Zechstein Magnesium

uit de gratie in Groningen

Zechstein magnesium olie | Zechstein magnesium flakes | Zechstein magnesium

Milieuramp in Groningen. Nedmag stopt zoutwinning in Tripscompagnie door lekken van ca.100 miljoen liter magnesium pekel én diesel olie in de Zechstein magnesium mijn.

Daarnaast is er een bodemdaling ontstaan van ca. 70 cm ten opzichte van 1993.

Een ramp voor de bewoners en de natuur. De magnesium fabriek in Veendam moet versneld het magnesiumzoutveld in Tripscompagnie sluiten. Op 1800 meter diepte zitten grote lekken. Lees verder

Burgerinitiatief tegen de Zechstein magnesium zoutwinning in Groningen.

Een Blog over de Zechstein magnesium mijnbouw en de vele negatieve effecten op het milieu en de aantasting van het woon en leefklimaat.

In dit Blog vermelden wij persberichten, krantenberichten, berichten van de overheid, berichten van de politiek en van particuliere organistaties over de omstreden winning van Zechstein magnesium in Nederland.

Nedmag (de mijn) zou graag nog meer magnesiumzout willen gaan winnen in een regio die al tijden ernstig gebukt gaat onder de gevolgen van de huidige mijnbouw in een al door de gaswinning van de NAM getroffen provincie. Verzwakte en beschadigde huizen door bodemverzakking en mogelijk aardschokken , onaanvaardbare vervuiling van water, lucht, bodem en grondwater en ernstige aantasting van woon- en leefklimaat is het resultaat van de mijnbouw.


Wij Groningers zijn het meer dan zat omdat er ook nu weer grote onzekerheid is over de veiligheid in het winningsgebied. Zie ons laatste artikel over de dieselolie.

Laatste nieuws Zechstein magnesium winning

APRIL 2019

GRONDIG ONDERZOEK NAAR VERWEVENHEID NEDMAG, DE NOM EN EKZ

Nedmag BV brengt enorme schade toe aan mens en milieu. Schade waar ook komende generaties de gevolgen van gaan ondervinden. We willen uitgezocht hebben hoe het mogelijk is dat de "overheid" die ons dient te beschermen tegen private uitbuiters van onze leefomgeving diezelfde private uitbuiters faciliteert hun vernietigende werkzaamheden voort te zetten. EZK als vergunningverlener kan Nedmag nooit objectief beoordelen zolang het eigen financiele belang van EZK en de NOM daarin een rol spelen.

Follow the Money, geldsporen liegen niet.

Follow the Money, een journalistieke beweging gaat onderzoek doen in samenwerking met de Noordelijke regionale kranten en TV stations om achter de waarheidFollow the Money heeft een glashelder doel: waarheidsvinding in dienst van de samenleving. Zij doen onderzoek naar mensen, systemen en organisaties die zich (financieel-economisch) misdragen en daarmee mogelijk schade aanrichten aan groepen in de samenleving. Lees hier meer

SCHOKKEND NIEUWS

Zechstein magnesiumolie wordt gewonnen met gebruik van dieselolie als mijnbouwhulpstof

Winning van de zuiverste magnesium ter wereld veroorzaakt vrijwel zeker milieuramp.

Bij een lekkage in de Zechstein magnesium mijn stroomde begin dit jaar een grote onbekende hoeveelheid dieselolie en ca.100 miljoen liter extreem zout pekelwater weg. Wanneer het pekelwater en de dieselolie zich in de cavernes verspreidt, is het zeker aannemelijk dat verontreinigingen in het grondwater kunnen terechtkomen. Dit zorgt ervoor dat het grondwater onbruikbaar wordt voor drinkwater en landbouw.

De eerste berichten spraken over een kleine hoeveelheid diesel die was weggestroomd. Nu zijn we niet meer zo makkelijk te overtuigen als het over de Zechstein magnesiumzoutwinning gaat dus hebben we het even nagekeken bij de Staatstoezicht op de mijnen (SODM).

Wat blijkt, er wordt dieselolie in de mijn geïnjecteerd om de Zechstein magnesiumolie uit de grond te halen.

De SODM heeft berekend dat er circa 40.000 kubieke meter diesel, omgerekend is dat veertig (40.000.000) miljoen liter dieselolie, is achtergebleven diep onder de grond bij de vorming van de holtes en de winning van magnesiumzouten.

Lees hier meer over het gebruik van dieselolie bij de Zechstein magnesiumolie winning.

Grote milieu problemen in 2018

Voortbestaan Zechstein Magnesium mijn onzeker

Problemen rond Nedmag en de magnesium zoutwinning stapelen zich in razend tempo op!

Olielekkages, lekkende pekel, veel hogere bodemdaling dan voorspelt, groter risico voor het milieu en ga zo maar door.

Is het nog ecologisch en milieutechnisch verantwoord magnesiumchloride te winnen uit de Zechstein zee in Groningen?

Lees in dit blog alle gepubliceerde artikelen over de omstreden zoutwinning in Groningen

lekkende ‘smeerpijp’ van Nedmag lekt weer afvalwater.

23 dec. 2018 - De afvalwaterleiding van zoutwinningsbedrijf Nedmag in Veendam is zaterdagavond opnieuw gesprongen. Daarbij is naar schatting 200.000 lieter afvalwater (pekelwater) in een sloot terechtgekomen.

De Partij voor het Noorden (PvhN) schrijft in een brief aan het college van GS dat het opnieuw heeft geconstateerd dat de smeerpijp van Nedmag tussen Veendam en Scheemda lekt en stelt daarover kritische vragen aan Gedeputeerde Staten. Lees meer in het dagblad van het Noorden

KNMI: Ook (aard)bevingen bij zoutwinning Groningen

Niet alleen de gaswinning veroorzaakt aardbevingen in Groningen. Ook zout kan de grond laten trillen. Op 19 november vorig jaar zijn er zeker vier bevingen achter elkaar geweest bij een zogeheten zoutcaverne in de buurt van Winschoten.


22 augustus 2018

Persbericht Stop Zoutwinning

Uitbreiding Zechstein zoutwinning in Groningen (NL) niet toegestaan

Naar aanleiding van bezwaren van onder andere Stichting Stop Zoutwinning, de gemeente Midden-Groningen en bewoners van het dorp Borgercompagnie heeft het Staatstoezicht op de Mijnen de Minister van Economische Zaken en Klimaat geadviseerd geen vergunning af te geven voor het boren van nieuwe putten voor zoutwinning door Nedmag. Gevolg hiervan is dat Nedmag op dit moment haar locatie bij Borgercompagnie niet kan uitbreiden, en mogelijk helemaal geen magnesiumzout meer kan winnen.

Lees hier het gehele persbericht van de stichting stop zoutwinning

Nieuwsbericht van de overheid

22 augustus 2018

Ministerie Staatstoezicht op de Mijnen

BRIEF AAN NEDMAG

Geen nieuwe putten en cavernes voor (Magnesium) zoutwinning bij Veendam onder huidig winningsplan.

Lees het hele nieuwsbericht van de overheid | Lees hier de brief van Staatstoezicht op de mijnen aan Nedmag.

Lees hier de brief van Staatstoezicht op de mijnen aan het ministerie van Economische zaken en klimaat

Zoutproducent Nedmag mag onder het huidige winningsplan geen nieuwe putten boren en nieuwe cavernes maken bij Veendam omdat er voorspeld wordt dat de maximale bodemdaling wordt overschreden. Als gevolg van een incident in april waarbij dieselolie is gelekt vindt er versnelde bodemdaling plaats waardoor de verwachting is dat die bodemdaling groter wordt dan in het geldende winningsplan is toegestaan. Daarmee kan er geen extra zout meer gewonnen worden. Niet uit het grote cavernestelsel, niet uit de andere putten en niet op de geplande locatie van de putten VE-5 en VE-6. Als Nedmag deze putten toch wil boren dan is daarvoor een nieuw en goedgekeurd winningsplan nodig. Dat staat in het advies van Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) van 13 juli 2018 als antwoord op een vraag om advies van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Nedmag valt onder de zg. gbpv-installaties of IPPC installaties. Dit zijn grote milieuvervuilende industriële bedrijven.

Lees meer over Nedmag

Bedrijven en ondernemingen in gezondheidproducten en de industrie zijn mede verantwoordelijk voor de ecologische en milieuschade als zij Zechstein Magnesium gebruiken in hun producten. Mijnbouw in Groningen is onaanvaardbaar. Het veroorzaakt net als de gaswinning grote problemen die Nedmag en de regering volgens ons zwaar onderschat. Wij Groningers houden van onze prachtige provincie en die willen wij graag schoon en aantrekkelijk houden voor iedereen die ons bezoekt.

STOP DE MAGNESIUM ZOUTWINNING IN GRONINGEN

Lees hier meer over

4 juni -2018

Bewoners rond de mijn van Zechstein magnesium zijn het zat. Minister Wiebes komt te laat!

We hadden het kunnen weten, minister Wiebes was niet in staat de beveiligingslekken bij de belastingdienst te dichten. De Reorganisatie bij de belastingdienst frusteerde niet alleen Wiebes maar het gehele kabinet. Moest deze man de ellende die de gaswinning en de mijnbouw veroorzaakte in Groningen oplossen?

De aankondiging van minister Wiebes (Economische Zaken) vorige week dat hij onderzoek laat doen naar de oprichting van een Landelijk Instituut Mijnbouwschade, waar ook zoutwinning onder valt, komt veel te laat.


De zoutwinning moet zo snel mogelijk moet stoppen. ,,Het is niet langer verantwoord. Straks is Nedmag weg met het geld en blijft de gemeenschap nog jaren met de gevolgen zitten.’’

Lees verder over de negatieve effecten van de Zechstein magnesium zoutwinning25-4-2018

Mogelijk milieuramp in Groningen. Nedmag stopt zoutwinning in Tripscompagnie door lekken ca.100 miljoen liter Zechsteinmagnesium pekel én grote hoeveelheden diesel olie.

Een grote klap voor Nedmag en voor de Zechstein magnesium mijn, maar mogelijk een nog grotere ramp voor de bewoners en de natuur. De magnesium zoutmijn in Veendam moet versneld het magnesiumzoutveld in Tripscompagnie sluiten. Op 1800 meter diepte zitten lekken. Lees verder

Steun ons en klik op bovenstaande button om de petitie te tekenen.

Zechstein magnesium, niet nog meer ellende in Groningen

Uit een rapport van DHV Milieu en infrastructuur BV d.d. januari 1999 werd al vastgesteld!

De extra zoutwinning die ten behoeve van de magnesium-gerelateerde activiteiten zal moeten worden gerealiseerd, veroorzaakt grotere vervorming van de (diepe) ondergrond, waardoor ook het risico op lichte aardschokken of -bevingen mogelijk kan toenemen.

De NAM en de regering hebben jarenlang ontkent dat de gaswinning de oorzaak van de aardbevingen en schade zijn. We weten nu wel beter maar daardoor is de ellende er niet minder om. Schadeherstel en versterking van woningen zijn daardoor jarenlang ernstig vertraagd.

NEDMAG, verantwoordelijk voor de Zechstein magnesium zoutmijnen ontkent ook al jarenlang dat zij iets met de aarbevingen en andere ontstande schades te maken hebben. De regering heeft grote belangen in de NAM, dat weten we allemaal, maar ook bij NEDMAG is er sprake van belangenverstrengeling via de NOM- (Investerings en Ontwikkelingsbedrijf Noord-Nederland).

Gaat de provincie stelling nemen voor een korte termijn politiek van commercieel/financieel belang of gaat zij opkomen voor duurzaamheid, voor haar burgers, voor de leefbaarheid in onze regio?

Zijn door de Zechstein Magnesium mijnbouw de mensen veilig in Groningen?

Niemand zal en kan het meer ontkennen, schade aan woningen en andere gebouwen wordt veroorzaakt door Gaswinning van de NAM en mogelijk ook door de Zechstein magnesium mijnbouw door NEDMAG.

Maar wat is er eigenlijk bekend van de schade aan de gezondheid door geluidsoverlast, verontreiniging van lucht, bodem en grondwater? Giftige stoffen en dieselolie komt vrij bij de productie van magnesiumzout, dat is zeker, waar blijven die? Komen ze in de voedselketen of in ons drinkwater terecht?

Deskundigen én overheden hebben inmiddels erkend dat er onvoldoende kennis is over de (cumulatieve) effecten en risico’s van magnesium/zout mijnbouw in de ondergrond van Noord-Nederland en de schadelijke stoffen in drinkwater en voedselketen.

Zechstein magnesium, schade aan gebouwen rond Groningen
Zechstein magnesium, schade aan muren

Schades aan huizen ook door grondwateronttrekking en zoutwinning.

Februari 2018. DVHN | Door hoge of lage grondwaterstanden (rondom het Zechstein mijnbouwgebied is het grondwater aanzienlijk gezakt) kan er schade aan gebouwen veroorzaakt worden. Deskundigen wijzen erop dat de duizenden schades aan huizen in het gasgebied vermoedelijk niet alleen worden veroorzaakt door aardbevingen, maar ook door grondwateronttrekking en zoutwinning. Lees verder in dagblad van het Noorden.

FAKE NEWS Zechstein Magnesium

Dat zuiver magnesium alleen in de buurt van Veendam kan worden gewonnen, zoals Nedmag ons doet geloven, kan onderhand wel tot het rijk der fabelen verwezen worden.

Mark Rutte neemt Dode Zee-zout in ontvangst: “Wij zijn tegen gestapelde mijnbouw”.

19 november 2017 | Bron, stop Zoutwinning

“Dit Dode Zee zout is een symbolisch alternatief voor het zout dat Nedmag bij Kiel-Windeweer wil winnen.” zo vertelt Jean-Pierre Dessart, woordvoerder van Stichting Stop Zoutwinning. “Het bevat vele mineralen, waaronder uiteraard magnesium.

Dat zuiver Zechstein magnesium alleen in de buurt van Veendam kan worden gewonnen, zoals Nedmag ons doet geloven, kan onderhand wel tot het rijk der fabelen verwezen worden. Er zijn genoeg alternatieven waarbij het zout gewonnen kan worden zonder bodemdaling, zonder de ondergrond onherstelbaar te beschadigen en zonder schade aan huizen.” Om meer te lezen klik op onderstaande balk

Noot van de redacteur: een heel goed initiatief van de STICHTING "STOP DE ZOUTWINNING" om een alternatief aan te bieden. Alleen het alternatief uit de Dode zee was niet zo gelukkig gekozen. Ook de Magnesium uit de Dode zee is een fabrieksmatig product en er is veel vervuiling in de Dode zee. Magnesiumfabrieken staan wereldwijd bekend als zeer belastend voor het milieu (USA, ISRAEL, Noord China).


Voortbestaan Zechstein Magnesium onzeker

Voortbestaan Nedmag (fabrikant Zechstein Magnesium) onzeker." De Veendammer december 2016

HOOGEZAND-SAPPEMEER/VEENDAM.

Het college van Burgemeester en Wethouders wil geen medewerking verlenen aan de uitbreiding van het aantal win-locaties bij Kiel-Windeweer. Naar de mening van het college veroorzaakt de voorgenomen zoutwinning veel onzekerheid en onrust bij de bevolking (nu en in de toekomst) en dat komt bovenop de aardbevingenproblematiek en het schadeonderzoek dat nu in Kiel-Windeweer en omgeving plaatsvindt.

Ruimte voor nog meer zoutmijnbouw is er gewoon niet.

Zechstein Magnesium mijn; ecologisch, milieutechnisch en sociaal economisch totaal onverantwoord

‘Hier nog meer Zechstein magnesium zout winnen is absoluut onbespreekbaar’

Er is maar één voorwaarde waaronder een nieuwe Zechstein magnesium zoutmijn mogelijk is: alle woningen in de dorpen Kiel-Windeweer, Zuidlaarderveen en Oud-Annerveen worden door de mijnbouwmaatschappij opgekocht.

Stichting Stop Zoutwinning zegt met zoveel woorden: over ons lijk.

Dit kan echt niet zo verder. De bevolking, al op scherp door schade aan hun woningen als gevolg van gasbevingen, staat op haar achterste benen. Terwijl de schade van de gaswinning in het gebied nog lang niet is opgelost, meldt zich nog een mijnbouwer in het gebied. De gevolgen van bovenop het aardgas ook nog eens magnesiumzout gaan winnen, zijn onbekend en daardoor onvoorspelbaar. Lees verder in het Dagblad van het Noorden.

Zechstein magnesium vuilwaterlozing zoutwinning heeft grote gevolgen
bodemdaling in het zoutwinningsgebied rond de Zechstein magnesium mijn

PvdA: wil opheldering over schade door magnesiumzout- en gaswinning.

Henk Nijboer, Tweede Kamerlid van de PvdA heeft vragen gesteld aan de minister Economische Zaken over schade aan huizen en natuur door gas- en zoutwinning in Groningen. Nijboer, die het gebied bezocht, wil van de minister weten of die bekend is met het grote aantal schades aan huizen in onder meer Veendam, Muntendam, Hoogezand, Tripscompagnie en Borgercompagnie. Lees verder in Het Dagblad van het Noorden


Zoutkoe­pels komen in aanmerking voor de berging van radioactief afval.

Zoutkoe­pels komen in aanmerking voor de berging van radioactief afval?

Het moet toch niet gekker worden. En toch denkt men hierover, dit is o.a. het geval in Onstwed­de in de provincie Groningen, Schoonloo en Gassel­te-Drouwen in Drenthe, gevolgd door de minder zekere zoutkoepels Hooghalen en Anloo in Drenthe. Wat weten we van zoutkoepels?

TNO heeft de mogelijkheden recentelijk een gepubliceerd. Daarin staat dat de zoutkoepels ontstaan door zoutwinning geschikt zijn voor opslag van aardgas, olie, waterstof, stikstof, perslucht en CO2. Verdere studie en proefboringen ter plaatse zijn nodig om de geschiktheid daadwerkelijk aan te tonen. Het TNO noemt dit “locatie-specifiek onderzoek”. Lees verder.......

Zechstein Magnesium "De zuiverste magnesium ter wereld" Is dat nog wel geloofwaardig?

Niet zoals het in de grond zit want schoon is de Zechstein magnesium helemaal niet wat in Groningen omhoog wordt gepompt. Het slurrie-achtige bruine pekel ligt al miljoenen jaren diep in de vaak ijzerhoudende grond. Voordat het gebruikt kan worden voor de industrie en menselijkgebruik moet er nog heel wat gebeuren. Natuurlijk wordt het schoongemaakt en is het daarna een zuiver product. Zechstein magnesiumolie en vlokken wordt in een fabriek gemaakt en het komt dus niet zoals gesuggereerd wordt uit een heldere en pure bron. Dat is echt een illusie.

Kanaalwater uit het A.G. Wildervanckkanaal wordt gebruikt voor het winnen van Zechstein magnesium voor gezondheidstoepassingen!

Toen ik dat voor de eerste keer las in een artikel van Northwater dacht ik"dat kan toch niet waar zijn" Vroeger werd voor de productie (het omhoogpompen) van de magnesium het water uit het Zuidlaardermeer gebruikt. Dit bronwater stond bekend om zijn zuiverheid.

Om de kosten te drukken werd een proceswater installatie neergezet zodat het water uit het Wildervanckkanaal kon worden gebruikt. Jaarlijks zorgt North Water voor de levering van maximaal 4 miljoen m3 proceswater. Het proceswater wordt met name ingezet voor het wassen van producten, het koelen van processen en voor de magnesium zoutwinning.

Natronloog is sterk corrosief voor de huid en de ogen. Contact met de huid leidt tot weefselbeschadiging, roodheid, jeuk en ernstige brandwonden