לפי המסורת הכוהנית, זה היה הלוח שהביא חנוך בן ירד משמים, וזה היה הלוח שנהג במקדש מימי דוד ושלמה ועד לימי בעלי המגילות: עמ' 9

הכוהנים לבית צדוק ואנשי בריתם ממשיכים:

Zadokim.pdf
Ivrit.pdf
Calendar.pdf
Kalender.pdf
Bnei_Zadok.pdf
Torat_haKehuna.pdf
Mikdash.pdf
Kaufman.pdf
Tempelrolle.pdf
Migdal.pdf