VEM ÄR VI?

V

Vineyard är en kristen internationell församlingsrörelse. Som församlingar i Sverige är vi en del av ett nordiskt nätverk av församlingar som tillsammans är Trossamfundet Vineyard Norden.


På den här sidan hittar du länkar till alla lokala vineyardförsamlingar i Sverige och några av vineyardrörelsens nätverk och organisationer över världen.

VAD TROR VI?

________________

Tro och Värderingar

Vineyard är en kristen evangelikal församlingsrörelse och delar teologisk grund med andra kyrkor i världen som bekänner sig till de klassiska trosbekännelserna. Däremot kan olika kyrkor och rörelser betona och värdera olika saker. Våra värderingar uttrycker hur vi vill leva våra liv som lärjungar till Jesus:

Bibeln

Vi tror att Bibeln är Guds ord som vill fostra, forma och vägleda oss. Gudsrikesperspektivet, redan nu – ännu inte, är en viktig nyckel för att förstå Guds handlande i historien och våra liv som kristna. Vi vill vara ordets görare – Doing the stuff.

Tillbedjan

Tillbedjan är vår främsta prioritering – inte bara tillbedjan genom sång, men inget mindre än det. Vi vill tillbe Gud med hela vår varelse och skapa en kultur av tillbedjan där Gud alltid är i centrum.

Gemenskap

Varje människa behöver gemenskap och det vill vi som församling erbjuda. Hemgrupperna, fikat i gudstjänsterna och andra samlingar ger möjlighet till meningsfull gemenskap och vardagsnära relationer.

Alla får vara med

Att vara med i en församling och att i den delta och tjäna är inte för bara några få utvalda. Alla får vara med! Vi bygger församlingens liv och gemenskap tillsammans.

Naturligt övernaturligt

Vi tror på Andens liv och verk i oss. Anden utrustar och vill att vi ska tjäna andra människor i Guds kraft. Det tror vi att vi kan göra på ett naturligt sätt – naturligt övernaturligt.

Träning

Som församling har vi ett uppdrag att träna och utrusta varandra för tjänst i Guds rike. Vårt bibliska uppdrag är att göra lärjungar som följer Jesus och gör Jesu gärningar.

Evangelisation, mission och församlingsplantering

Vi är inte till för oss själva, utan har ett stort uppdrag att sprida budskapet om Jesus Kristus över hela jorden. Ett uppdrag som vi delar med den globala Kyrkan.

Guds stora Kyrka

Vineyard är en liten del av Guds stora Kyrka. För oss är det viktigt att ha goda relationer med våra trossyskon och att i alla lägen välsigna och tala gott om hela Guds Kyrka.

VINEYARDKYRKOR

Umeå Vineyard

umea.vineyard.se 

Stockholm Vineyard

stockholm.vineyard.se 

Norrköping Vineyard

norrkoping.vineyard.se 

Jönköping Vineyard

jonkoping.vineyard.se 

Göteborg Vineyard

goteborg.vineyard.se 

VINEYARD FÖRSAMLINGSPLANTERINGAR 

och PROJEKT

Skärholmen Hope of Life Vineyard projekt

facebook.com/vineyardhopeoflife 

Strängnäs Vineyard församlingsplantering

strangnas.vineyard.se 

Varberg Vineyard projekt

c/o stockholm.vineyard.se/kontakt

Malmö Vineyard församlingsplantering

malmo.vineyard.se