здібностей у дітей дошкільного віку / Актуальні проблеми дошкільної освіти в Україні : збірник наукових робіт / Укладачі Л.В.Зданевич, Л.А.Машкіна, Н.М.Миськова, Л.С.Пісоцька. – Хмельницький : ХГПА, 2017. – Вип. 13. – У 2-х ч. – Ч. І. – 216 с. – С. 172–178.

Вимоги до оформлення статті (категорія Б)

Вимоги до статей фахового журналу (категорія Б, IndexCopernicus) «Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: педагогіка і психологія» (посилання на реєстр: http://nfv.ukrintei.ua/view/5b1925e27847426a2d0ab50e ).


Вартість однієї повної чи неповної сторінки складає – 60 грн. (EUR 2). Збір покриває витрати, пов'язані з редагуванням статей, присвоєнням DOI, версткою і друком журналу.

Наукові статті, відповідно до постанови Президії Вищої атестаційної комісії України № 7­05/1 від 15 січня 2003 р. «Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України», мають містити такі необхідні елементи:

  • постановку проблеми в загальному вигляді та її зв’язок з важливими науковими чи практичними завданнями;

  • аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;

  • формулювання цілей статті (постановка завдання);

  • виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;

  • висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.


Технічні вимоги

 • Наукові статті повинні включати: УДК (друкується зверху зліва звичайним шрифтом); через 1 інтервал по центру – назва статті напівжирними прописними літерами; через 1 інтервал справа напівжирним шрифтом друкуються ініціали та прізвище автора; наступний рядок – вказати orcid; через 1 інтервал симетрично до тексту звичайним курсивом – анотація (не менше 500 знаків) і ключові слова українською мовою (6-10 слів); через 1 інтервал назва статті, прізвище та ініціали автора, анотація (1500-1800 знаків) та ключові слова англійською мовою (6-10 слів); після цього через 1 інтервал – основний текст; в кінці статті через 1 інтервал симетрично до тексту напівжирним шрифтом заголовок «Література», формування списку здійснюється в ручному режимі у стовпчик в алфавітному порядку; нижче через 1 інтервал розміщується References (транслітерація україномовних джерел здійснюється з використанням сайту http://translit.kh.ua/ ; російськомовних – http://translit-online.ru/ ; іноземні джерела залишаються без змін);

 • обсяг авторських рукописів: статті – не менше 12 сторінок;

 • формат аркуша А4; поля: зліва, зверху, знизу – 25 мм, справа – 15 мм; шрифт Times New Roman, розмір шрифту -14 пт., стиль “нормальний” (“звичайний”); міжрядковий інтервал – 1,5; абзацний відступ – 1,25 см (в автоматичному режимі); текст друкувати без переносів;

 • посилання на джерела та літературу в тексті подаються за таким зразком: [5] або [5, с. 14], де 5 – номер джерела за списком використаних джерел, 14 – сторінка. Посилання на декілька джерел одночасно подаються таким чином: [2; 3; 5] або [2, с. 14; 8, с. 23; 12, с. 124];

 • список використаних джерел «Література» подається наприкінці статті (розмір шрифту – 14, через 1 інтервал) в алфавітному порядку відповідно до стандартів бібліографічного опису (див.: стандарт «Бібліографічний запис. Бібліографічний опис» (ДСТУ 7.1:2006 та Форма 23, затверджена наказом ВАК України від 29 травня 2007 року № 342). Слова «там само», «там же» - не використовувати. Бібліографічні описи джерел мають обов’язково містити прізвище та ініціали авторів, назви їхніх праць, місто (повністю) та рік видання, видавництво, кількість сторінок видання. При формуванні списку не застосовується функція автоматичного нумерованого списку.


УВАГА! Матеріали, подані без дотримання зазначених вимог, повертаються автору без додаткових пояснень. Шаблон статті із дотриманням усіх зазначених вимог можна переглянути на сайті журналу.


Матеріали надсилати на електронну адресу naukzapped@gmail.com

Сайт журналу: https://vspu.net/nzped/index.php/nzped/index

Контактний телефон: ☎ 097 531-79-73 (Опушко Надія Романівна – технічний редактор)

ВАЖЛИВО!


Матеріали конференції (програма, збірка тез) та сертифікати будуть розміщені протягом 30 днів після закінчення роботи конференції на сайті в електронному вигляді.


Термін розсилки журналу «Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: педагогіка і психологія» буде повідомлено окремо (залежить від наповненості випуску та роботи рецензентів).