ข่าวประชาสัมพันธ์ 2567

ข่าวประชาสัมพันธ์ 2566

ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อโรงเรียนวัดสวนแตง

My Video2.mp4

การบูรณาการกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน

นักเรียนทุกคน ต้องเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

"เรียนรู้ที่บ้าน สานต่อที่โรงเรียน"

ใบงาน/ใบความรู้ ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลกังวล

เพลง 7 มาตรการป้องกันโควิด-19

ใบสมัคร(1).pdf
เสร็จ.pdf

7 - base Model เพื่อพัฒนาคุณธรรมอัตลักษณ์อย่างยั่งยืน

โรงเรียนวัดสวนแตง

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกาาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1

2565 หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวัดสวนแตง.pdf
2565 หลักสูตรโรงเรียนปลอดขยะ.pdf
รายงานผลการประมินตนเอง SAR ปีการศึกษา 2564 ระดับการศึกษาปฐมวัย.pdf
รายงานผลการประมินตนเอง SAR ปีการศึกษา 2564.pdf

เผยแพร่ผลงาน

เรื่อง การบริหารแบบมีส่วนร่วมของท้องถิ่น เพื่อพัฒนาค่านิยมหลักของผู้เรียนระดับประถมศึกษา

1 บทคัดย่อ.pdf

เผยแพร่ผลงาน

เรื่อง การประเมินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะใฝ่เรียนรู้ของผู้เรียน โดยใช้ CIPPIEST Model

2 บทคัดย่อ ok.pdf

รายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษา เพื่อช่วยลดโลกร้อนตามแนวทางสำนักงานสีเขียว Green Office

GO สวนแตง64.pdf

โรงเรียนปลอดขยะ zero waste school

หลักสูตรโรงเรียนปลอดขยะ.pdf

หลักสูตรโรงเรียนปลอดขยะ(zero waste school)

2564 หลักสูตรบูรณาการสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒ.pdf

หลักสูตรบูรณาการสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

วีดีโอนักเรียน  เรียนรู้ที่บ้าน สานต่อที่โรงเรียน LEARN AT HOME

612082132.999915.mp4
612082133.125010.mp4
คู่มือความปลอดภัยถสานศึกษา.pdf
หนังสือความปลอดภัยในโรงเรียน.pdf

ขั้นตอนการดำเนินงานเรื่องร้องทุกข์ด้านมลพิษ กรมควบคุมมลพิษ