REGULAMIN

  1. Organizatorem spotkań Ziołowe przyjęcia, zwane dalej Spotkaniem, jest Marzena Wojtkowiak.

  2. Warunkiem uczestnictwa w Spotkaniu jest zgłoszenie swojego udziału oraz dokonanie płatności.

  3. Po otrzymaniu od Organizatora potwierdzenia zgłoszenia wraz z numerem konta bankowego należy dokonać wpłaty w terminie 3 trzech dni (od daty wysłania przez organizatora potwierdzenia). W tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko uczestniczki oraz datę Spotkania. Warunkiem rezerwacji jest dokonanie płatności w wyznaczonym terminie.

  4. Ilość miejsc na każdym Spotkaniu jest ograniczona, dlatego o uczestnictwie decyduje kolejnośćs zgłoszeń. Organizator potwierdzi udział w spotkaniu wiadomośocią mailową.

  5. Rezygnacja z udziału możliwa jest do 3 dni przed wydarzeniem, Uczestnik otrzymuje zwrot pełnej kwoty. W przypadku rezygnacji z udziału w terminie krótszym niż 3 dni przed Spotkaniem wniesiona opłata nie jest zwracana. Nie może być również przesunięta na inny termin. Możliwe jest jedynie uczestnictwo w zamian innej osoby. Uczestniczka, która rezygnuje z udziału w Spotkaniu ma obowiązek przekazać Organizatorowi nazwisko osoby ją zastępującej.

  6. Zastrzegam sobie prawo do odwołania wydarzenia z powodu siły wyższej, oraz innych przyczyn ode mnie niezależnych, w szczególności polegających na chorobie lub wypadku losowym, utracie prawa do korzystania z lokalu, w którym miało się odbyć Spotkanie, wystąpieniu wypadków losowych uniemożliwiających korzystanie z lokalu, w którym miało odbyć się szkolenie (w szczególności pożar, zalanie, brak np. prądu etc.). Przy zaistnieniu takiej sytuacji Uczestnicy, którzy dokonali wpłaty, mają możliwość wedle swojego wyboru: skorzystania z takiego samego Spotkania w innym terminie, lub uzyskania zwrotu wpłaconych środków.

  7. Uczestniczki Spotkań oświadczają, że wyrażają zgodę na utrwalanie ich wizerunku lub głosu, a w szczególności poprzez ich nagrywanie i fotografowanie oraz późniejszą publikację zdjęć, nagrań audio/video oraz na użycie ich imienia, wizerunku, głosu i oświadczają, że nie będą mieli jakichkolwiek roszczeń z tym związanych.

  8. Osoby biorące udział w Spotkaniu oświadczają, że nie będą zgłaszać jakichkolwiek roszczeń w stosunku do prelekcji, warsztatów lub materiałów z nich pochodzących.

  9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne reakcje alergiczne Uczestnika, które pojawić się mogą w wyniku działania wykorzystanych podczas Spotkania substancji.

  10. Zgłoszenie udziału w Spotkaniu jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości i zaakceptowaniem niniejszego regulaminu i cennika.

  11. Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem e-mail: zioloweprzyjecia@gmail.com